Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU

Similar presentations


Presentation on theme: "Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU"— Presentation transcript:

1 Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU

2 LITERATÚRA KELLER, Jan – TVRDÝ, Lubor VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) KELLER, Jan 2009 NEJISTOTA A DŮVĚRA, aneb K čemu je modernitě dobrá tradice Praha: Sociologické nakladatelství (SLON)

3 LITERATÚRA LIESSMANN, Konrad-Paul TEORIE NEVZDĚLANOSTI. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia DUDÁŠ, Ján ABSURDITY VYSOKÝCH ŠKÔL A INTELIGENCIE NA SLOVENSKU. Z vývoja európskych vysokých škôl, vedy a inteligencie. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov.

4 LITERATÚRA PETRUSEK, Miloslav 2006 SPOLEČNOSTI POZDNÍ DOBY Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) PETRUSEK, Miloslav 2009 ZÁKLADY SOCIOLOGIE Praha: Akademie veřejné správy PRUDKÝ, Libor, PABIAN, Petr, ŠIMA, Karel ČESKÉ VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání. Praha: GRADA

5 LITERATÚRA RANKOV, Pavol INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ – PERSPEKTÍVY,PROBLÉMY,PARADOXY Levice: Koloman Kertész Bagala – LCA Publishers Group ŠUCHA, Vladimír ABY UNIVERZITA MALA DUŠU. Bratislava: VEDA SIVÁK, Rudolf a kol SLOVNÍK ZNALOSTNEJ EKONOMIKY. Bratislava Ekon. Univerzita Sprint-dva.

6 TÉZY K PREDNÁŠKE -Sociológia, sociologická gramotnosť -Univerzita ako inštitúcia a organizácia -Informačná spoločnosť, vzdelanostná spoločnosť, spoločnosť znalostná /knowledge society, společnost vědění/ -Ľudský, sociálny a kultúrny kapitál, siete, nepotizmus -Učitelia a študenti univerzity -Vzdelanie, kvalifikácia, kariéra


Download ppt "Vybrané kapitoly zo sociológie IGOR RÁC Katedra spoločenských vied TU"

Similar presentations


Ads by Google