Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Oleh: Mohd Izuan Bin Abd Rahim PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Oleh: Mohd Izuan Bin Abd Rahim PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN."— Presentation transcript:

1 PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Oleh: Mohd Izuan Bin Abd Rahim PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS RAJA MELEWAR, SEREMBAN

2 PENGENALAN Multimedia adalah suatu teknik yang menggabungkan data, teks, gambar, grafik, animasi, bunyi dan video. Penggunaan multimedia secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada guru menggunakan dan memahirkan diri dengan pelbagai teknologi terkini dan bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran teknologi baru yang akan datang.

3 Pengaplikasian multimedia dalam pendidikan memudahkan guru meyampaikan pelbagai maklumat dengan pelbagai pendekatan. memberi manfaat kepada murid di mana murid boleh menerima, memproses, mengingat, menyimpan dan melahirkan semula segala yang telah dipelajari. murid juga perlu dieri kebebasan untuk belajar mengikut perkembangan diri mereka masing- masing dengan melibatkan pancaindera semasa proses pembelajaran berlangsung.

4 PENYATAAN MASALAH Keberkesanan penggunaan multimedia dan keupayaan guru mengekploitasikannya boleh menyumbang kepada melahirkan generasi yang seimbang dari segi kognitif, afektif dan juga kemahiran. Kraiger, Ford dan Salas (1993), mengkategorikan pembelajaran kepada tiga matlamat iaitu pencapaian kognitif, pencapaian kemahiran dan pencapaian efektif.

5 Pengaplikasian multimedia dalam pendidikan akan memudahkan guru meyampaikan pelbagai maklumat dengan pelbagai pendekatan. Dengan itu, cara ini akan memberi manfaat kepada murid di mana murid boleh menerima, memproses, mengingat, menyimpan dan melahirkan semula segala yang telah dipelajari.

6 Perkara yang ingin dijelaskan adalah seperti :  Guru kurang menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual,  Guru menganggap bahan multimedia kurang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual  Masalah pengetahuan dalam penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran.

7 OBJEKTIF KAJIAN 1.Mengenalpasti penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. 2.Mengenalpasti faedah menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. 3.Mengenalpasti pengetahuan guru Pendidikan Seni Visual dalam mengaplikasikan penggunaan multimedia dalam pengajaran.

8 BATASAN KAJIAN Dijalankan ke atas guru-guru yang hanya mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Jumlah responden seramai 30 orang guru sahaja.

9 TINJAUAN LITERATUR Penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual Mengikut Phillips (1997), multimedia interaktif boleh mengubah cara seseorang memperolehi maklumat serta cara seseorang itu belajar sekiranya digunakan dengan berkesan. memudahkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar kerana pelajar diberi kebebasan memilih bahan pembelajaran sendiri dan belajar pada kadar yang sesuai dengan diri sendiri. dapat disesuaikan dengan gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar dengan elemen-elemen yang terdapat dalam multimedia itu sendiri serta menggalakkan pembelajaran kooperatif dan interaksi di antara pelajar melalui perbincangan dan projek kumpulan.

10 Mengenalpasti faedah menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. Menurut Norizan Abdul Razak, 1997 dalam kajian kesediaan guru menggunakan teknologi maklumat dalam pengajaran bahasa membuktikan bahawa guru- guru masih lagi ragu-ragu dan takut untuk menggunakan komputer dalam pengajaran mereka. Perkara ini menjadi salah satu perkara yang membantutkan pengintegrasian teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah. Terdapat guru-guru yang berminat untuk belajar tetapi berputus asa kerana merasakan sukar untuk menguasai bidang teknologi maklumat.

11 Mengenalpasti pengetahuan guru Pendidikan Seni Visual dalam mengaplikasikan penggunaan multimedia dalam pengajaran. Keberkesanan penggunaan multimedia dan keupayaan guru mengekploitasikannya boleh menyumbang kepada melahirkan generasi yang seimbang dari segi kognitif, afektif dan juga kemahiran. Kraiger, Ford dan Salas (1993), mengkategorikan pembelajaran kepada tiga matlamat iaitu pencapaian kognitif, pencapaian kemahiran dan pencapaian efektif.

12 METODOLOGI Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif. Menggunakan soal selidik. Data ordinal diperolehi melalui skala Likert Ordinal. Data dianalisis menggunakan perisian komputer iaitu “ Stastiscal Package for Social Science” (SPSS).

13 DAPATAN KAJIAN Penggunaan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual ItemPerkara Menggunakan multimedia Frekuensi Menggunakan multimedia (%) B1Audio2(6.7) B2Video - - B3Internet9(30.0) B4Grafik3(10.0) B5Komputer/ Komputer riba4(13.3) B6CD-ROM1(3.3) B7Projektor LCD4(13.3) B8Perisian Komputer2(6.7) B9Animasi2(6.7) Peratus penggunaan keseluruhan 10.0

14 Mengenalpasti faedah menggunakan bahan multimedia dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual. ItemPerkara Setuju Kekerapan Setuju (%) C1Menjimatkan masa mengajar21(70.0) C2Melibatkan pelajar secara aktif16(53.3) C3Meningkatkan daya ingatan pelajar30(100.0) C4Menjadikan pengajaran lebih menarik30(100.0) C5Mempelbagai teknik dalam pengajaran23(76.7) C6Memudahkan murid memahami isi pelajaran20(66.6) C7Membolehkan membuat persiapan awal25(83.3) C8Memudahkan menyampaikan isi pelajaran26(86.7) C9 Mengurangkan pergantungan terhadap buku kerja 16(53.3) C10 Menambah minat murid terhadap pengajaran 30(100.0) Peratus keseluruhan79.0

15 Mengenalpasti pengetahuan guru Pendidikan Seni Visual dalam mengaplikasikan penggunaan multimedia dalam pengajaran. ItemPerkara Setuju Kekerapan Setuju (%) 1 Tahu menggunakan kebanyakkan jenis bahan multimedia 9(30.0) 2 Mahir membina bahan multimedia sebagai bahan bantu mengajar 9(50.0) 3 Tidak memerlukan masa yang lama untuk menyediakan bahan mengajar. 8(26.7) 4 Kursus dalaman tentang cara penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar kerap diadakan 1(3.3) Jumlah keseluruhan 37.3

16 KESIMPULAN Bahan multimedia yang paling banyak digunakan ialah internet menjadi pilihan utama guru dalam pengajaran di kelas. Internet merupakan rangkaian yang penting dalam menghubungkan manusia seluruh dunia tanpa sempadan. Melalui kemudahan internet, dunia hari ini menyaksikan perkembangan kemudahan teknologi maklumat kepada manusia. Seiring dengan itu, maklumat turut mengalami perkembangan yang pesat dan kita didedahkan dengan pelbagai maklumat tanpa had dan sempadan. Penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memperkembang dan memperkayakan lagi tajuk yang diajar.

17 Kajian mendapati keseluruhan peserta kajian bersetuju bahawa penggunaan bahan multimedia meningkatkan daya ingatan murid dan menambah minat murid terhadap pengajaran guru. Ini kerana proses penyampaian sesuatu maklumat yang lebih efektif hasil daripada penggunaan pelbagai jenis media seperti teks, audio, video, grafik dan animasi merupakan antara kelebihan penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

18 Dapatan menunjukkan terdapat guru mahir membina bahan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Pembaharuan dalam sistem pendidikan ini selaras dengan pernyataan bahawa media telah mendominasi kehidupan kita seharian di mana kita dikelilingi pelbagai media seperti buku, majalah, filem, televisyen, permaianan komputer dan juga internet. Sudah menjadi tanggungjawab seorang guru membantu pelajarnya menjadi pengguna yang kritis terhadap sumber media yang pelbagai ( Alvermann, Moon, dan Hagood, 1999 ; Dyson, 1997 ).

19 JUAN PABLO


Download ppt "PENGGUNAAN BAHAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Oleh: Mohd Izuan Bin Abd Rahim PISMP KPM-OUM PSV INSTITUT PENDIDIKAN."

Similar presentations


Ads by Google