Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan.

Similar presentations


Presentation on theme: "Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan."— Presentation transcript:

1 Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif

2 Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan penyelidikan kualitatif Perbezaan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif dari segi proses penyelidikan Penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif

3 Definisi penyelidikan Kualitatif dan Kuantitatif Penyelidikan kuantitatif Kajian kuantitatif adalah jenis penyelidikan pendidikan di mana pengkaji memutuskan apa yang hendak dikaji, bertanya soalan yang khusus, mengecilkan skop soalan, mengumpul data yang boleh dikuantitatifkan daripada peserta, menganalisa nombor-nombor tersebut menggunakan statistik dan menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. Penyelidikan kualitatif Kajian kualitatif pula merupakan satu kajian penyelidikan di mana pengkaji bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan atau teks daripada peserta, menjelaskan dan menganalisa perkataan-perkataan tersebut dalam bentuk tema-tema serta menjalankan inkuiri dalam bentuk yang subjektif dan bias.

4 Perkembangan penyelidikan kuantitatif: Trenda sejarah Prosedur statistik Amalan ujian dan pengukuran Rekabantuk kajian

5 Trenda sejarah: Prosedur kuantitatif statistik Prosedur korelasi Perbandingan antara kumpulan Hubungan sebab/akibat

6 Trenda sejarah: Pengujian dan pengukuran kuantutatif Menguji keupayaan akhir kurun ke 19) Pengukuran pencapaian(e.g. SAT) Meramal pencapaian daripada pengukuran ujian tara

7 Trenda sejarah: Rejabentuk kajian kuantitatif Tinjauan pendidikan(akhir kurun ke 19) Eksperimen mudah (awal abad ke 20) Pelbagai ujian dan kumpulan (pada 1935) Rekabentuk kajian longitudinal Buku tentang rekabentuk kajian(e.g. Kerlinger 1964)

8 Perkembangan penyelidikan kualitatif: Tema utama Idea filosofikal Perkembangan prosedural Advocacy Practices

9 Trenda sejarah: Idea filosofikal kualitatif Naturalistic Inquiry atau Constructivism Mempertimbangkan pandangan peserta Menerangkan pandangan peserta dalam penulisan konteks Merupakan alternatif kepada penyelidikan tradisional

10 Educational Research 2e: Creswell Trenda sejarah: Perkembangan prosedur kualitatif Fenomena utama vs soalan atau hipotesis kajian Kaeah seperti temubual, pemerhatian Rekabentuk seperti kajian kes, grounded theory dan narratif

11 Trenda sejarah: Qualitative Advocacy Practices Penyelidik kualitatif tidak objektif dan neutral Penyelidik kualitatif merupakan pemerhati kepada keadaan manusia Makna penyelidikan adalah berbagai, politikal dan terbuka Projek penyelidikan merupakan kolaboratif dan parsitipori

12 Ciri-ciri kajian kuantitatif dan kualitatif dalam proses penyelidikan Langkah-langkah dalam proses penyelidikan Menganalisa dan mentafsir Data Melapor dan menilaiMengumpul DataTentukan tujuanTinjauan literaturKenal pasti masalah Ciri-ciri kuantitatif Ciri-ciri kualitatif Descriptif/Penjelasan Exploratori/ Memahami fenomena utama Peranan penting Justifikasi masalah Peranan kecil Justifikasi masalah Spesifik dan sempit Boleh diukur/diperhati Umum dan luas Pengalaman peserta Instrumen ditentukan Datanumerikal Bilangan ramai Umum dan “emerging” Teks atau imej Bilangan kecil Statistik Deskripsi trenda Perbandingan/Ramalan Analisis teks Deskripsi dan tema Makna dan penemuan yg luas Standard dan tetap Objectif dan tidak bias Fleksibel dan Emerging Refleksif dan bias

13 Persamaan antara penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Keduanya mengikuti langkah dalam proses penyelidikan yang sama Format melapor masalah kajian adalah sama Keduanya mempunyai langkah-langkah pengumpulan data

14 Langkah-langkah penyelidikan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif Langkah dalan proses penyelidikan Analisa dan tafsir Data Melapor dan menilai Mengumpul data Menentukan tujuan Tinjauan literatur Mnegenal pasti masalah Rekabentuk kajian Pendekatan kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif kuantitatif kualitatif Eksperimen Korelasi Tinjauan Ethnography Grounded Theory Narrative Campuran Tindakan

15 Penggunaan rekabentuk kuantitatif Kajian eksperimen Kajian korelasi Kajian tinjauan Menerangkan sama ada Intervensi mempengaruhi Outcome satu kump Berbanding kump satu lagi Meramal perkaitan atau hubungan antara pemboleh ubah bagi satu Menerangkan t renda bagi satu populasi Kajian intervensi Kajian non- intervensi

16 Penggunaan rekabentuk kualitatif Kajian Ethnographic Kajian Grounded Theory Kajian Narrative Meneroka budaya yang dikongsi oleh sekumpulan individu Meneroka pengalaman individu untuk membina teori Meneroka cerita individu untuk menerangkan kehidupan orang

17 Penggunaan rekabentuk campuran Kajian Kaedah Campuran Kajian tindakan Menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menerangkan masalah kajian Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengkaji masalah pendidikan yang dihadapi dalam setting mereka

18 Bagaimana memilih penggunaan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Padankan pendekatan dengan masalah Padankan pendekatan dengan audiens Kaitkan pendekatan kepada pengalaman anda


Download ppt "Nota 2 Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Isi penting Definisi penyelidikan kuantitatif dan kualitatif Perkembangan penyelidikan kuantitatif Perkembangan."

Similar presentations


Ads by Google