Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Similar presentations


Presentation on theme: "PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)"— Presentation transcript:

1 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

2 Objektif Apa? Mengapa? Bagaimana? Siapa? Bila?

3 Objektif Apa. Mendapatkan Input. Kerangka PBS
Objektif Apa? Mendapatkan Input Kerangka PBS Pengurusan PBS Perancangan PBS

4 Objektif Mengapa? Dapat melaksana dengan berkesan utk memenuhi hasrat PBS

5 Objektif Bagaimana? Mengetahui dan memahami input Bengkel utk perancang dan pelan tindakan Mendokumenkan

6 Objektif Siapa? Pegawai LPM UPP Pentaksir Kebangsaan Pentaksir Negeri Pentaksir Kawasan Pentaksir

7 Objektif Bila? Mulai 2008

8 Pengurusan PBS Berkesan Perancangan Pelaksanaan Penilaian

9 Perancangan Apa? Siapa? Bila ? Bajet? Bagaimana ? Pelan tindakan

10 Pelaksanaan Mengoperasikan mengikut perancangan (Konsep, prinsip, prosedur)

11 Penilaian Mekanisme untuk menilai keberkesanan program, kecekapan personel, kualiti produk

12 Situasi Mengapa PBS difikirkan sbg bebanan
Situasi Mengapa PBS difikirkan sbg bebanan? PBS sebagai pemangkin pembelajaran? (Assessment for learning) Bagaimana markah menyumbang kepada gred? Mekanisme pemastian kualiti?

13 Proses Pentaksiran Rekabentuk Pembinaan Pentadiran Penskoran Guna/lapor

14 Proses Pentaksiran Perancangan Menyediakan bahan/dokumen Menyediakan personel yang kompeten Memastikan skor sah dan boleh percaya

15 Proses Pentaksiran Menyediakan bahan/dokumen MANUAL - Konsep, - Prinsip, - Prosedur

16 Proses Pentaksiran Menyediakan personel yang kompeten TUAN/PUAN - Berilmu - Boleh mengurus

17 Proses Pentaksiran Memastikan skor sah dan boleh percaya ( Ilmu, Mekanisme, Bukti) - Evidens yang autentik - Calon punya - Refleks pengusaan calon

18 Proses Pentaksiran Yang Berkesan Dasar dan Peraturan Kerangka dan Standard Kesedaran dan Penerimaan Pelaksanaan

19 Dasar Pentaksiran Pendidikan Pentaksiran Pendidikan ialah Proses mendapatkan maklumat tentang prestasi individu bagi memperkembangkan sepenuhnya potensi diri sebagai modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan

20 Proses Pentaksiran Yang Berkesan Kerangka dan Standard (Format Pentaksiran dan Piawai proses, personel, bahan dan produk)

21 Proses Pentaksiran Yang Berkesan Kesedaran dan Penerimaan ( Manual, Seminar, Brosur, Kajian, Penataran,Taklimat, RMK-9)

22 Proses Pentaksiran Yang Berkesan Pelaksanaan ( Perancangan, Pengoperasian dan Penilaian oleh Personel/petugas pentaksiran terlatih, dokumen dan sistem)


Download ppt "PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)"

Similar presentations


Ads by Google