Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

P B S SPPK Hotel Seri Malaysia Marang

Similar presentations


Presentation on theme: "P B S SPPK Hotel Seri Malaysia Marang"— Presentation transcript:

1 P B S SPPK Hotel Seri Malaysia Marang
SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU SPPK Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan Hotel Seri Malaysia Marang 16 – 17 Jun 2008 MOHD SHAMSUDDIN SULAIMAN SPP JPN TERENGGANU

2 PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

3 PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP)

4 Pentaksiran dan penilaian Supaya lebih holistik
PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) Memantapkan sistem Pentaksiran dan penilaian Supaya lebih holistik Menyediakan pentaksiran alternatif Mengkaji semula sistem pentaksiran dan penilaian untuk menjadikan persekolahan tidak terlalu berorientasikan peperiksaan Memantapkan kualiti sistem pentaksiran dan penilaian

5 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
PERUBAHAN DARIPADA SISTEM PENILAIAN YANG TERLALU BERPUSATKAN PEPERIKSAAN KEPADA YANG BERFOKUSKAN PENTAKSIRAN YANG LEBIH HOLISTIK

6 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Melalui …. Penggabungan hasil pentaksiran berasaskan sekolah (pentaksiran sekolah) dengan pentaksiran dan peperiksaan berpusat .

7 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Melalui …. Pengenalan secara meluas penggunan ujian psikometrik dalam penggumpulan data dan maklumat tentang perkembangan dan pertumbuhan murid.

8 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Melalui …. Peluasan pentaksiran untuk merangkumi bidang-bidang lain seperti penglibatan murid dalam pelbagai kegiatan kokurikulum, dan aspek-aspek lain berkaitan domain keinsanan dan sahsiah.

9 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Melalui …. Pengupayaan sekolah dan guru dalam proses pentaksiran pendidikan pelajar-pelajar mereka sendiri.

10 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Melalui …. Peningkatan kerjasama dengan pelbagai agensi dan pihak luar yang berkepentingan dan berwibawa dalam proses pentaksiran pendidikan dan pensijilan.

11 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Perkara yang ditaksir HOLISTIK dari segi Kaedah Mentaksir Siapa yang mentaksir Perkara dilapor

12 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Apa Yang Ditaksir P Profile (Profil) A Achievement (Pencapaian) D Development (Perkembangan) I Involvement (Penglibatan)

13 Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai)
Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai) SPPK Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Ko kurikulum Peperiksaan Pusat Ujian Psikometrik Sekolah

14 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
1. Pentaksiran sekolah Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun.

15 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
2. Pentaksiran Pusat Suatu pentaksiran yang mempunyai piawai (standard), panduan dan peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan mentadbir, memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan. Pentaksiran ini dilaksanakan secara sumatif berdasarkan jadual yang ditetapkan oleh LPM. Markah yang diperolehi akan dihantar ke LPM untuk dianalisis dan dimoderatkan sebelum ianya dihantar semula ke sekolah untuk pelaporan penguasaan murid.

16 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
3. Peperiksaan Pusat Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhya oleh LPM. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan . Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah

17 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
4. Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum adalah bertujuan untuk mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti jasmani, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

18 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
5. Ujian Psikometrik Ujian psikometrik digunakan untuk mentaksir trait psikologi murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Instrumen ujian psikometrik, cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan

19 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Siapa Yang Mentaksir Guru Ibubapa Rakan Sepembelajaran Pentaksir luar Agensi luar Ahli Masyarakat

20 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Perkara dan Autiriti Pelaporan Daripada Akademik sahaja Potensi Akademik Sahsiah Sosial Kebudayaan (PASSaK)

21 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
PASSaK PADI LIMA SERANGKAI Pelaporan Konstruk Kaedah Potensi Akademik Sosial Sahsiah Kebudayaan Profil Pencapaian Perkembangan Penglibatan Pent. Sekolah Pent. Pusat Pep. Pusat PAJK U.Psikometrik

22 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pra PS Tahap 1 PS Tahap 2 PS + PP + PAJK PS + PP + PAJK PS + PP + PAJK + PpP PS + PP + PAJK + PpP UP UP UP UP UP Akademik Vokasional PS = Pentaksiran Sekolah PP = Pentaksiran Pusat PpP = Peperiksaan Pusat UP = Ujian Psikometrik PAJK = Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum

23 Keseimbangan PBS dan PBP dalam SPPK
1 2 3 4 5 6 10 SR Tahap 1 SMR PBS SMA 11 7 8 9 PBP Tahap 2 P Pra 70:30 50:50 30:70 100:0

24 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… 1. SEKOLAH AKAN DAPAT SECARA BERKESAN MEMAINKAN PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADANYA, IAITU UNTUK MENYEDIAKAN RUANG DAN PELUANG PENDIDIKAN KEPADA SEMUA SECARA BERAKAUNTABILITI

25 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… 2. GURU DAPAT MEMBERI SEPENUH TUMPUAN KEPADA PROSES MENDIDIK ANAK-ANAK (EDUCATE THE CHILD), DAN TIDAK HANYA MENGAJAR MATA PELAJARAN (TEACHING THE SUBJECT).

26 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… 3. PENTAKSIRAN AKAN, PADA AKHIRNYA, DAPAT MENYEDIAKAN MAKLUM BALAS DALAM BENTUK DATA KUALITATIF DAN / ATAU KUANTITATIF UNTUK MEMBOLEHKAN KITA SEBAGAI PENDIDIK ………….. AKAN…

27 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Dengan menerima dan Melaksanakan SPPK …… MENGENALI, MEMAHAMI, MENGHARGAI, MENGIKTIRAF DAN MEMULIAKAN ANAK DIDIK SEBAGAI INSAN YANG BERGUNA DAN PENTING, SERTA MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA DAN BANGSA MENGIKUT KEUPAYAAN DAN KEBOLEHAN MASING-MASING.

28 Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
Terima Kasih


Download ppt "P B S SPPK Hotel Seri Malaysia Marang"

Similar presentations


Ads by Google