Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Similar presentations


Presentation on theme: "Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО"— Presentation transcript:

1 Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

2 Кой може да се обучава в курсове по начална и/или специална военна подготовка?
Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете по начална и/или специална военна подготовка на българските граждани се обявяват със заповед на министъра на отбраната, в която се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготова, продължителността на курсовете, ред за кандидатстване и др. специфични изисквания.

3 КАТАЛОГ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
В изпълнение на чл. 15 от Наредба, приета с ПМС № 43 от г., за условията и реда за разкриване и осигуряване на дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, студентите от висшите училища, военните академии и висшите военни училища могат да се обучават в курсовете по начална и специална подготовка. В тази връзка е обявен Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014/2015г.

4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: Обучението на студентите в курсове по начална и специална военна подготовка може да се провежда само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка; Участието на студенти – български граждани в обучение в тези курсове е доброволно; Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно; Продължителността на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа годишно, в зависимост от избраната военна специалност.

5 СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА:
Обучението в курсовете по начална и специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии и висшите военни училища, осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защита на населението и личната сигурност. В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за тези кандидати, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Р.България. Обучението в курсовете за начлна военна подготовка се организират от структурата по човешки ресурси към министъра на отбраната, въз основа на обобщена заявка от ЦВО, а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили, въз основа на обобщени заявки на ЦВО.

6 ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Провеждането на курсовете по специална военна подготовка става под формата на: Специализирани курсове и семинари; Групови и практически занятия; Показни военизирани занятия; Военни игри; Стажантски курсове. Обучението завършва с полагане на изпити, съгласно учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите изпитите се издава свидетелство /удостоверение за завърено обучение/, при условията и реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Целите, формулиране по SMART, гарантират резултати. SMART е съкращение от първите букви на английските думи, означаващи изискванията към дадена цел: коментират се по текста на слайда. Специфични и измерими цели: конкретизирайте желания резултат чрез видовете действия или поведение, които клиентът трябва да изпълни. Помощно средство е използването на глаголи с цел да се опише поведението: назовавам, посочвам, изчислявам, формулирам, начертавам, посочвам разликите между, записвам, разпознавам. Например: Клиентът да завърши курс “Компютърна грамотност” и да разпознава и работи с програмите WORD и WINDOWS. Договорени цели: клиентът и трудовият посредник трябва да постигнат съгласие по отношение на целите. Осъществими: целите отговарят на възможностите на клиента и на инстанцията, която работи с него. Цели във времето: посочете в какъв период от време желаният резултат трябва да се постигне. Пример: В периода 01 май – 01 юли, П. Иванов да завърши курс “Компютърна грамотност” и да може да разпознава и работи с програмите WORD и WINDOWS.

7 ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
Курсовете по начална военна подготовка се организират и провеждат само във Военна академия “Г.С.Раковски” - София, НВУ “В.Левски” – гр. В.Търново и ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна. Обучението се провежда през летния период с продължителност минимум 2 учебни седмици, когато студентите нямат редовно семестриално обучение. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛ ОБУЧЕНИЕТО, ПОЛАГА ВОЕННА КЛЕТВА ПО РЕДА НА УСТАВИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪОТВЕТНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР, ПРИСВОЯВА МУ СЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ И СЕ ВПИСВА НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ!

8 Да са редовна форма на обучение;
НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СТУДЕНТИТЕ-КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА? Да са редовна форма на обучение; Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; Да са годни и психологически пригодни за военна служба; Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания.

9 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ Българските граждани, желаещи да се обучават в курсове за начална и/или специална военна подготовка, подават заявление в съответните териториални структури на Централното военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели, отдел „Столичен” и офисите за военен отчет в общините/районите), като прилагат следните документи: Автобиография; Копие от диплома за завършено образование; Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус /етапна епикриза/; Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академния;

10 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ Експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/; Свидетелство за съдимост; Декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил /от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, издават се от Областния военен отдел/; Удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

11 КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА
Завършилите такива курсове имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия, като се има предвид, че новоназначен лейтенант започва службата с начална щатна заплата за звание и степен, съответстващи на длъжността от 916 лв.и добавки към нея от 15 % за държавна служба, % прослужено време и 90 лв. необлагаем порцион.

12 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


Download ppt "Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Similar presentations


Ads by Google