Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování.

Similar presentations


Presentation on theme: "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."— Presentation transcript:

1 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování klíčových aktivit Předmět, ročník:Technologická příprava 2. ročník Název sady vzdělávacích materiálů: Provádění svislých a vodorovných konstrukcí Sada číslo:ICT-12B Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 03 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-12B-03 Téma vzdělávacího materiálu: Dřevěné stropy I. Druh učebního materiálu:Prezentace Autor:Ing. Pavla Michalčíková Anotace: Prezentace k dělení dřevěných stropních konstrukcí a k jejich realizaci; žáci mají k dispozici modely stropů, učebnice. Metodické poznámky:Materiál je vhodný pro učební obor Zedník Datum vytvoření : 17. 3. 2013 Ověření ve výuce: 5. 4. 2013

2 D Ř E V Ě N É S T R O P Y I. D Ě L E N Í D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P

3 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ě L E N Í trámový strop s násypem a omítaným podhledem fošnový strop povalový strop dřevěné stropní podhledy

4 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Části dřevěného trámového stropu s násypem a omítaným podhledem: trámy - jsou nosné části stropu (stropnice). Kladou se na osovou vzdálenost 0,8 - 1,0 m, krajní trám je vzdálen od zdiva 50 mm, aby z něho nepřijímal vlhkost. Uložení trámu na zdi bývá 200 mm. Vzduchová mezera kolem zhlaví trámu je min. 30 mm (vzduchová izolace).

5 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P záklop - je z prken, přibíjí se na stropnice shora. Spáry se lištují nebo se celá plocha pokryje asfaltovou lepenkou násyp - chrání částečně dřevěnou konstrukci před ohněm a je dobrou tepelnou i zvukovou izolací polštáře - kladou se kolmo na trámy, ukládají se do násypu, pod nimi má být min. 80 mm násypu podlahová prkna - (hrubá podlaha nebo palubky) se přibíjejí na polštáře

6 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P podbíjení stropu - je z prken 13 až 20 mm tlustých. Prkna širší než 100 mm je nutno naštípat a mezi prkny nechat mezeru asi 10 mm, aby prkna navlhčená omítkou mohla pracovat a omítka nepraskala. Jako nosič omítky se používaly rákosové rohože (připevňovaly se drátěnými strunami) nebo keramické pletivo.

7 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 1

8 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 2 Trámový strop se záklopem a podbíjením - příčný řez a - dřevěné trámy; b, c - záklop; d - násyp; e - polštář; f - hrubá podlaha; g - palubová podlaha; h – podbíjení; i - rákos + omítka

9 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 3 Trámový strop se záklopem a podbíjením - podélný řez a - dřevěné trámy; b, c - záklop; d - násyp; e - polštář; f - hrubá podlaha; g - palubová podlaha; h - podbíjení; i - rákos + omítka; j - podlahová lišta; k - trámové kleště; l - podlahové prkno

10 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 4 Uložení trámu do zdiva - detail

11 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 5 Podrobnost provedení komínové výměny - půdorys a - stropnice, b - komínová výměna, c - omítnuté zdivo komína

12 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P trámový strop je typickou konstrukcí dřívějších let strop se používá na rozpětí nosných zdí do 6 m stropnice jsou provedeny z hraněného řeziva nevýhoda stropu je jeho velká výška, malá odolnost proti ohni, škůdcům a možnost hniloby výhoda je okamžitá únosnost, dobrá tepelná a zvuková izolace, snadná přizpůsobivost různým rozměrům a půdorysným tvarům

13 D Ř E V Ě N É S T R O P Y D Ř E V Ě N Ý T R Á M O V Ý S T R O P Obr. 6, 7 Ukázky historických trámových stropů se záklopem a izolací z přírodních materiálů

14 P o u ž i t é z d r o j e Seznam použité literatury PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X. Obrazový materiál Obr. 1, 2, 3, 5 PAVEL KAČENA, Miroslav Šulc a Obálka a graf. úprava Ivona MALINOVÁ. Odborné kreslení: Pro 2. roč. učeb. oboru Tesař. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1994. ISBN 80-854- 2749-4. Obr. 4 PODLEDNA, Václav. Zednické práce: technologie: 2. a 3. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-732-0018-X. Obr. 6, 7 MICHALČÍKOVÁ, Pavla.

15 O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 03 1.Co je nosný prvek u dřevěného trámového stropu? 2.Proč vytváříme kolem zhlaví trámu vzduchovou mezeru (kapsu), a jaká je její minimální velikost? 3.Jak upravíme záklop, aby z něj nepropadal násyp? 4.Jak se nazývají trámky, na které se přibíjí hrubá podlaha? 5.Jak se nazývá nosič omítky trámových stropů?


Download ppt "Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0713 Název projektu:Zvyšování."

Similar presentations


Ads by Google