Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло Провеждане на избори Дистрикт 248 Янислава Илиева,Вицепрезидент 09.10.2010.

Similar presentations


Presentation on theme: "Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло Провеждане на избори Дистрикт 248 Янислава Илиева,Вицепрезидент 09.10.2010."— Presentation transcript:

1 Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло Провеждане на избори Дистрикт 248 Янислава Илиева,Вицепрезидент 09.10.2010

2 2 Управително тяло / Управителното тяло на Дистрикта е Дистрикт Комитета/ А.Офицери: Президент /Chairman/ Вице Президент(и) /Vice Chairmen/ Предходен Президент /Immediate Past Chairman/ Секретар Ковчежник В.Служебни членове с право на глас: Организатор или Председател по разширението Организатор или Председател по международните връзки (DISO) Организатор връзки между клубовете Редактор С.Клубни делагати с право на глас: По двама делегати от всеки клуб

3 3 Управително тяло Дистрикт Комитет: Офицери Служебни членове с право на глас Клубни делегати с право на глас Изпълнителен Комитет на Дистрикта: (Борд на Дистрикта) Офицери Служебни членове с право на глас

4 4 Квалификационни критерии Президент ( Chairman ): Трябва да е служил в Изпълнителния Комитет на Дистрикта поне 1 година към момента на номинацията и да е бил Клубен Офицер. Не трябва да е член на клуба на Вицепрезидента. Номинира се и се избира ежегодно и не може да заема поста повече от 2 последователни години.

5 5 Квалификационни критерии Вицепрезиденти (Vice Chairmen) Трябва да е служил в Изпълнителния Комитет на Дистрикта поне 1 година към момента на номинацията и да е бил Клубен Офицер. Не трябва да е член на клуба на Президента Номинира се и се избира ежегодно и не може да заема поста повече от 2 последователни години.

6 6 Квалификационни критерии Секретар и Ковчежник : Трябва да са служили в Дистрикт Комитета поне 1 година към момента на номинацията. Избират се ежегодно и могат да заемат поста за максимален период от 3 последователни години.

7 7 Квалификационни критерии Организатор по разширението Организатор по международните връзки Трябва да са служили в Дистрикт Комитета поне 1 година към момента на номинацията. Избират се ежегодно и могат да заемат поста за максимален период от 3 последователни години.

8 8 Квалификационни критерии Редактор: Трябва да е служил в Дистрикт Комитета или да е бил Клубен Редактор поне 1 година към момента на номинацията. Избира се ежегодно и може да заема поста за максимален период от 3 последователни години.

9 9 Квалификационни критерии Делегати с право на глас: По 2-ма от всеки клуб /допълнителен само в клуб с над 51 активни члена/ Представляват Клуба си в Дистрикт Комитета. Трябва да са служили в Изпълнителния Комитет на Клуба поне 1 година към момента на номинацията. Могат да бъдат делегати с право на глас за максимален период от 3 последователни години освен ако не са избрани за членове на Изпълнителния Комитет на Дистрикта.

10 10 Квалификационни критерии Предходен Президент /Immediate Past Chairman/: Предходният Президент не може да се избира и служи нито в Изпълнителния Комитет на Дистрикта нито в Дистрикт Комитета в годината непосредствено след заемане на поста Предходен Президент.

11 11 Квалификационни критерии Всеки кандидат за пост в Изпълнителния Комитет на Дистрикта не може да служи по същото време в Борда на собствения си клуб. Ако Дистрикта се раздели,членовете на новия Дистрикт могат да пренесат в новия Дистрикт квалификационните си критерии придобити в стария.

12 12 Номинации Всеки клуб може да номинира,само със съгласието на номинирания, всеки член, който отговаря на квалификационните критерии за съответния пост. Номинациите трябва да се изпратят в писмен вид до Секретаря на Дистрикта не по-късно от 5-ти февруари. Листата с номинациите се връща на клубовете до 15-ти февруари.

13 13 Гласуване Изборната конференция се провежда до 31 март. Гласуването е тайно (с бюлетина) при избори. При равенство на подадените гласове, Президента има решаващия глас. Право на глас имат само тези делегати, чиито клубове са платили членския си внос. Кворум – 50% членовете на Дистрикт Комитета.


Download ppt "Стандартни правила за Дистрикти без Национално Управително Тяло Провеждане на избори Дистрикт 248 Янислава Илиева,Вицепрезидент 09.10.2010."

Similar presentations


Ads by Google