Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN SEKOLAH.

Similar presentations


Presentation on theme: "LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN SEKOLAH."— Presentation transcript:

1 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN SEKOLAH

2 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PS P E N T A K S I R A N Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu proses pendidikan © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2

3 PS P E N T A K S I R A N Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT APA yang murid BOLEH AMALKAN © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

4 PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
Dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dari aspek perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, perekodan dan pelaporannya Dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif yang seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan dalam bentuk pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, bulan, penggal atau tahun Komponen utama dalam proses P&P kerana pentaksiran ini berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. .

5 Assessment for learning
Proses Pembentukan Proses Merumuskan Assessment for learning Assessment of learning What What Sepanjang P & P When When Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk memperbaiki pembelajaran murid Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Why Why Pentaksiran FORMATIF Pentaksiran SUMATIF Pelbagai kaedah pentaksiran How How Pelbagai kaedah pentaksiran QA QA Merujuk standard prestasi Merujuk standard prestasi Report Report Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap unit pembelajaran / bulan / penggal / tahun Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa

6 CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
Holistik Mampu memberikan maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH Berterusan Aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P Merujuk standard prestasi Dibina berdasarkan standard kurikulum Fleksibel Kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid

7 Pentaksiran Rujukan Standard Konteks Pentaksiran Sekolah
dalam Konteks Pentaksiran Sekolah © LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 7

8 Pentaksiran Rujukan Standard
PRS Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

9 Rujukan Standard Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan

10 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pernyataan Standard Deskriptor Evidens PENTAKSIRAN Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid Dokumen Standard Kurikulum (DSK) dibangunkan oleh BPK. Dokumen ini mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses P&P. Dokumen Standard Prestasi (DSP) dibangunkan oleh LP. Dokumen ini mengandungi panduan untuk mentaksir dan melapor penguasaan murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam Dokumen Standard Kurikulum. 10

11 Peranan Standard Prestasi dalam PS
Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar Guru rancang pengajaran, pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran seterusnya Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Guru menilai prestasi murid, merekod dan melapor berdasarkan evidens Guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran Pemulihan MULA

12 Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah
Permulaan proses P&P, guru merancang perkara yang akan diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Guru akan menentukan kaedah pengajaran, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi mengikut kreativiti guru. Guru seterusnya akan mentaksir tahap penguasaan murid tentang perkara yang diajar. Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. Contohnya, dalam menggunakan kaedah pemerhatian, guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu, faham dan boleh buat. Setelah menilai pencapaian murid, guru akan merujuk DSP untuk melaporkan tahap penguasaan murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid, sama ada dalam bentuk proses, produk atau diri murid itu sendiri.

13 STANDARD PRESTASI

14 Ciri-ciri Standard Prestasi
Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak dan mengufuk Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran 14

15 PERNYATAAN TAFSIRAN Band Standard Pernyataan Standard Deskriptor
Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan tahap penguasaan murid. Standard Satu penyataan tentang suatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran secara holistik tentang tahap penguasaan murid. Pernyataan Standard Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 – 3, (atau Tahun 1 – 6), yang digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran. Evidens (murid) Pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan sesuatu deskriptor. Evidens (bahan) Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses.

16 Band, Standard, Deskriptor, Evidens
1 2 3 4 5 6 Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat Pernyataan tentang bagaimana murid menunjukkan “tahu” dan “boleh buat”

17 (Performance Standard)
STANDARD PRESTASI (Performance Standard) 6 Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6 5 4 3 2 1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18 (Performance Standard)
STANDARD PRESTASI (Performance Standard) 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 3 2 Tahu dan Faham 1 Tahu Asas © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19 6 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali Tahu Faham
Boleh buat dengan Beradap Terpuji Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham Tahu

20 Tahu, Faham dan Boleh Buat
Band 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi 2 Tahu dan Faham Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari 1 Tahu Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas

21 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali
Band 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik

22 6 B6 5 B5 4 B4 3 B3 2 B2 1 B1 Band Pernyataan Standard Ting. 1 2012
2013 Ting. 3 2014 6 B6 D E 5 B5 4 B4 3 B3 2 B2 1 B1 Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Ting.1 – Ting. 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan

23 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 5 B5 B4 B3 B2 B1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 5 B5 B4 B3 D E B2 B1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 5 B5 D E B4 B3 B2 B1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 D E 5 B5 B4 B3 B2 B1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 D E 5 B5 B4 B3 B2 B1 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Tingkatan 2 Band Pernyataan Standard Tajuk / Modul Tema 1 Tajuk / Modul Tema 2 3 4 6 B6 D E 5 B5 B4 B3 B2 B1 Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting.2 mesti ada Band 1 – Band 6 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Band Pernyataan Standard Ting. 2 2013 6 B6 B6D1 B6D1E1 5 B5 B5D1 B5D1E1 4 B4 B4D1 B4D1E1 3 B3 B3D1 B3D2 B3D3 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 2 B2 B2D1 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 1 B1 B1D1 B1D2 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30 ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Band Standard Deskriptor Evidens B1 (Bahasa Inggeris) D1 D1E1 D1E2 (Matematik) D2 D2E1 (Pendidikan Islam) D3 D1E3 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3 © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

31 CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
MATEMATIK (PERINGKAT MENENGAH RENDAH) Band 6 T&F&BBM Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik secara kreatif, inovatif dan berkesan Band 5 T&F&BBT Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan menggunakan pelbagai kaedah Band 4 T&F&BB Memgetahui, memahami dan boleh menyelesaikan masalah matematik secara sistematik Band 3 T&F&B Mengetahui, memahami dan boleh menggunakan kemahiran asas matematik Band 2 T & F Mengetahui dan memahami konsep dalam matematik Band 1 T Mengetahui pengetahuan asas matematik

32 CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI
GEOGRAFI (PERINGKAT MENENGAH RENDAH) Band 6 T&F&BBM Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia Band 5 T&F&BBT Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana Band 4 T&F&BB Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia Band 3 T&F&B Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain Band 2 T & F Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia Band 1 T Mengetahui kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia

33 Pelaporan Formatif Evidens murid atau evidens bahan digunakan sebagai
bukti pentaksiran tentang penguasaan murid B3D1E1 (nama murid) boleh menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas B3D1E2 (nama murid) boleh mengukur jarak menggunakan skala B3D2E1 (nama murid) boleh mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia B3D3E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia B3D4E1 (nama murid) boleh menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland. B3D5E1 (nama murid) boleh menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

34 (nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara
Pelaporan Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan yang menunjukkan prestasi murid. B6D1 (nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara B6D2 (nama murid) Mengemukakan langkah pengurusan alam sekitar  B6D3 (Lengkap B6) (nama murid) Melaksanakan amalan mesra terhadap alam sekitar

35 PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 4 2 3 Meningkatkan pencapaian
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar Mengubahsuai strategi pengajaran

36 PERANAN GURU DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH
Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

37 Peranan Murid Dalam Pentaksiran Sekola
PERANAN MURID DALAM PENTAKSIRAN SEKOLAH Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

38 KESIMPULAN pengajaran-pembelajaran-pentaksiran PS
Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid © LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

39 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Terima Kasih LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Download ppt "LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN SEKOLAH."

Similar presentations


Ads by Google