Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условното предсрочно освобождаване Между ресоциализацията на осъдения и интересите на общността да бъде защитена.

Similar presentations


Presentation on theme: "Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условното предсрочно освобождаване Между ресоциализацията на осъдения и интересите на общността да бъде защитена."— Presentation transcript:

1 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условното предсрочно освобождаване Между ресоциализацията на осъдения и интересите на общността да бъде защитена Съдия в Областен съд д-р Инго Вернер София, 28-29 ноември 2012 г.

2 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Преглед - Данни за лишените от свобода - Изпълнението на наказанията - Условно освобождаване - правната прогноза - особени обстоятелства - наказание доживотен затвор - процедура - срок на условното освобождаване 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20122

3 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20123 Типичният лишен от свобода в Германия е мъж... Разпределение по пол в местата за изпълнение на наказания

4 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20124 …относително млад … Разпределение по възраст (вкл. наказание за лица между 14 и 21 години)

5 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20125 …и с предишни осъждания. Предишни осъждания на лишените от свобода.

6 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20126 Отчасти с многобройни предишни осъждания… Брой на предишните осъждания

7 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20127 …и бързо превръщащи се в повторни извършители (рецидивисти). Период на повторно попадане в затвора след освобождаването

8 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Данни за лишените от свобода 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20128 Лишени от свобода по групи престъпления

9 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Международни предписания за изпълненията на наказанията Европейски принципи за изпълнение на наказанията (Препоръки на Съвета на Европа (Rec (2006)2): Основен принцип Nr. 6: Всяко лишаване от свобода трябва да бъде проведено по начин, че лицата, засегнати от мярката, да бъдат улеснени в интегрирането им отново в обществото. 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 20129

10 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Международни предписания за изпълненията на наказанията Nr. 107.1: Наказани с лишаване от свобода трябва да бъдат подкрепяни своевременно преди освобождаването им чрез мерки и специални програми, които да им предоставят умения за справяне с прехода от живот в мястото за лишаване от свобода към живот в обществото, без да извършват престъпления. Nr. 107.3: Тази цел може да бъде постигната чрез програма за подготовка за освобождаването, която трябва да се провежда от институцията за лишаване от свобода или частично чрез условно освобождаване под наблюдение, което е свързано с активна социална подкрепа. 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201210

11 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия § 57 от Наказателния кодекс Освобождаване след изтърпяване на 2/3 от наказанието, ако: - Може да бъде поета отговорност за това, като се имат предвид интересите на общността да бъде защитена, - Изтърпяни са най-малко 2 месеца от наказанието и - Осъденият е съгласен. Освобождаване след ½ от наказанието, ако са изтърпяни най-малко 6 месеца и: - Осъденият е лишен от свобода за пръв път и наказанието е за срок по-малък от 2 години или - Има особени обстоятелства. 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201211

12 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия “Ако може да бъде поета отговорност за това, като се имат предвид интересите на общността да бъде защитена” 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201212 Малка вероятност за бъдещи наказуеми деяния Приемлив остатъчен риск

13 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия Правна прогноза: - Личността на осъдения - Предишния му живот - Обстоятелства на деянието - Поведение по време на изпълнение на наказанието - Житейски обстоятелства - Въздействие, което може да се очаква от условното освобождаване - Характер на риска от рецидив: тежест на вероятното престъпление 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201213

14 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия Освобождаване след половината от наказанието Обща преценка 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201214 Положителна социална прогноза Обстоятелства с особено значение Тежест на вината Обща превенция Защита на правовия ред

15 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия Наказание доживотен затвор(§ 57a Наказателния кодекс) - Минимум 15 години фактическа изолация - Няма особено тежка вина - Положителна правна прогноза - Проблем: изпробване чрез облекчаване по време на изпълнението 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201215

16 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия Процедура - Отделения за изпълнения на наказанията при Областните съдилища - Проверки по служебен ред или при подадена молба - Участие на прокуратурата - Становище на заведението за изпълнение на наказанието - Устно изслушване на лишения от свобода - По правило заключение на вещо лице при наказание над 2 години - Възможна е жалба пред Върховния областен съд - Освобождаване едва след влизане в сила (на решението) 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201216

17 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия Съдържание на Решението: - Спиране на наказанието условно - Изпитателен срок от 2 до 5 години - Надзорник за условния изпитателен срок - Условия м. др.: - Възстановяване на щети - Обществено-полезен труд - Плащания - Разпореждания м.др. - Разпореждане за работа, обучение, стопански взаимоотношения - Задължение за уведомление (адресна регистрация) - Забрани за контакти - Със съгласието на осъдения: санаториум за преодоляване на зависимост или терапия 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201217

18 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условно освобождаване в Германия - Мениджмънт на прехода - Важна роля на надзорника - Евент. изслушване пред Съда - Промени на условията и разпорежданията - Удължаване на изпитателния срок - Процедура за отмяна - При нарушаване на условията - При нарушаване на разпоредбите, когато съществува опасност от нови наказуеми деяния - При извършване на нови наказуеми деяния - Опрощаване на наказанието - Ниво на повторно извършване 28./29. ноември 2012 Dr. Ingo Werner, 28./29. ноември 201218

19 Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Благодаря много за Вашето внимание ! д-р Инго Вернер E-Mail: ingo.werner@jm.nrw.de София, 28-29 ноември 2012 г.


Download ppt "Die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen Условното предсрочно освобождаване Между ресоциализацията на осъдения и интересите на общността да бъде защитена."

Similar presentations


Ads by Google