Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA Disediakan oleh: INTAN SHARIZAT PEN. PENGARAH (PENGURUSAN) HOSPITAL KUALA KRAI.

Similar presentations


Presentation on theme: "FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA Disediakan oleh: INTAN SHARIZAT PEN. PENGARAH (PENGURUSAN) HOSPITAL KUALA KRAI."— Presentation transcript:

1 FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA Disediakan oleh: INTAN SHARIZAT PEN. PENGARAH (PENGURUSAN) HOSPITAL KUALA KRAI

2 KANDUNGAN BILKANDUNGAN AOBJEKTIF UMUM BPUNCA KUASA CSEJARAH MPK & FAIL MEJA DPERBEZAAN MPK DAN FAIL MEJA EMPK Konsep 8 Elemen FFAIL MEJA Konsep 14 Elemen GNOTA SERAH TUGAS

3 Beri kefahaman kepada peserta mengenai konsep MPK dan FM Beri pengetahuan dan kemahiran dokumentasi MPK dan FM Beri pendedahan mengenai keperluan MPK dan FM sebagai panduan dalam menjalankan urusan rasmi organisasi.

4 SILA RUJUK: PEKELILING KEMAJUAN PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 8 TAHUN 1991.

5 Biasanya pekerja melaksanakan tugas berasaskan pengetahuan, pengalaman & tunjuk ajar pekerja lama Selalunya pengetahuan tersebut tidak berasaskan kepada cara bekerja seragam dan ikut kefahaman pekerja lama So, pekerja baru pula hanyut dengan cara bekerja yang salah dan tidak jelas……

6 MPKFM Maklumat/ panduan untuk kendalikan tugas ditetapkan 1 FM satu individu/ jawatan Berasaskan tugas & tanggungjawab individu Dokumen rujukan individu Maklumat menyeluruh semua aktiviti jabatan 1 MPK 1 Jabatan Berasaskan fungsi & bidang tugas jabatan Dokumen rujukan jabatan

7 Dokumen rujukan peringkat jabatan Gambaran menyeluruh mengenai jabatan Rekod cara kerja secara sistematik 1 MPK 1 Jabatan KONSEP

8 E- LEMEN Background Objektif Jabatan Carta organisasi Fungsi2 utama Aktiviti2 utama Proses Kerja Carta Alir Kerja Senarai borang

9 Sejarah penubuhan jabatan Tujuan/ matlamat jabatan Lokasi Perjawatan Contoh: “Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) ditubuhkan pada 30 September 1965 di bawah Akta Parlimen 49 (1965) dan Akta Parlimen 141 (Pindaan) Tujuan penubuhannya adalah……….”

10 1.Apa yang hendak dicapai oleh jabatan 2. Kepentingannya Memberi halacara jelas kepada jabatan supaya usaha dijalankan selaras dengan matlamat penubuhan Asas perancangan & pembangunan aktiviti jabatan Asas penilaian keberkesanan jabatan Keutamaan jangkaan panjang Contoh: 1. Melaksanakan perkhidmatan penjagaan pesakit yang berkualiti. 2.Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan mengikut kemampuan 3.Melaksanakan penambahbaikan kualiti perkhidmatan berterusan 4.Meningkatkan keupayaan dan kemahiran anggota sesuai dengan keperluan semasa 5.Melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti mengikut peraturan dan amalan standard yang telah ditetapkan

11 1.Pembahagian & pengumpulan aktiviti berdasarkan unit / seksyen 2.Rantaian perintah (chain of command) yang menunjukkan peringkat hierarki, kuasa dan tanggungjawab 3.Perancangan kaji saiz organisasi & anggota 4.Perancangan latihan 5.Salauran maklumat berkesan Menggambarkan struktur yang menunjukkan fungsi aktiviti dan hierarki dalam sesebuah jabatan. TUJUAN

12 PEN. PENG. (PENGURUSAN) PENGARAH HOSPITAL IT PEG. IT KANAN PEG. IT PEN. PEG. IT JURUTEKNIK AKAUNTAN KEWANGAN PPT HASIL BAYARAN PT KANAN PT (4) PT (3) PENT. / PEROLEHAN SUMBER MANUSIA PT KANAN KESELAMATAN PEROLEHA N PK (1) PT (3) PT KANAN SERVIC E KHMT PLGGN LATIHA N PT (6) PT (8) PT (1) JURUTERA PAP (3) PPK (1) JAGA (1) SUMBER MANUSIA KEJURUTERAA N TIMB. PENG. HOSPITAL PPT PRA (1) CONTOH

13 Tugas-Tugas utama yang dijalankan bagi membolehkan jabatan/ Pejabat mencapai tujuan penubuhannya. Ia bergantung kepada jenis kegiatan sesebuah jabatan Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Urusan Sumber Manusia Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Urusan Sumber Manusia

14 CONTOH Ialah kerja yang dijalankan di bawah fungsi utama. Pelaksanaan sesuatu aktiviti melibatkan tenaga manusia, peralatan, bahan, masa dan kos (5M) Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Sumber Manusia Aktiviti : Urusan Pelantikan Pengesahan dalam jawatan Kenaikan pangkat Bahagian Pengurusan Fungsi Utama : Sumber Manusia Aktiviti : Urusan Pelantikan Pengesahan dalam jawatan Kenaikan pangkat

15 1.Membantu pekerja jelas dengan tindakan yang perlu dilaksanakan. 2.Elak kesilapan operasi dan perundangan 3.Memperlihatkan tindakan yang lengkap 4.Membantu kerja penyeliaan 5.Memudahkan semakan dan pindaan ke atas proses kerja apabila urusan kemaskini 6.Kurangkan arahan biasa berulang-ulang 7.Pendekkan masa latihan kepada pekerja 8.Kekalkan tahap kecekapan seseorang pekerja 9.Semak pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja ditetapkan. Rangkaian tindakan yang perlu diambil secara berturutan megikut peraturan yang ditetapkan bagi melaksanakan suatu aktiviti. TUJUAN

16 CONTOH

17 CIRI-CIRI 1.Semak senarai aktiviti 2.Pastikan jenis kerja yang diperlukan penyediaan proses kerja 3.Sediakan turutan tindakan bagi melaksanakan aktiviti tersebut. 4.Mulakan dengan perkatan perbuatan bagi setiap proses 5.Senaraikan jawatan pegawai yang perlu ambil tindakan ke atas langkah-langkah berkenaan 6.Masukkan peraturan yang digunakan dalam aktiviti tersebut.

18 Gambaran menyeluruh secara grafik terhadap aktiviti Menjelaskan setiap langkah mengikut turutan yang betul Memperlihatkan peringkat permulaan dan tamat secara ringkas Beri kefahaman kepada pekerja tentang tugas dan tanggungjawab masing-masing

19 SIMBOLMAKSUD MULA TAMAT TINDAKAN (LANGKAH) DLM PROSES ALIRAN PILIHAN / KEPUTUSAN TINDAKAN SERENTAK PENYAMBUNG PROSES KERJA SIMBOL

20 TUJUAN Sebagai alat pengurusan yang dapat membantu melicinkan jentera sesuatu jabatan A.Menyimpan dan merekod maklumat B.Maklumat dapat direkod dengan teratur C.Maklumat perlu / mustahak sahaja direkod

21 Dokumen rujukan peringkat individu/ jawatan Mengandungi peraturan & maklumat lengkap mengenai tugas & tanggungjawab yang ditetapkan Rekod cara kerja secara sistematik 1 FM 1 Individu/ Jawatan KONSEP

22 eLEMEN Objektif HKK Objektif Jabatan Carta organisasi HKK Carta fungsi pegawai Senarai tugas/ kuasa & hubungan Peraturan Pentadbiran Proses Kerja Carta Aliran Kerja Senarai semak Senarai undang- undang Senarai borang Senarai J/Kuasa Norma Kerja Senarai tugas harian

23 1. Melaksanakan perkhidmatan penjagaan pesakit yang berkualiti. 2.Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan mengikut kemampuan 3.Melaksanakan penambahbaikan kualiti perkhidmatan berterusan 4.Meningkatkan keupayaan dan kemahiran anggota sesuai dengan keperluan semasa 5.Melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti mengikut peraturan dan amalan standard yang telah ditetapkan

24 Pecahan kepada objektif jabatan Dinyatakan dalam bentuk objektif jangka pendek yang perlu dicapai oleh jabatan/unit. Setiap aktiviti yang dijalankan menjurus kepada pencapaian objektif jabatan keseluruhannya. Objektif unit hendaklah dinyatakan dengan tepat, jelas dan boleh dicapai, diukur

25 SOKONGAN BUKAN KLINIKAL KLINIKAL SOKONGAN KLINIKAL PERKHIDMATAN PERUBATAN PERKHIDMATAN PEMBEDAHAN PERKHIDMATAN IBU DAN ANAK PENGARAH HOSPITAL PENGURUSAN / GOVERNING BODY 02/06/2013 MAC TIMBALAN PENGARAH (KLINIKAL) SAJIAN MAKANAN C44 SOSIAL PERUBATAN S41 SUCIHAMA (CSSU) U32 PENTADBIRAN M41 KEW/HASIL W41 REKOD PERUBATAN N27 RADICARE P.C PENDIDIKAN PESAKIT S41 TEKNOLOGI MAKLUMAT F44 PERUBATAN AM JUSA C PSIKIATRIK JUSA C NEFROLOGI UD54 RESPIRATORY UD54 PEMBEDAHAN AM JUSA C ORTHOPEDIK JUSA C KECEMASAN UD54 PEMBIUSAN JUSA C OFTALMOLOGI JUSA C ENT UD54 PAEDIATRIK JUSA C PERBIDANAN & SAKIT PUAN JUSA C PENGIMEJAN DIAGNOSTIK JUSA C PATOLOGI UD54 OPTOMETRI U48 FARMASI DAN BEKALAN U54 PSIKOLOGI & KAUNSELING U41 KEJURURAWATAN U42 REHABLITASI/ PEMULIHAN U41 FORENSIK U32 KLINIK PAKAR U38 NEONATALOGIUD54 MARTENA FETAL UD54 DENTAL PEDIATRIK UD54 ORAL SUGERIUD54 DERMATOLOGI UD54 INFECTION DISEASE UD54 TIMBALAN PENGARAH (PENGURUSAN) KLINIK PAKAR U32 KEJURUTERAAN J41

26

27 Pecahan dari carta organisasi jabatan (HKK) Carta unit yang ada kaitan dengan individu/ pekerja yang perlu ditunjukkan Kedudukan individu perlu ditandakan dalam carta organisasi unit. Aktiviti yang dilaksanakan dan penempatan pekerja Kedudukan rakan-rakan sekerja

28

29 CONTOH

30 Mempunyai beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh pekerja Peraturan mesti dipatuhi dalam melaksanakan sesuatu aktiviti/ tugas

31 Mempunyai beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh pekerja Peraturan mesti dipatuhi dalam melaksanakan sesuatu aktiviti/ tugas

32

33 Senaraikan mengikut undang-undang yang melibatkan bidang kuasa pekerja. Contoh: 1.Perintah Am 2.Akta Fee Perubatan 3.Akta Pemberi Pinjam Wang (Akta 400) 4.Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

34

35 Senarai borang yang digunakan untuk satu aktiviti Contoh: SENARAI BORANG KENAIKAN PANGKAT (KUP) 1.Borang Perakuan Kenaikan Pangkat 2.Borang Tapisan Keutuhan (jika berkenaan) 3.Surat Akuan Pinjaman Pendidikan/ Tabung Pendidikan 4.Borang laporan tindakan tatatertib 5.Borang keputusan pengisytiharan harta 6.LNPT 3 tahun terakhir 7.Surat Litup

36 Senaraikan semua jawatankuasa yang dianggotai oleh pekerja sekurang-kurangnya wujud untuk tempoh 6 bulan Tujuannya: 1.Pegawai boleh bersedia dan merancang awal untuk hadir mesyuarat 2.Pegawai baru boleh ambil alih tugas barunya

37 Definisi Pengukuran kerja iaitu penggunaan teknik-teknik untuk tetapkan masa kepada seorang pekerja mahir bagi menjalankan sesuatu tugas tertentu pada tahap prestasi yang ditetapkan.

38 Ia adalah pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Panduan kepada pekerja dalam melaksanakan tugas supaya tahap prestasi yang diharapkan dapat dicapai Asas pengukurusan pencapaian produktiviti sesuatu aktiviti Norma kerja perlu diubahsuai selaras dengan penambahbaikan yang dijalankan Membantu membaiki kaedah bekerja

39

40

41


Download ppt "FAIL MEJA DAN MANUAL PROSEDUR KERJA Disediakan oleh: INTAN SHARIZAT PEN. PENGARAH (PENGURUSAN) HOSPITAL KUALA KRAI."

Similar presentations


Ads by Google