Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PaedDr. Jozef Beňuška PRAKTICKÉ APLIKÁCIE KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONOV alebo O bočníkoch a predradných rezistoroch.

Similar presentations


Presentation on theme: "PaedDr. Jozef Beňuška PRAKTICKÉ APLIKÁCIE KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONOV alebo O bočníkoch a predradných rezistoroch."— Presentation transcript:

1 PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk PRAKTICKÉ APLIKÁCIE KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONOV alebo O bočníkoch a predradných rezistoroch

2 1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra R a - vnútorný odpor ampérmetra Odpor ampérmetra R a musí byť malý, aby čo najmenej ovplyvnil prúdové a napäťové pomery v obvode. Ampérmetrom môže prechádzať maximálny prúd I a. A + -

3 - chránime prístroj pred poškodením paralelným pripo- jením rezistora s odporom R b, tzv. bočníkom. A + - 1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra Pri meraní prúdov n-krát väčších...

4 A + - 1. Zväčšenie rozsahu ampérmetra Pri meraní prúdov n-krát väčších... Ak je meraný prúd päťkrát väčší, odpor pripojeného bočníka musí byť R b =0,25 R a.

5 2. Zväčšenie rozsahu voltmetra Odpor voltmetra R v má byť veľký, aby sa prúdové pome- mery v obvode veľmi nezmenili. Voltmeter je stavaný na maximálne napätie U v. V + -

6 2. Zväčšenie rozsahu voltmetra Pri meraní napätí n-krát väčších U=nU v... - s voltmetrom spojíme sériovo tvz. predradný rezistor s odporom R p. V + -

7 2. Zväčšenie rozsahu voltmetra Pri meraní napätí n-krát väčších U=nU v... V + - Ak U v = 10 V a chceme merať U do 100 V, teda n = 10, pričom R v = 20 k , potom R p = 9. 20 k  k 

8 3. Výsledný odpor paralelných rezistorov V R1R1 R3R3 + - A Prevrátená hodnota celkového odporu sa rovná súčtu prevrátených hodnôt jednotlivých odporov rezistorov 

9 4. Výsledný odpor sériových rezistorov Celkový odpor sériových rezistorov sa rovná súčtu hodnôt jednotlivých odporov rezistorov  I R1R1 A R2R2 R3R3 V + -

10 5. Výpočet parametrov prvkov elektrickej siete Aké prúdy prechádzajú jednotlivými vetvami? R2R2 R4R4 R1R1 R3R3 R5R5 + - + -

11 Ľubovolne vyznačíme smery prúdov v jednotlivých vetvách elektrickej siete. 5. Výpočet parametrov prvkov elektrickej siete R2R2 R4R4 R1R1 R3R3 R5R5 + - + -

12 R2R2 R4R4 R1R1 R3R3 R5R5 + - + - Riešte sústavu rovníc. Označíme smery napätí na zdrojoch. V jednoduchom uzavretom obvode ľubovolne vyznačíme smer obiehania.

13 Pre zväčšenie rozsahu ampérmetra sa používa: a) paralelne pripojený rezistor s odporom R b, b) sériovo pripojený rezistor s odporom R b, c) paralelne pripojený rezistor s odporom R p, d) sériovo pripojený rezistor s odporom R p. Test 1

14 Pre zväčšenie rozsahu voltmetra sa používa: a) paralelne pripojený rezistor s odporom R b, b) sériovo pripojený rezistor s odporom R b, c) paralelne pripojený rezistor s odporom R p, d) sériovo pripojený rezistor s odporom R p. Test 2

15 Hodnotu bočníka určíme vzťahom: Test 3

16 Hodnotu predradného odporu určíme vzťahom: Test 4


Download ppt "PaedDr. Jozef Beňuška PRAKTICKÉ APLIKÁCIE KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONOV alebo O bočníkoch a predradných rezistoroch."

Similar presentations


Ads by Google