Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENTAKSIRAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENTAKSIRAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA."— Presentation transcript:

1 PENTAKSIRAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2 PS 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3 Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN 3©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA P E N T A K S I R A N PS

4 Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan pelaporannya Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif yang seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, bulan, penggal atau tahunformatif sumatif Komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P.. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)

5 What QA Why How When Assessment for learning Sepanjang P & P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Report What Assessment of learning When Di hujung sesuatu unit pembelajaran Why Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid How Pelbagai kaedah pentaksiran QA Merujuk standard prestasi Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap unit pembelajaran / bulan / penggal / tahun Proses Pembentukan Pentaksiran SUMATIF Pentaksiran FORMATIF Proses Merumuskan

6 Holistik Mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid Berterusan Aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P Merujuk standard prestasi Dibina berdasarkan standard kurikulum CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH Fleksibel Kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid

7 ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8 Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum PRS 8 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9 Rujukan Standard Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

10 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajariApa yang dilaporkan tentang pencapaian murid PENTAKSIRAN Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dibangunkan oleh BPK. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum.

11 Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Pemulihan MULA Peranan Standard Prestasi dalam PS

12 Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah Permulaan proses P&P, guru merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Guru akan menentukan kaedah pengajaran, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru. Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Contohnya, dalam menggunakan kaedah pemerhatian, guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat. Setelah menilai pencapaian murid, guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap penguasaan murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid, sama ada dalam bentuk proses, produk atau diri murid itu sendiri.

13 STANDARD PRESTASI

14 Ciri-ciri Standard Prestasi Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran

15 PERNYATAAN TAFSIRAN Band Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid. Standard Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid. Pernyataan Standard Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 – 3, (atau Tahun 1 – 6), yang digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Evidens (murid) Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor. Evidens (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

16 Band, Standard, Deskriptor, Evidens BandStandardDeskriptorEvidenEvidens 123456123456 Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Pernyataan tentang bagaimana murid menunjukkan “tahu” dan “boleh buat”

17 COMPANY LOGO STANDARD PRESTASI (Performance Standard) STANDARD PRESTASI (Performance Standard) ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18 COMPANY LOGO STANDARD PRESTASI (Performance Standard) STANDARD PRESTASI (Performance Standard) ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19 6 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh buat Boleh buat dengan Beradab Boleh buat dengan Beradap Terpuji Boleh buat dengan Beradap Mithali

20 COMPANY LOGO

21

22 Band Pernyataan Standard Ting. 1 2012 Ting. 2 2013 Ting. 3 2014 6B6 DEDEDE 5B5 DEDEDE 4B4 DEDEDE 3B3 DEDEDE 2B2 DEDEDE 1B1 DEDEDE Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Ting.1 – Ting. 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

23 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 5B5 4B4 3B3 2B2 1B1 Tingkatan 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 5B5 4B4 3B3 DE 2B2 DE 1B1 DE Tingkatan 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 5B5 DE 4B4 DE 3B3 DEDE 2B2 DEDE 1B1 DEDE Tingkatan 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 DE 5B5 DEDE 4B4 DEDE 3B3 DEDEDE 2B2 DEDE 1B1 DEDE Tingkatan 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 DEDE 5B5 DEDE 4B4 DEDEDE 3B3 DEDEDE 2B2 DEDEDE 1B1 DEDE Tingkatan 2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 Tajuk / Modul Tema 3 Tajuk / Modul Tema 4 6B6 DEDE 5B5 DEDE 4B4 DEDEDE 3B3 DEDEDE 2B2 DEDEDE 1B1 DEDE Tingkatan 2 Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting.2 mesti ada Band 1 – Band 6 28©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29 Band Pernyataan Standard Ting. 2 2013 6B6 B6D1B6D1E1 5B5 B5D1B5D1E1 4B4 B4D1B4D1E1 3B3 B3D1 B3D2 B3D3 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 2B2 B2D1D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 1B1 B1D1 B1D2 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran 29©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30 BandStandardDeskriptorEvidens B1 (Bahasa Inggeris) D1D1E1 D1E2 B1 (Matematik) D1 D2 D1E1 D1E2 D2E1 B1 (Pendidikan Islam) D1 D2 D3 D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3 30©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

31 CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK (PERINGKAT MENENGAH RENDAH) Band 6 T&F&BBM Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan Band 5 T&F&BBT Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah Band 4 T&F&BB Memgetahui, memahami dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik Band 3 T&F&B Mengetahui, memahami dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik Band 2 T & F Mengetahui dan memahami konsep dalam matematik Band 1 T Mengetahui pengetahuan asas matematik

32 CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI GEOGRAFI (PERINGKAT MENENGAH RENDAH) Band 6 T&F&BBM Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia Band 5 T&F&BBT Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana Band 4 T&F&BB Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia Band 3 T&F&B Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain Band 2 T & F Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia Band 1 T Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia

33 B3D1E1 (nama murid) boleh menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas B3D1E2 (nama murid) boleh mengukur jarak menggunakan skala B3D2E1 (nama murid) boleh mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia B3D3E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia B3D4E1 (nama murid) boleh menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland. B3D5E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia Pelaporan Formatif Evidens murid atau evidens bahan digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang penguasaan murid

34 B6D1(nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara B6D2(nama murid) Mengemukakan langkah pengurusan alam sekitar B6D3 (Lengkap B6) (nama murid) Melaksanakan amalan mesra terhadap alam sekitar Pelaporan Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid.

35 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran Mengubahsuai strategi pengajaran Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 1 23 4 PENTAKSIRAN SEKOLAH

36 Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

37 Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH

38 Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid 38©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PS

39 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Download ppt "PENTAKSIRAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA."

Similar presentations


Ads by Google