Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH

Similar presentations


Presentation on theme: "BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH"— Presentation transcript:

1 BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH
KRITERIA STAR RATING BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH

2 Penerangan kepada Pentadbiran Kerajaan Negeri mengenai kriteria penilaian Star Rating

3 Penambahbaikan Berterusan
PENARAFAN STAR RATING Aspek Penilaian Strategi Pelaksanaan Hasil (outcome) Pengurusan Organisasi Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Projek Pembangunan Pengurusan ICT Sebelum Persediaan Awal Taklimat kepada Pej. SUK Pengumpulan Maklumat secara online Pengurusan Dasar/Program: Penggubalan Dasar/Program Pelaksanaan Dasar/Program Pemantauan Dasar/Program Keberkesanan Dasar/Program Penarafan Bintang Semasa Lawatan Perkhidmatan Teras Lawatan Penilaian Semakan ke atas Laporan dan dokumen berkaitan Pernyataan Pengurusan Pelanggan Piagam Pelanggan Usaha-usaha Delighting the Customers Pengurusan Aduan Kepuasan Pelanggan Usaha-usaha Promosi Selepas Lawatan Pengurusan Pelanggan Penyelarasan Pemarkahan Pembentangan Laporan Penambahbaikan Berterusan Kajian Semula

4 CARTA ALIRAN STRATEGI PELAKSANAAN STAR RATING
Lawatan Penilaian Star Rating 3 Komponen Kriteria Penggredan Penganalisisan dan Penggredan Penambahbaikan: Kriteria & Sub-Kriteria Format Penilaian (Skala Likert) Kekerapan Penilaian Selepas sekurang- kurangnya 2 tahun Pembentangan di Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Pemarkahan MAMPU Pembentangan di Mesyuarat Panel Pemantauan Penyampaian Perkhidmatan (Panel 3P) Pembentangan di Mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Pengumuman Keputusan Laporan Penilaian Star Rating dikemukakan Kepada SUK

5 PENARAFAN BINTANG Peratusan Taraf Bintang 90.0% – 100% 80.0% – 89.9%
70.0% – 79.9% 60.0% – 69.9% 50.0% – 59.9%  49.9% Tiada Bintang

6 KOMPONEN PENILAIAN SISTEM STAR RATING
KOMPONEN PENGURUSAN B. KOMPONEN PERKHIDMATAN TERAS SSR C. KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN

7 KRITERIA 1: PENGURUSAN ORGANISASI
Pengurusan Strategik Program Perekayasaan Proses Kerja (Business Process Reengineering) Usaha-usaha Ke Arah Pembudayaan Kualiti Usaha-usaha Mewujudkan Hubungan Harmoni Antara Majikan Dan Anggota Organisasi Learning Organization Pengurusan Risiko Pemantauan Keputusan Pengurusan

8 KRITERIA 2: PENGURUSAN KEWANGAN
Pembayaran Bil Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) Pengurusan Aset Tindakan Ke Atas Laporan Audit Pemeriksaan Mengejut Perolehan Prestasi Perbelanjaan Inisiatif Mengurangkan Pembaziran

9 KRITERIA 3: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Dasar / Strategi Pengurusan Sumber Manusia Panel Pembangunan Sumber Manusia Pelan Penggantian Pengiktirafan Dan Penghargaan Pengurusan Nilai Dan Etika Program Kaunseling/ Motivasi Maklumat Sumber Manusia Pemantauan Prestasi Rendah

10 KRITERIA 4: PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN
Sistem Pengurusan, Pemantauan Dan Penilaian Projek Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Negeri Penggunaan Sistem Pemantauan Projek (SPP II)

11 KRITERIA 5: PENGURUSAN ICT
PELAN STRATEGIK ICT (ISP) PELAKSANAAN TADBIR URUS ICT PEMBUDAYAAN DAN INOVASI ICT PENGURUSAN KESELAMATAN ICT PENGIKTIRAFAN ICT

12 KOMPONEN PERKHIDMATAN TERAS (CORE BUSINESS)
PENGGUBALAN DASAR/PROGRAM PELAKSANAAN DASAR/PROGRAM PEMANTAUAN DASAR/PROGRAM KEBERKESANAN DASAR/PROGRAM

13 KOMPONEN PENGURUSAN PELANGGAN
PERNYATAAN PENGURUSAN PELANGGAN PIAGAM PELANGGAN USAHA-USAHA DELIGHTING THE CUSTOMERS PENGURUSAN ADUAN KEPUASAN PELANGGAN USAHA-USAHA PROMOSI

14 Wajaran Kriteria dan Subkriteria Star Rating

15 Wajaran Kriteria dan Subkriteria Star Rating

16 TERIMA KASIH


Download ppt "BAGI PENTADBIRAN AWAM NEGERI SABAH"

Similar presentations


Ads by Google