Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Měnová politika Evropské unie Monetary Policy of European Union Geldpolitik der Europäischen Union Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta.

Similar presentations


Presentation on theme: "Měnová politika Evropské unie Monetary Policy of European Union Geldpolitik der Europäischen Union Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta."— Presentation transcript:

1 Měnová politika Evropské unie Monetary Policy of European Union Geldpolitik der Europäischen Union Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Měnová politika Evropské unie Monetary Policy of European Union Geldpolitik der Europäischen Union Garance: katedra financí Prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.

2 FIN 208S Zařazení kurzu: Zařazení kurzu: Závazný předmět bakalářského studijního oboru Evropská integrace Závazný předmět bakalářského studijního oboru Evropská integrace Závazný předmět bakalářského studijního oboru Finance Závazný předmět bakalářského studijního oboru Finance Rozsah: 2+1, 5 kreditů Rozsah: 2+1, 5 kreditů

3 FIN 208 Zařazení kurzu: Zařazení kurzu: Závazný předmět magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Evropská unie. Závazný předmět magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Evropská unie. Volitelný předmět magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národohospodářství. Volitelný předmět magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Národohospodářství. Volitelný předmět bakalářského studijního oboru Evropská unie Volitelný předmět bakalářského studijního oboru Evropská unie Návaznosti kurzu: Návaznosti kurzu: Kurz lze zapsat až po absolvování kurzů Hospodářská politika A a Hospodářská politika B. Kurz lze zapsat až po absolvování kurzů Hospodářská politika A a Hospodářská politika B. Rozsah: 2+1, 5 kreditů Rozsah: 2+1, 5 kreditů

4 Cíl kurzu: Podat ucelenou orientaci v problematice měnové integrace zemí EU a aplikovat poznatky o monetární politice a monetárních procesech na vývoj v evropské Hospodářské a měnové unii (EMU). Podat ucelenou orientaci v problematice měnové integrace zemí EU a aplikovat poznatky o monetární politice a monetárních procesech na vývoj v evropské Hospodářské a měnové unii (EMU). Seznámit posluchače s institucionálním rámcem jednotné měnové politiky EU, jejími nástroji a operativními procedurami, možnostmi a důsledky. Seznámit posluchače s institucionálním rámcem jednotné měnové politiky EU, jejími nástroji a operativními procedurami, možnostmi a důsledky. Vytvořit nezbytné základy pro analýzu strategie, cílů a efektů monetární politiky ECB, včetně jejího vlivu na vývoj klíčových ekonomických veličin. Vytvořit nezbytné základy pro analýzu strategie, cílů a efektů monetární politiky ECB, včetně jejího vlivu na vývoj klíčových ekonomických veličin.

5 Struktura výkladu:  Etapy měnové integrace v Evropě  Teoretické zázemí koncipování měnové unie  Institucionální a právní rámec EMU. Eurosystém, ECB a ESCB  EMU a jednotná monetární politika  Strategie monetární politiky a monetární politika centrálních bank  Cíle a nástroje monetární politiky ECB  ECB a operace na volném trhu  Pohotovostní facility ECB  Eurosystém a minimální rezervy  Krátkodobá a střednědobá kritéria monetární politiky  EMU a monetární politika zemí neparticipujících na EMU

6 Povinná literatura 1. ECB The Monetary Policy of the ECB. 2nd. Ed. Frankfurt: European Central Bank, 2004. ISBN 92- 9181-479-2 (print), ISBN 92-9181-480-6 (online). Detailed 110-page description of the ECB’s monetary policy and its economic and institutional background. Contents: 1. The institutional framework of the single monetary policy; 2. The economic and financial structure of the euro area; 3. The ECB’s monetary policy strategy; 4. Monetary policy implementation; 5. The conduct of monetary policy in the first years of the single monetary policy; an annex on the history of Economic and Monetary Union; a glossary.

7 Povinná literatura 2. LACINA, L. a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5. (Část II., kap. 5-8, 11-12). 3. MUCHOVÁ, E. Európska menová únia. Bratislava: Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1129-3. 4. ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-7079-946-3. Kap. 1 a 10. 5. ZLÝ, B. Evropská unie v přelomovém období. 2. upr. vyd. Karviná: OPF SU, 2004. ISBN 80-7248-149-5. (Oddíl 6, kap. 22-25).

8 Doporučená literatura: 1. BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch. The Economics of European Integration. 2nd. Ed. McGraw-Hill, 2006.ISBN 0077111192 Česky: Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1807-1. Kapitoly 13-17. 2. BERGER, H. The ECB and Euro-Area Enlargement. Working Paper No. 02/175. Washington: IMF, 2002.

9 Doporučená literatura: 3. COUFAL, L. Monetary Policy of the European Central Bank. In KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S., ZYM, R. Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic (III). Karviná: Silesian University, 1998, s. 323-330. ISBN 80-7248-017-0. 4. DeGRAUWE, P. Economics of Monetary Union. 4th Ed. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0198776322. (5th Ed. 2003. 7th Ed. 2007, 280 p. ISBN-10: 0-19-929780-0, ISBN- 13: 978-0-19-929780-1).

10 Doporučená literatura: 5. DRDLA, M., RAIS, K. Evropská integrace a bankovnictví. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-211-4. 133 s. Kap. 4, 6, 7, (s. 55-67, 85-114). 6. EMI Convergence Report 1998. Frankfurt: European Monetary Institute, 1998. ISBN 92-9166-057-4. 7. ECB Konvergenční zpráva - květen 2007. Frankfurt: ECB, 2007. ISSN 1725-9312 (tištěná verze), ISSN 1725-9525 (online verze). 8. ECB Annual Report 2002. Frankfurt: ECB, 2003. ISSN 1561-4573. 9. ECB Monthly Report 1999. Frankfurt.: ECB, 1999, č. 1, č. 7. ISSN 1561-0292.

11 Doporučená literatura: 10. ECB The European Central Bank - History, role and functions. 2nd Ed. Frankfurt a. M: ECB, 2006. A comprehensive 200-page overview of the ECB from its inception in June 1998 until the present day. The author was a senior manager of the European Monetary Institute (EMI) and, until his retirement, of the ECB. 11. ECB The Implementation Monetary Policy in the Euro Area. General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures. Frankfurt a. M: ECB, 2004. ISSN 1725-714X. Dostupné též v češtině na: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/gendoc2006cs.pdf

12 Doporučená literatura (2): 12. FRAIT, J. Mezinárodní peněžní teorie. Ostrava: VŠB-TU, 1998. ISBN 80-7078-395-8. Kap. 12: Evropský měnový systém (s. 181-196). 13. GÖRGENS, E., RUCKRIEGEL, K., SEITZ, F. Europäische Geldpolitik. Düsseldorf: Werner Verlag, 1999. ISBN 3- 8041-1812-7. 4. Aufl., 2004. ISBN-10: 3825282856, ISBN- 13: 978-3825282851.

13 Doporučená literatura (2): 14. KEŘKOVSKÝ, M., KEŘKOVSKÁ, A. Evropská unie. Historie, instituce, ekonomika a politiky. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-196-7. 15. KULHÁNEK, L. Vede euro k vytvoření nového měnového bloku? Ekonomická revue. Vol. 2, 1999, č. 2, s. 105-109. 16. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. Kap. 2.2: Měnová politika (s. 77-86).

14 Doporučená literatura (2): 17. WEIDMANN, J. Geldpolitik und europäische Währungsintegration. Heidelberg: Springer-Physica Verlag, 1998. ISBN 3-7908-1126-2. 18. ČECH, Z., KOMÁREK, L. Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (I) – Existuje možnost volby pro kandidátské země? Finance a úvěr, 2002, č. 6, s. 322– 335. 19. ČECH, Z., KOMÁREK, L. Kurzová konvergence a vstup do eurozóny (II) – komparace zkušeností členských zemí EU. Finance a úvěr, 2002, č. 10, s. 522–538. 20. ZAHRADNÍK, P. Měnová politika ECB: funkce, cíle, rizika. Finance a úvěr. Vol. 49, 1999, č. 10. ISSN 0015- 1920.

15 Požadavky na absolvování kurzu: Podmínkou zkoušky je Podmínkou zkoušky je vypracování a obhájení seminární práce, vypracování a obhájení seminární práce, účast na diskusi k zadanému článku, účast na diskusi k zadanému článku, absolvování kontrolního testu s úspěšností min. 55 %. absolvování kontrolního testu s úspěšností min. 55 %. Zkouška má kombinovanou formu (písemný test a ústní zkouška). Zkouška má kombinovanou formu (písemný test a ústní zkouška).

16 1 * 25.02. 1 * 25.02. 2 * 03.03. 2 * 03.03. 3


Download ppt "Měnová politika Evropské unie Monetary Policy of European Union Geldpolitik der Europäischen Union Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta."

Similar presentations


Ads by Google