Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

18.11.2009 г. Изготвил: Ваня Кастрева Началник на Регионален инспекторат по образованието, София-град Национална програма “Диференцирано заплащане” Модул.

Similar presentations


Presentation on theme: "18.11.2009 г. Изготвил: Ваня Кастрева Началник на Регионален инспекторат по образованието, София-град Национална програма “Диференцирано заплащане” Модул."— Presentation transcript:

1 18.11.2009 г. Изготвил: Ваня Кастрева Началник на Регионален инспекторат по образованието, София-град Национална програма “Диференцирано заплащане” Модул “Кариерно развитие на учителя и на възпитателя”

2 Основна цел:  Създаване на възможности за развитие на учителите;  Нарастване престижа и възнаграждението им; обвързани с повече отговорности към училището/детската градина;  Постъпилите за първи път на работа в училище да бъдат подпомагани от старши учител.

3 Очаквани резултати  Повишаване качеството на квалификационната дейност в училището/детската градина;  Мотивиране на “младшите учители” за професионална реализация в училището/ детската градина;  Повишаване на качеството и ефективността на образователно- възпитателния процес.

4 Стъпки за въвеждане на кариерното развитие на учителя/възпитателя: І. Директорът назначава комисия в изпълнение Решение № 819/26.10.2009г. на Министерски съвет и т.10.1. от Раздел “Технология”, Модул “Кариерно развитие на учителите и възпитателите” на Националната програма “Диференцирано заплащане” в състав: учители; членове на Училищно настоятелство /ако има такова/; препоръчително е в контекста на съгласуване на решенията със социалните партньори да се включат и председателите на синдикалните организации. Комисията изготвя: 1. Списък на отговарящите на изискванията за заемане на длъжността “старши учител/възпитател”;  Учителски е стажът, придобит при условията на чл.19, ал.1, 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.  Преподаватели с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да подадат заявление за преназначаване на длъжност „старши учител/възпитател”.

5 Комисията изготвя: 2. Предложение за разпределение на учителите/възпитателите по Методически обединения; 3. Предложение за броя на длъжностите “главен учител/възпитател” по т.6.1.2. от модула; 4. Предложение за разпределение на функциите между отделните “главни учители/възпитатели” в зависимост от вида на училището/детската градина и броя на учителите.

6 Директорът: ІІ. Съгласува предложенията на комисията със социалните партньори /включване в комисията на председателите на синдикални организации/. ІІІ. Инициира свикването на заседание на Педагогическия съвет с дневен ред: 1. Запознаване на колегията с модул “Кариерно развитие”; 2. Обсъждане предложенията на комисията по кариерно развитие.

7 Директорът: ІV. Актуализира в 5-дневен срок от заседанието на Педагогическия съвет Вътрешните правила за работната заплата съобразно въвеждането на модула /допълнителните възнаграждения на “старши учител/възпитател” – по 50 лв.; на “главен учител/възпитател” по 100 лв./; V. Определя срок за подаване на заявления за участие в процедурата за заемане на длъжността “старши учител/възпитател” и необходимите документи: заявление /вх. №; резолюция/; VІ. Попълва и представя на финансиращия орган и РИО Справка №1 по модула; VІІ. Променя длъжностното разписание;

8 Директорът: VІІІ. Актуализира длъжностната характеристика на “старши учител/възпитател”; ІХ. Сключва допълнителни споразумения за промяна на длъжността /чл. 119 от КТ/ с подалите и отговарящи на изискванията за заемане на длъжността “старши учител/възпитател”;  При преназначаването се запазва срокът на съществуващото трудово правоотношение. Лицата, които са в законоустановен отпуск (платен, неплатен отпуск, отпуск по болест, отпуск за бременност и майчинство) и отговарящи на условията за заемане на длъжностите „старши учител” и „старши възпитател”, имат право да подадат заявление за преназначаването им за съответната длъжност.  Лицата, които не отговарят на изискванията за заемане на длъжностите „старши учител” и „старши възпитател” или не са подали заявление в определения срок, продължават да заемат длъжността „учител”.

9 Директорът: Х. Променя поименното разписание; ХІ. Актуализира програмата Админ Про/АдминЛ, АдминС, АдминО/ОМ във връзка с номенклатурата на длъжностите на педагогическия персонал и възможността за експорт на данни към модул “Административно- финансова дейност”;  До началото на декември 2009 г. задължително трябва да са актуализирани длъжностите на персонала. ХІІ. Изплаща със заповед допълнителните възнаграждения за длъжността.

10 Процедура по финансиране на модула  Средствата по програмата ще бъдат предоставени за срок от три месеца (01.10-31.12.2009 г.).  При очакван към 31.12.2009 г. излишък от тези целеви средства, същите могат да се използват : 1. за изплащане на по-високи от определените в т. 9.1 на модула размери на допълнителните възнаграждения за длъжностите „старши учител/възпитател”, “главен учител/възпитател”; 2. през следващата година, като същите преминават в преходен остатък при запазване на целевия си характер. Неусвоените средства в детските градини и обслужващите звена, неприлагащи система на делегирани бюджети, се възстановяват от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджетите (бюджетните сметки) на детските градини и обслужващите звена за 2010 година.

11 Предстоящи дейности по процедурата за заемане на длъжността “главен учител/възпитател”  Длъжностите „главен учител” и „главен възпитател” се заемат въз основа на подбор, организиран на училищно ниво.  Когато кандидатите за заемане на длъжността „главен учител” или „главен възпитател”, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност са повече от един, директорът определя комисия, която да извърши подбор на училищно ниво.

12 Комисията за подбор включва: - помощник-директор /ако в училището има такъв/; - представител на училищното настоятелство /ако не е учредено такова - избран от Педагогическия съвет родител на дете или ученик/; - учители - по предложение на Педагогическия съвет / напр. председатели на МО/; препоръчително е в контекста на съгласуване на решенията със социалните партньори да се включат и председателите на синдикалните организации.

13 Важни стъпки в процедурата:  Подборът се осъществява по критерии, приети с решение на Педагогическия съвет и утвърдени от директора на училището.  Броят на длъжностите „главен учител” и „главен възпитател”, съгласно т. 6.1.2. на модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите” е максимален, като решението за конкретния брой се взима на училищно ниво.  При сключването на допълнително споразумение за преназначаване на длъжност „главен учител/ възпитател” не се променя срокът на съществуващото трудовото правоотношение. / Допълнителното споразумение по гореописаната технология може да се сключи след публикуване в Държавен вестник на Промяната в ППЗНП, касаеща назначаването на главен учител./

14 Внимание:  Последователността на дейностите при назначаване на “главен учител/възпитател” повтаря стъпките на процедурата при назначаване на “старши учител/възпитател”.  Дейностите се финализират с доклад до началника на РИО за промените в щатното разписание, като промяна в Списък-образец №1, 1а, 2.  През следващата финансова година средствата по модула ще бъдат включени в единния разходен стандарт и ще станат част от работната заплата /ново допълнително споразумение /.

15 За всички нас Социалният диалог и партньорството са гаранция за успех в системата на столичното образование.


Download ppt "18.11.2009 г. Изготвил: Ваня Кастрева Началник на Регионален инспекторат по образованието, София-град Национална програма “Диференцирано заплащане” Модул."

Similar presentations


Ads by Google