Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА.

Similar presentations


Presentation on theme: "Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА."— Presentation transcript:

1 Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

2 Кой може да се обучава в курсове по начална и/или специална военна подготовка? Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната. Курсовете по начална и/или специална военна подготовка на българските граждани се обявяват със заповед на министъра на отбраната, в която се определят мястото на обучение, броят на обучаемите в съответния курс, наименованието на курсовете по специална военна подготова, продължителността на курсовете, ред за кандидатстване и др. специфични изисквания.

3 КАТАЛОГ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА В изпълнение на чл. 15 от Наредба, приета с ПМС № 43 от г., за условията и реда за разкриване и осигуряване на дейността на курсовете по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища, студентите от висшите училища, военните академии и висшите военни училища могат да се обучават в курсовете по начална и специална подготовка. В тази връзка е обявен Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2014/2015г.

4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:  Обучението на студентите в курсове по начална и специална военна подготовка може да се провежда само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка;  Участието на студенти – български граждани в обучение в тези курсове е доброволно;  Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно;  Продължителността на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа годишно, в зависимост от избраната военна специалност.

5 СЪЩНОСТ НА КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА:  Обучението в курсовете по начална и специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии и висшите военни училища, осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защита на населението и личната сигурност.  В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за тези кандидати, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Р.България.  Обучението в курсовете за начлна военна подготовка се организират от структурата по човешки ресурси към министъра на отбраната, въз основа на обобщена заявка от ЦВО, а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили, въз основа на обобщени заявки на ЦВО.

6 ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА Провеждането на курсовете по специална военна подготовка става под формата на: - Специализирани курсове и семинари; - Групови и практически занятия; - Показни военизирани занятия; - Военни игри; - Стажантски курсове. Обучението завършва с полагане на изпити, съгласно учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите изпитите се издава свидетелство /удостоверение за завърено обучение/, при условията и реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

7 ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА Курсовете по начална военна подготовка се организират и провеждат само във Военна академия “Г.С.Раковски” - София, НВУ “В.Левски” – гр. В.Търново и ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна. Обучението се провежда през летния период с продължителност минимум 2 учебни седмици, когато студентите нямат редовно семестриално обучение. ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛ ОБУЧЕНИЕТО, ПОЛАГА ВОЕННА КЛЕТВА ПО РЕДА НА УСТАВИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В СЪОТВЕТНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР, ПРИСВОЯВА МУ СЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ И СЕ ВПИСВА НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ!

8 НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СТУДЕНТИТЕ- КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕТЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА? 1. Да са редовна форма на обучение; 2. Да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство; 3. Да са годни и психологически пригодни за военна служба; 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания.

9 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ Българските граждани, желаещи да се обучават в курсове за начална и/или специална военна подготовка, подават заявление в съответните териториални структури на Централното военно окръжие (военните окръжия, областните военни отдели, отдел „Столичен” и офисите за военен отчет в общините/районите), като прилагат следните документи:  Автобиография;  Копие от диплома за завършено образование;  Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус /етапна епикриза/;  Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академния ;

10 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  Експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция - ВМА /прилага се служебно/;  Свидетелство за съдимост;  Декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил /от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, издават се от Областния военен отдел/;  Удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

11 КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПО НАЧАЛНА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА  Завършилите такива курсове имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия, като се има предвид, че новоназначен лейтенант започва службата с начална щатна заплата за звание и степен, съответстващи на длъжността от 916 лв.и добавки към нея от 15 % за държавна служба, % прослужено време и 90 лв. необлагаем порцион.

12 БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !


Download ppt "Министерство на отбраната ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА."

Similar presentations


Ads by Google