Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MODUL KESELURUHAN MINGGU SATU

Similar presentations


Presentation on theme: "MODUL KESELURUHAN MINGGU SATU"— Presentation transcript:

1 MODUL KESELURUHAN MINGGU SATU
ETIKA DAN MORAL MODUL KESELURUHAN MINGGU SATU

2 DEFINISI MORAL=SATU GELAGAT AKHLAK BERSIFAT BAIK/BURUK
KONTINUUM BUKAN/DAN DIKOTOMI KAWALAN SOSIAL SATU YANG RELATIF JUGA ABSOLUT SATU PERATURAN

3 CIRI MORAL BERSIFAT BAIK DIKOTOMI DAN KONTINUUM KEBIASAAN AMALAN
KELAZIMAN ADAT RESAM SATU ASPIRASI SATU PERINTAH KEPATUHAN

4 CIRI-CIRI MORAL SANCTION SOSIAL SENSITIF RELATIF MUTLAK DITERIMA
SATU UKURAN HASIL DARI WARISAN SATU WAWASAN

5 CIRI-CIRI MORAL SATU PENILAIAN MENJADI UNDANG-UNDANG ADA PIAWAI
ADA KESAN NEGATIF JIKA TIDAK DIPATUHI ADA NILAI BAIK SECARA SEDAR DIWARISI PENDIDIKAN FORMAL&T. FORMAL

6 CIRI-CIRI MORAL DIJANGKA DIAMALKAN DALAM KEADAAN TERTENTU
DINAMIK DAN JUGA STATIK BERFUNGSI DALAM MASYARAKAT SECARA STABIL DARI AJARAN AGAMA BERKAIT DENGAN FALSAFAH, PSIKOLOGI

7 MENGAPAKAH MORAL PERLU?
KAWALAN SOSIAL KESINAMBUNGAN MEMBINA TAMADDUN MENJAGA MARTABAT MANUSIA HINDARI KEROSAKAN MASYARAKAT KEMAJUAN BERTERUSAN PENINGKATAN KUALITI HIDUP

8 PENDIDIKAN MORAL KURIKULUM/TAJUK/PEMBELAJARAN RASIONAL
STRATEGI-PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN DASAR PENDIDIKAN MORAL DI MALAYSIA

9 TANGGONGJAWAB MORAL BERLAKU KESALAHAN TAPI TIADA SEORANG PUN DAPAT DIPERSALAHKAN PERINGKAT INDIVIDU PERINGKAT ORGANISASI PERINGKAT NEGARA

10 PIAWAI UKURAN/NILAI TARA KUANTITATIF/KUALITATIF KRITERIA
PETANDA/PETUNJUK PIAWAI MUTLAK-AGAMA

11 ETIKA TATAKELAKUAN YANG BERTERUSAN TATASUSILA-PERATURAN SOSIAL
BERKAIT DENGAN MORAL ETIKA DAN AGAMA ETIKA PROFESION BUDAYA-ETOS

12 TEORI ETIKA TEORI NORMATIF=SALAH ATAU BETUL SATU-SATU PERLAKUAN
KONSEKUENSIAL=AKIBAT ATAU KESAN ATAU HASILNYA. KALAU AKIBAT/KESANNYA BAIK, MAKA TINDAKAN ITU BETUL DAN SEBALIKNYA. PERSOALAN BAIK UNTUK SIAPA?

13 TEORI KONSEKUENSIAL JENIS- EGOISM DAN UTILITARIANNISME
EGOISM-UTAMAKAN KEPENTING KENDIRI UTILITARIANISME-MENGAMBIL TAHU TENTANG KESAN TINDAKAN SESEORANG KEPADA PIHAK LAIN BETUL SALAH BERGANTUNG KEPADA AKIBAT ATAU KESAN SAHAJA

14 EGOISM JUGA TEORI PSIKOLOGI IALAH UNTUK KEPENTINGAN KENDIRI
ETIKAL JIKA IA MENCAPAI KEPENTINGAN KENDIRI JENIS EGOISM-PERSONAL DAN TIDAK PERSONAL PERSONAL-MENGEJAR MATLAMAT PERIBADI UNTUK MASA PANJANG

15 EGOISM (SAMBUNG) BUKAN PERSONAL-SETIAP ORANG PATUT MEMGIKUTI KEPENTINGANNYA JANGKA MASA PANJANG SALAHFAHAM TENTANG EGOISM-EGOIS BUAT APA SAHAJA YANG IA SUKA, MEMENTINGKAN HIBURAN SEMATA-MATA ( HEDONISM) DAN TIDAK JUJUR, TIDAK SUKA MENOLONG ORANG LAIN……

16 UTILITARIANISM DOTRIN MORAL LEBIHKAN KEBAIKAN=HIBURAN/KEPUASAN
IMBANGANKAN ANTARA BAIK DAN BURUK BAIK=KEGEMBIRAAN/HIBURAN OLEH JEREMY BENTHAM ( ), JOHN STUART MILL ( )

17 UTILITARIANISM (SAMB.)
1. KEDUA-DUA ASPEK-BAIK DAN BURUK 2. TINDAKAN MEMBAWA KESAN BERLAINAN KEPADA LAIN ORANG 3.NILAI TINDAKAN MENGIKUT KESAN 4. MEMAKSIMUMKAN KEGEMBIRAAN DALAM JANGKA MASA PANJANG 5.TINDAKAN SUKAR DIRAMALKAN 6.GUNAKAN BUDI BICARA DALAM PENILAIAN.

18 TEORI TIDAK KONSEKUENSIAL
ATAU DEONTOLOGIKALF-FOKUS KPD. HAK INDIVIDU DAN NIAT TINDAKAN BUKAN KESAN ETIKA ATAU TIDAK SATU TINDAKAN DITENTUKAN OLEH LEBIH DARIPADA AKIBAT TINDAKAN IA MELIBATKAN ASPEK KEADAAN/SUASANA TINDAKAN SELAIN DARIPADA KESAN/AKIBAT

19 TEORI MORAL KANT KEGUNAAN DALAM ORGANISASI
PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN YANG BERMORAL YANG SALAH TETAP SALAH SEPERTI MENIPU, BETUL TETAP BETUL TIDAK ETIKAL/TIDAK BERMORAL MENGGUNAKAN MANUSIA SEBAGAI ALAT MOTIVASI-BUAT BAIK DAN BERMORAL

20 PERBINCANGAN KOMEN TENTANG TEORI KANT BERKAITAN DENGAN ETIKA DAN MORAL

21 DARI PESPEKTIF ISLAM SATU WAHYU
ASASNYA IALAH GELAGAT NABI/MANUSIA PILIHAN ASASNYA IALAH IBADAH/AMALAN ASASNYA IALAH DISIPLIN KENDIRI ADA GANJARAN DAN HUKUMAN DIDAHULUI DENGAN PERINGATAN, BIMBINGAN CONTOH AMALAN

22 BARAT DAN ISLAM PERSAMAAN PERBEZAAN PENGUKUHAN KESEPADUAN

23 TEORI ETIKA: KANT Immanuel Kant- Ahli falsafah Jerman ( ) beretika tidak perlu tahu hasil tindakan kita. Ia bergantung kepada niat kita dan bukan kesan atau akibat tindakan kita. Kita tidak perlu mengetahui tentang akibat atau kesan yang dijangka. Peraturan moral=diketahui dengan alasan sebab sahaja,tidak perlu penyelidikan

24 TEORI KANT (SAMB.) Penakkulan moral tidak bergantung kepada ilmu fakta. Memberi sebab sudah mencukupi untuk mencapai tahap moral yang rendah.

25 ETIKA PROFESION TATACARA KERJA PANDUAN SANCTION/KAWALAN RASIONAL
MENJAGA IMEJ/NAMA/JENAMA BERTANGGONGJAWAB

26 ETIKA PROFESION KEGURUAN
KAWALAN PERLAKUAN GURU MENJAGA IMEJ KEGURUAN KAWALAN AMALAN KEGURUAN BERTANGGONGJAWAB PANTANG LARANG/TEGAHAN LANGGAR DIHUKUM SINGKIR DARI PENDAFTARAN SEBAGAI PENGAMAL

27 ETIKA BISNES TATACARA BERNIAGA KEJUJURAN MELAYAN PELANGGAN KETELUSAN
NILAI AGAMA AMANAH SANCTION PERSATUAN

28 PETANDA IKUT AMALAN YANG BAIK KEJUJURAN AMANAH SETIA TELUS TIDAK TAMAK
BERTANGGONGJAWAB KEUNTUNGAN MENYELURUH

29 KOD ETIKA/KOD PERLAKUAN
CODE OF ETHICS CODE OF CONDUCT-KELAKUAN DAN TATACARA BERTINDAK SENARAI BOLEH/TIDAK BOLEH DILAKUKAN REKAAN AHLI/PASUKAN BERUBAH MENGIKUT MASA MUTLAK

30 ISU MORAL DAN ETIKA DI IPT
KESALAHAN/KESILAPAN PENGAJARAN DAN PENTADBIRAN GELAGAT MAHASISWA KUALITI PROGRAM PENYELEWENGAN DISKRIMINASI PENILAIAN

31 ISU ETIKA DALAM PROFESION
DISKRIMINASI-KAUM/JANTINA PENYELEWENGAN TIDAK CEKAP PELBAGAI BUDAYA TIDAK ADIL KEPENTINGAN KENDIRI

32 ISU ETIKA DLM KERJA SATU MASALAH, SITUASI, PELUANG
INDIVIDU MEMBUAT PILIHAN PILIHAN YANG ETIKAL/BUKAN ETIKAL KERANA KONFLIK NILAI & FALSAFAH INDIVIDU& ORGANISASI KONFLIK KEPENTINGAN JUJUR DAN ADIL KOMUNIKASI

33 ISU NILAI MORAL SEJAGAT
NILAI SEJAGAT (UNIVERSAL VALUES) PENANDARAS (BENCHMARK?) RELATIF

34 ETIKA DAN MORAL DALAM PENGURUSAN DISIPLIN
KERAHSIAAN MAKLUMAT/MAKLUMAT PERIBADI ISU MARUAH DIRI KEADILAN HUKUMAN UNTUK KEBAIKAN KETEKALAN AMALAN PANDUAN AGAMA DAN PEMIKIRAN

35 ETIKA DAN MORAL DALAM PENGURUSAN DISIPLIN
KEADILAN-INPUT, PROSES DAN OUTPUT, DATA, PENILAIAN, HUKUMAN, PERINGKAT DIRI DAN ORGANISASI, SAKSAMA BUKAN SAMA, PERASANGKA, EMOSI, KEPENTINGAN KENDIRI/PERIBADI, SATU PERJUANGAN

36 PERIBADI SEORANG PENGURUS DISIPLIN
KETEGASAN KEADILAN KERAHSIAAN KESABARAN KESEIMBANGAN KETEKALAN CONTOHAN

37 ORGANISASI PENGURUSAN DISIPLIN
SAMA DENGAN CIRI PERIBADI DIATAS MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM, RAMAI DAN SEMUA SATU BUDAYA. TRADISI AMALAN MENYELURUH SEPUNYA

38 RUMUSAN MORAL DAN ETIKA PENTING SOAL PEMIKIRAN DAN NILAI
MELEBIHI KEPERLUAN ASAS SEJAGAT KAITAN DENGAN AGAMA


Download ppt "MODUL KESELURUHAN MINGGU SATU"

Similar presentations


Ads by Google