Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Similar presentations


Presentation on theme: "Bahagian Pembangunan Kurikulum"— Presentation transcript:

1 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kursus Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 4 Anjuran Bahagian Pembangunan Kurikulum

2 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Cermat Tiba Selamat Pendidikan Keselamatan Jalan Raya dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 4 UNIT 1 Sub Title Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia 2

3 Objektif Tahun 1 Objektif utama pengajaran dan pembelajaran
Tahun 1 ialah: Jalan raya merupakan tempat yang berbahaya. Berpimpin tangan dengan orang dewasa semasa hendak melintas atau berdekatan dengan jalan raya. Lima langkah melintas dengan selamat. Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 3

4 Objektif Tahun 2 Objektif utama pengajaran dan pembelajaran
Tahun 2 ialah: Jalan raya merupakan tempat yang kompleks dan berbahaya. Kanak-kanak mudah terdedah kepada bahaya disebabkan pembatasan tahap kematangan dan saiz. Penggunaan tali pinggang keledar dan topi keledar membantu mengurangkan tahap kecederaan. Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 4

5 Objektif Tahun 4 Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat:
menjadi pengguna jalan raya dan pengangkutan awam yang berdikari, selamat, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan yang cermat dan bijak 2) menjadi pengguna jalan raya yang mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 5

6 Objektif Tahun 4 samb. Pada akhir pembelajaran Tahun 4 murid akan dapat: 3) menjadi penunggang basikal yang selamat – menggunakan basikal yang diselenggara dengan baik, memakai topi keledar dan menggunakan laluan berbasikal yang selamat. Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 6

7 Kit Mengajar PKJR Tahun 4
Buku Panduan Guru Tahun 4 Buku Aktiviti Murid Tahun 4 Video Teknikal Tahap 2 CD Lagu Media (kad imbasan gambar dan poster) Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 7

8 Tajuk-tajuk Utama Tahun 4
Unit 1: Berjalan Secara Berdikari Unit 2: Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Unit 3: Sukarnya Melintas Unit 4: Keselamatan Berbasikal Unit 5: Berbasikal dengan Selamat Unit 6: Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam Unit 7: Dilema Unit 8: Jalan Raya di Malaysia Objective topic 2 At the end of this lesson, students will be able to; BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it. 8

9 Berjalan Secara Berdikari
Cermat Tiba Selamat UNIT 1 Sub Title UNIT 1 Berjalan Secara Berdikari

10 Rasional Unit 1 Mula BERDIKARI tetapi masih memerlukan bimbingan orang dewasa kerana: baru belajar membuat keputusan untuk; - diri sendiri - orang lain (adik atau rakan yang lebih muda). fizikal (saiz); - tinggi atau besar - rendah atau kecil (lebih langkah atau masa).

11 Rasional Unit 1 samb. Sosial (pengaruh rakan):
- tindakan selamat atau tidak selamat - hilang tumpuan akibat gangguan rakan. Merancang perjalanan sendiri: - latihan bersama ibu bapa atau orang dewasa - pemilihan laluan yang selamat.

12 Tajuk-tajuk Unit 1 Jalan Bersendirian Cabaran Pejalan Kaki

13 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1) berbual-bual dengan rakan tentang aspek keselamatan jalan raya semasa perjalanan mereka ke sekolah dan keadaan jalan raya yang kurang selamat 2) membina ayat yang lengkap berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi

14 Objektif tajuk 1 samb. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 3) menyenaraikan tingkah laku yang boleh menunjukkan mereka berdikari dan bertanggungjawab.

15 1. Jalan Bersendirian Membincangkan apa yang dilihat dalam perjalanan
ke sekolah. Merujuk Media 1.1.

16 1. Jalan Bersendirian samb.
Bersoal jawab mengapa sesetengah murid: - boleh berdikari atau bersendirian - perlu ditemani oleh orang dewasa atau kakak atau abang - dapat kepercayaan penuh daripada ibu bapa. Segmen video “Merancang perjalanan sendirian”.

17 1. Jalan Bersendirian samb.
Sebelum memilih laluan yang selamat, fikirkan: - adakah anda terpisah dari aliran trafik? - bolehkah anda melihat kenderaan? - adakah pemandu dapat melihat anda?

18 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
mengemukakan pandangan atau pendapat tentang keadaan jalan raya yang kurang selamat dengan bahasa yang betul membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang diberi menyebut lima cara untuk menangani situasi mencabar yang diberi.

19 2. Cabaran Pejalan Kaki Bagaimana menangani situasi persekitaran
jalan raya yang mencabar atau kurang selamat. Situasi di jalan raya pada Media 1.2. Rumusan tentang cabaran pejalan kaki.

20 Peraturan dan Undang-undang
Cermat Tiba Selamat UNIT 1 Sub Title UNIT 2 Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya

21 Rasional Unit 2 Belajar mengenali undang-undang dan peraturan
asas jalan raya kerana: - mula berdikari atau jalan bersendirian - meningkatkan keselamatan diri atau orang lain - mendisiplinkan diri - mematuhi undang-undang adalah wajib. Rationale A 10 year old needs to learn the basic roads rules and laws based on the followings: A child at this age begin as an independent road user therefore they need to know some basic road rules and laws The knowledge will eventually increase their safety/others The knowledge will teach to become a discipline road user The knowledge will make them understand that to obey the law is mandatory, hence road safety is non negotiable

22 Tajuk-tajuk Unit 2 Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin
Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya Sub – topics for unit 2 Becoming a discipline road user Difference between road laws and rules

23 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
berbual-bual tentang peraturan serta undang-undang jalan raya menggunakan bahasa yang betul membaca ayat-ayat penyata yang diberikan oleh guru dengan sebutan yang betul menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat jika tidak dipatuhi. Objective topic 1 BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it.

24 1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin
Perbezaan di antara undang-undang dan peraturan: - undang-undang jalan raya merupakan satu akta yang mewajibkan sesuatu kelakuan - peraturan jalan raya merupakan amalan keselamatan untuk pengguna jalan raya. Becoming a discipline road user To differentiate between road laws and rules; Road laws is an act (by legislative body) that must be obeyed and it is compulsory. E.g. usage of pedestrian bridge Road rules is a proposed safety behavior/action for road users to ensure their safety while on the road. E.g. usage of pedestrian pathway

25 1. Jadilah Pengguna Jalan Raya yang Berdisiplin samb.
Murid didedahkan kepada asas undang-undang dan peraturan seperti: - memakai topi keledar atau tali pinggang keledar - mematuhi lampu isyarat pejalan kaki - berjalan menghadap lalu lintas - menggunakan laluan pejalan kaki. Gambar rajah labah-labah (Media 2.2). Becoming a discipline road user Students being exposed to basic road laws and rules such as; The use of helmet or safety belt – explain it is the law, disobey will be treated as traffic offenders which result to summon from the enforcement To obey pelican traffic lights before crossing – explain it is a rule to use crossing facilities To walk facing the traffic – explain it is a rule walking facing traffic make both pedestrian and drivers have better view, therefore increase safety To use pathway while walking near road side – explain it is a rule, as pathway separate pedestrian from traffic, therefore using pathway increase safety Use media 2.2 as reference for the above explaination

26 Gambar rajah Labah-Labah
Media 2.2 Media 2.2 describe the difference between law and rules

27 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul 2) menulis ayat tunggal dan majmuk berpandukan petikan 3) menyatakan perbezaan antara undang-undang dengan peraturan jalan raya serta memahami akibat apabila diingkari. Objective topic 2 BM To differentiate between road laws and rules; further understand the consequences of disobey it.

28 2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya
Menyanyikan lagu “Hati-hati di Jalan Raya”. Membezakan antara undang-undang dan peraturan jalan raya dalam borang jadual. 2. Difference between road laws and rules Differentiate between road laws and rules based lyrics based on song “Hati-hati di Jalan Raya” Further discussion using schedule form

29 Hati-hati di Jalan Raya
2. Perbezaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan Raya samb. Hati-hati di Jalan Raya Bila lintas jalan, jangan main-main Lihat kiri kanan, toleh ke belakang Lima langkah melintas perlu dipatuhi Jika tiada kereta, barulah melintas Bila jalan kaki, ikutlah laluan Lintasan belang ada di hadapan Bonceng motosikal pakai topi keledar Ikat ketat-ketat pastikan selamat Jalan raya kita tempat berbahaya Ikut peraturan pasti kita selamat Berhati-hati bila di jalan raya Jagalah keselamatan tanggungjawab bersama 2. Difference between road laws and rules Differentiate between road laws and rules based lyrics based on song “Hati-hati di Jalan Raya” Further discussion using schedule form Melodi: Air Pasang Pagi 29

30 Cermat Tiba Selamat UNIT 1 Sub Title UNIT 3 Sukarnya Melintas

31 Rasional Unit 3 Kanak-kanak masih mempunyai kekurangan:
- pandangan sisi terhad - langkah yang pendek. Kanak-kanak masih tidak cekap: - menganggar jarak - menganggar kelajuan - menganggar masa.

32 Tajuk-tajuk Unit 3 Melintas Lebih Sukar daripada yang Disangka
Berfikir Sebelum Melintas

33 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
menyatakan pendapat tentang hasil uji kaji pandangan sisi dengan bahasa yang betul mencatat prosedur uji kaji yang di jalankan dengan betul menyatakan prosedur penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

34 1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka
Bersoal jawab tentang langkah melihat lalu lintas: - Apakah yang perlu dilihat? - Arah manakah perlu dilihat? - Mengapa perlu menggerakkan kepala? Pandangan sisi kanak-kanak masih belum berkembang seperti orang dewasa.

35 1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.
Uji kaji pandangan sisi: - melihat ibu jari - menggunakan kad titik buta (Media 3.1).

36 1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.
Kad Titik Buta

37 1. Melintas Adalah Lebih Sukar dari yang Disangka samb.
Menyatakan hasil uji kaji. Terangkan kepentingan memusingkan kepala untuk melihat kenderaan.

38 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
mendengar dan melaksanakan arahan melintas jalan raya dengan selamat mencatat beberapa rumusan berkaitan aktiviti cara melintas yang selamat menggunakan bahasa yang betul 3) menyatakan elemen-elemen penting untuk melintas jalan raya yang perlu dipelajari dan dilatih.

39 2. Berfikir Sebelum Melintas
Murid bersoal jawab tentang lima langkah melintas pada Media 3.2.

40 2. Berfikir Sebelum Melintas samb.
Kepentingan masa dan ruang sela: - ruang sela melibatkan kelajuan, masa dan jarak. Simulasi tentang konsep ruang sela. Rumusan kepentingan memusingkan kepala.

41 Keselamatan Berbasikal
Cermat Tiba Selamat Unit 4: The Safety of Cycling UNIT 1 Sub Title UNIT 4 Keselamatan Berbasikal

42 Rasional Unit 4 Berbasikal memerlukan koordinasi kemahiran yang
kompleks: - fizikal (kawalan tangan atau kaki, mengimbang) - kognitif (kebolehan berfikir atau bertindak mengikut undang-undang dan peraturan). Rationale Explain that cycling is complex as it required coordination & skills which involve; Physical such as balancing, hand/leg control (because size & height) Cognitive such as ability to think (safe/unsafe behavior), obeying rules and laws (practice 5 steps, hands signal, bicycle lane)

43 Tajuk-tajuk Unit 4 Cermat dan Selamat Topi Keledar
Sub-titles for Unit 4 Safe & Cautious Helmet

44 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
menyatakan pendapat tentang cara yang selamat ketika berbasikal dengan ayat yang betul 2) menulis karangan autobiografi ’Aku Sebuah Basikal’ menyenaraikan ciri keselamatan yang perlu ada pada basikal dan penunggang basikal. Objective topic 1 BM list down safety features/criteria for bicycle and cyclist

45 1. Cermat dan Selamat Berbincang mengenai: Tunggang sealiran dengan
- keselamatan sebagai penunggang basikal - peralatan yang boleh meningkatkan keselamatan. Tunggang sealiran dengan trafik dan berada di sebelah kiri jalan raya. Segmen video “Perjalanan menggunakan basikal” Topic 1 Explain about the importance of safety for cyclist such as wearing protective gear (helmet, knee/elbow pad), brighter clothing; ensuring bicycle safety component in good order such as brake, tire, reflectors, handle Use media 4.1 as reference Play video segment and explain the importance of safety (based on video) Buku Aktiviti 7

46 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
berbincang dengan mengemukakan pendapat tentang kebaikan memakai topi keledar 2) menulis tiga kepentingan memakai topi keledar menggunakan ayat yang betul menyenaraikan langkah-langkah pemakaian topi keledar yang betul. Objective – Topic 2 BM To use helmet correctly

47 2. Topi Keledar Perbincangan kepentingan memakai topi keledar:
- mengapa? - akibat? - bagaimana? Merujuk Media 4.2. “Uji kaji topi keledar” - keberkesanan topi keledar - rumusan. Explain the importance of wearing helmet; Why it is important? To protect cyclist’s head from injury How helmet protects? Helmet can absorb impact therefore reducing/avoiding head injuries Display Media 4.2 (bicycle helmet) Experiment Explain how helmet can protect cyclist head Demonstrate the effectiveness of helmet (use egg, helmet) Conclude the experiment – usage of protective gear such as helmet is vital because it protect cyclist head from injury

48 2. Topi Keledar samb. Pemakaian topi keledar yang betul (Media 4.3).
Display Media 4.3 – explain/demonstrate how to wear helmet correctly Concludes Unit 4 by again explain the importance of bicycle maintenance, use protective gear such as helmet, knee/elbow pad, wearing helmet the correct way

49 Rumusan Unit 1 - 4 Berjalan Secara Berdikari
Peraturan dan Undang-undang Jalan Raya Sukarnya Melintas Keselamatan Berbasikal Display Media 4.3 – explain/demonstrate how to wear helmet correctly Concludes Unit 4 by again explain the importance of bicycle maintenance, use protective gear such as helmet, knee/elbow pad, wearing helmet the correct way

50 Berbasikal dengan Selamat
Cermat Tiba Selamat Unit 5: Cycling Safely UNIT 1 Sub Title UNIT 5 Berbasikal dengan Selamat

51 Rasional Unit 5 Kanak-kanak gemar atau mudah:
- melakukan tindakan berisiko - meniru sikap atau perlakuan - terpengaruh oleh rakan. Rationale A 10 year old child likes Fancy high risk action such as speeding Copy what adult did for example dangerous act like acrobatic movement; an act to show off or adventures Peer influence – e.g. disobey rules/regulation

52 Tajuk-tajuk Unit 5 Peraturan Berbasikal Bahaya Semasa Berbasikal
Sub – topics Unit 5 Cycling Rules Danger while cycling

53 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1) memberikan pendapat dan alasan tentang risiko yang dihadapi oleh penunggang basikal 2) murid menulis cadangan tindak balas terhadap situasi yang di beri 3) menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat, untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal secara bertatasusila. Objective – Topic 1 BM Explain the importance of obeying road rules and the use of safety route to increase safety while cycling

54 1. Peraturan Berbasikal Risiko penunggang basikal.
Persekitaran jalan raya yang berisiko: - permukaan berbeza - berlopak - berbonggol - persimpangan - halangan (haiwan atau objek tajam) - kenderaan. Tindak balas berdasarkan situasi. Topic 1 Explain that cyclist are expose to danger/risk because of road environment Road with different surface e.g. with/without asphalt, gravel road, wet road Road with potholes Road with an even surface Road intersection Danger due to heavy traffic, sharp debris, animal crossing Continue with Aktiviti 8

55 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
menyatakan bahaya yang dihadapi semasa berbasikal dengan bahasa yang betul membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul menyatakan kepentingan mematuhi peraturan jalan raya dan laluan yang selamat untuk meningkatkan keselamatan semasa berbasikal. Objective – Topic 2 BM Explain the importance of obeying road rules and the use of safety route to increase safety while cycling

56 2. Bahaya Semasa Berbasikal
Penunggang basikal di jalan raya (Media 5.1). Bahaya yang dihadapi: - sukar dilihat - risiko kemalangan tinggi - di laluan kongsi atau basikal. Display Media 5.1 – A cyclist on the road Explain the danger for cyclist - cyclist are vulnerable because they may be difficult to see by other traffic user - cyclist are vulnerable to accident - cyclist are also vulnerable on share pathway/bicycle lane

57 2. Bahaya Semasa Berbasikal samb.
Peraturan yang perlu dipatuhi: - memilih laluan selamat (lorong basikal atau kongsi) - beri isyarat (membelok atau berhenti) - patuhi isyarat lalu lintas - berhati-hati akan kenderaan yang terletak di bahu jalan - pakai pakaian cerah - pakai topi keledar. Rules need to be obeyed by cyclist Choosing safety route e.g. bicycle lane, share pathway Used hand signal e.g. stop, turning Obey traffic lights, road sign Cautious to car park on road side Wear brighter clothing Wear protective gear e.g. helmet Concludes

58 Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam
Cermat Tiba Selamat Unit 6: Safe Journey on Public Transport UNIT 1 Sub Title UNIT 6 Perjalanan Selamat Menggunakan Pengangkutan Awam

59 Rasional Unit 6 Pengangkutan awam: - bas sekolah atau umum.
Keadaan yang berbahaya: - persekitaran bas - sikap suka tergesa-gesa naik atau turun bas - kurang pengalaman tentang lalu lintas - sukar dilihat oleh pemandu bas.

60 Tajuk-tajuk Unit 6 Pengangkutan Awam di Malaysia
Penumpang yang Selamat dan Bertanggungjawab

61 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
membentangkan maklumat tentang beberapa jenis pengangkutan awam di Malaysia menulis kelebihan dan kelemahan menggunakan pengangkutan awam 3) menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

62 1. Pengangkutan Awam di Malaysia
Definisi pengangkutan awam: - beza dengan kenderaan persendirian - jenis-jenis pengangkutan awam. Sikap semasa menggunakan pengangkutan awam: - bertimbang rasa - bertanggungjawab - berhemah.

63 1. Pengangkutan Awam di Malaysia samb.
Berbincang tentang jenis-jenis pengangkutan awam (Media 6.1).

64 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
menyatakan kelakuan yang tidak selamat dan akibatnya jika tidak mematuhi peraturan penggunaan pengangkutan awam menyenaraikan beberapa peraturan penting ketika menaiki bas menyatakan cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah.

65 2. Pengangkutan Awam di Malaysia
Video “Menaiki bas” dan “Menaiki LRT” Kelakuan selamat dan tidak selamat semasa menggunakan pengangkutan awam.

66 Cermat Tiba Selamat Unit 7 Dilemma UNIT 1 Sub Title UNIT 7 Dilema

67 Rasional Unit 7 Pengaruh rakan sebaya: - perlakuan berisiko tinggi
- perlakuan mencari sensasi. Merasakan dirinya ‘hebat’: - tidak menghiraukan keselamatan - berupaya mengawal apa jua keadaan. Kurang pengalaman: - berhadapan dengan situasi bahaya.

68 Tajuk-tajuk Unit 7 Utamakan Keselamatan Keselamatan di Jalan Raya

69 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam kad permainan Roket Dilema mencatat nota sebab dan akibat sesuatu tindakan yang di ambil berdasarkan situasi tertentu dalam bentuk grafik

70 Objektif tajuk 1 samb. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; 3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

71 1. Utamakan Keselamatan Pendapat positif atau negatif
berdasarkan poster (Media 7.1).

72 1. Utamakan Keselamatan samb.
Memahami akibat baik atau buruk sesuatu kejadian berdasarkan keputusan yang diambil semasa di jalan raya: - pendapat positif atau negatif - tindakan - alasan - kesan.

73 1. Utamakan Keselamatan samb.
Roket Dilema (Media 7.2).

74 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
memberi pendapat tentang sesuatu situasi keselamatan jalan raya yang ditunjukkan menulis karangan tentang pengalaman menggunakan pengangkutan awam 3) menyatakan akibat pengaruh rakan-rakan semasa membuat keputusan tentang situasi yang selamat di jalan raya.

75 2. Keselamatan di Jalan Raya
Menganalisa akibat positif atau negatif berdasarkan tindakan yang dibuat semasa di jalan raya: - apakah pilihan saya? - apakah sebab saya membuat keputusan tersebut? - mengapa orang mempunyai pilihan yang berbeza? Kad Situasi (Media 7.3).

76 Cermat Tiba Selamat UNIT 1 Sub Title UNIT 8 Jalan Raya di Malaysia

77 Rasional Unit 8 Pengetahuan tentang ciri-ciri dan jenis-jenis
jalan raya. Jalan raya yang berbeza: - had laju kenderaan - trafik atau jenis kenderaan - keadaan jalan raya - aktiviti sepanjang jalan raya - kemudahan. - had laju kenderaan (60/90/110 kmj) - trafik/jenis kenderaan (sibuk, berat/ringan) - keadaan jalan raya (beralun/selekoh/bertar/rosak) - aktiviti sepanjang jalan raya (gerai/sekolah/taman) - kemudahan (tanda/jejantas/lorong pejalan kaki).

78 Tajuk-tajuk Unit 8 Kenali Jalan Raya di Malaysia Tiba dengan Selamat

79 Objektif tajuk 1 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
memberi respons tentang ciri-ciri jalan raya di Malaysia membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan grafik hierarki jalan raya dengan betul 3) melengkapkan hierarki jalan raya di Malaysia dan menyatakan kepentingan merancang perjalanan.

80 1. Kenali Jalan Raya di Malaysia
Hierarki jalan raya pada (Media 8.1).

81 1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.
Bersoal jawab tentang ciri-ciri jalan raya mengikut jenisnya: - apakah jenis permukaan? - berapakah bilangan lorong? - adakah ia mempunyai tol? - adakah ia mempunyai lorong pejalan kaki, motosikal atau laluan kecemasan?

82 1. Kenali Jalan Raya di Malaysia samb.
Rumusan ciri-ciri jalan raya di Malaysia. Kad gambar (Media 8.2).

83 Objektif tajuk 2 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
membaca maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul bercerita tentang tanda dan isyarat jalan raya yang dilihat dengan bahasa yang betul 3) menyatakan kepentingan merancang perjalanan untuk tiba ke destinasi.

84 2. Tiba dengan Selamat Kad jemputan (Media 8.3).
Bersoal jawab maklumat yang terdapat dalam kad: nama jalan bangunan atau mercu tanda sungai, jambatan kemudahan untuk melintas, lampu isyarat.

85

86 Rumusan Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
memahami konsep keselamatan berlandaskan undang-undang dan peraturan jalan raya mempamerkan sikap positif dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya

87 Rumusan samb. Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
mampu berdikari sebagai pengguna jalan raya yang berhemah dan selamat memahami kegunaan alat keselamatan dan kepentingan penyelenggaraan basikal.

88 Terima Kasih


Download ppt "Bahagian Pembangunan Kurikulum"

Similar presentations


Ads by Google