Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Определяне на твърдостта по Бринел Виртуален тест Веселин Илиев, кат.”Приложна механика” Борислав Славов, кат.”ПИИС” с техническата помощ на Йордан Питков,

Similar presentations


Presentation on theme: "Определяне на твърдостта по Бринел Виртуален тест Веселин Илиев, кат.”Приложна механика” Борислав Славов, кат.”ПИИС” с техническата помощ на Йордан Питков,"— Presentation transcript:

1 Определяне на твърдостта по Бринел Виртуален тест Веселин Илиев, кат.”Приложна механика” Борислав Славов, кат.”ПИИС” с техническата помощ на Йордан Питков, кат.”Приложна механика” Задача: Да се проведе изпитване на твърдост и да се определи показателят на Бринел (НВ) за съответния материал. Въведение Описание на теста Пробно тяло Изпитвателна машина Начало на теста

2 6. Проникващ накрайник (сфера) 1. Водеща колона 2. Опора 3. Колело за позициониране 4. Пробно тяло 5. Втулка 7. Лостова система 8. Натоварващи тела 9. Бутон за включване 10. Контролна лампа По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Изпитвателна машина За определяне на твъростта се използват специални машини - твърдомери. Твърдомерът за определяне на твърдостта по Бринел има следните елементи: 1 1 Виж елементите 2 2 3 3 4 5 5 4 6 7 8 9 10 Връщане в началото 4

3 По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Пробни тела С понятието твърдост се свързва способността на повърхностния слой на материала да се съпротивлява срещу еластично и пластично деформиране. Поради това повърхността на пробното тяло трябва да бъде добре почистена, така че изследването да не се влияе от случайни повърхностни образувания. Най-често пробните тела имат форма на правоъгълен паралелепипед, най-малко едната страна на който е полирана. Връщане в началото

4 По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Описание на теста Изпитването по Бринел се състои във вбиване на стоманена сфера с диаметър D в пробното тяло или изследваното изделие под действие на натоварване F, приложено за определено време (10s за стоманата и от 10s до 180s за цветни метали). Продължение D

5 По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Описание на теста Продължение След сваляне на натоварването, върху повърхността на тялото се получава отпечатък с диаметър d, който се измерва със специална лупа. Щракни бутона за наблюдаване на измерването

6 По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Описание на теста Продължение Твърдостта по Бринел НВ се изразява като отношение на натоварването F [N] към площа на сферичния отпечатък A [mm 2 ]. Множителят 0.102 уеднаквява стойността на показателя НВ, изчислена с нютони [N], със старите стойности, които са били изчислявани с килограм- сила [kgf]. d F

7 По “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988В. Илиев Виртуален тест за определяне на твърдост по Бринел Описание на теста За провеждане на виртуалния тест е необходимо да бъдат изтеглени задание за работа и изчислителен модул. Връщане в началото Изтегли заданието от тук За извършване на пресмятанията и подреждане на резултатите от теста може да бъде използван шаблон. Изтегли шаблона от тук Твърдостта по Бринел при нормални условия на изпитване: D=10mm, F=29430N (3000 kgf) и времетраене на задържането 10-15 сек. се означава с числото на твърдостта (единици по Бринел) вляво от знака НВ, например 190 НВ. При други условия на изпитване, те (условията) се посочват след знака НВ в следния ред: диаметър на сферата, натоварване и продължителност на задържане на товара. Например 210 НВ 5/750/80 означава: -твърдост 210 единици по Бринел -определена със сфера с диаметър 5 mm -при натоварване 7355 N (750 kgf) -при времетраене на задържането 80 сек. Изтегли модула от тук

8 “ИЗПИТВАНЕ И ДЕФЕКТОСКОПИЯ НА МЕТАЛИТЕ”, Стилиян Христов, ВМЕИ ”В.И.Ленин”-София, 1988 в съответствие с чл.23, ал.3 от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА, изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г. Връщане в началото


Download ppt "Определяне на твърдостта по Бринел Виртуален тест Веселин Илиев, кат.”Приложна механика” Борислав Славов, кат.”ПИИС” с техническата помощ на Йордан Питков,"

Similar presentations


Ads by Google