Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAKLIMAT KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) 946/4.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAKLIMAT KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) 946/4."— Presentation transcript:

1 TAKLIMAT KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) 946/4

2 Definisi Terma Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran sekolah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran Guru merancang, mentadbir, membuat penskoran, dan memeriksa mengikut garis panduan, tugasan, peraturan pentaksiran dan penskoran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

3 TANGGUNG JAWAB GURU MATA PELAJARAN
Membimbing calon menyediakan Kerja Kursus semasa proses pengajaran & pembelajaran Memantau perkembangan proses pelaksanaan tugasan. Memastikan hasil Kerja Kursus calon merupakan hasil usaha sendiri dan asli.

4 OBJEKTIF TUGASAN Memahami konsep-konsep asas yang dipelajari dalam subjek ini Memahami secara kritikal dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sebuah organisasi yang baik Mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik pada organisasi kajian kes berkenaan Menerapkan domain kemahiran insaniah seperti bekerjasama, mengurus masa dan keyakinan diri ke dalam mata pelajaran

5 Masa Pelaksanaan PENGGAL 3

6 Siapa yang mengambil kertas ini?
Calon Sekolah Kerajaan Siapa yang mengambil kertas ini? Calon Sekolah Bantuan Kerajaan Calon Sekolah Swasta Calon Persendirian Individu

7 Penulisan, Pembentangan dan Soal Jawab
WAJARAN PENTAKSIRAN Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kerja Kursus Penulisan, Pembentangan dan Soal Jawab 25%

8 RASIONAL KERTAS 4 (946/4)

9 Semua calon WAJIB mengambil Kertas 4 (946/4)
Semua calon WAJIB mengambil Kertas 4 (946/4). Rasionalnya adalah seperti yang berikut: (1) MATLAMAT Salah satu syarat untuk lulus dalam matapelajaran ini. Dapat memberi pengetahuan dan maklumat secara tidak langsung kepada calon untuk membuka perniagaan sendiri sekiranya mereka tidak berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh yang demikian, semua calon patut diberi peluang untuk membuat kerja kursus.

10 (2) ISU LOGISTIK Pencapaian antara calon sekolah dan calon persendirian tidak akan dipertikaikan terutamanya semasa pemilihan ke universiti. Ini adalah kerana sekiranya hanya calon sekolah sahaja yang dibenarkan membuat kerja kursus maka pihak universiti lebih cenderung memilih mereka berdasarkan pengalaman membuat kerja kursus di peringkat STPM berbanding dengan calon persendirian individu.

11 (2) ISU LOGISTIK Oleh yang demikian, sekiranya semua calon dibenarkan mengambil Kertas 4 maka tiada mekanisma yang dapat digunakan oleh pihak yang berkenaan bagi mengukur perbezaan dari segi kualiti antara calon sekolah dengan calon persendirian dan menjadikan keputusan yang bakal diterima adalah sama rata.

12 Deskripsi PBS

13 Kerja projek ini adalah berkaitan dengan tajuk atau gabungan tajuk 1 hingga 13.
Contohnya dalam tajuk Rancangan Perniagaan calon akan mengkaji perniagaan kedai basikal atau restoran. Kaedah pengumpulan data dan maklumat adalah melalui pemerhatian, temu bual, dan kaji selidik daripada pelbagai sumber.

14 Kajian boleh dijalankan secara individu atau kumpulan
Penulisan laporan kerja projek dan penilaian adalah secara individu.

15 FORMAT PENULISAN

16 Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menyediakan laporan kajian mengikut format berikut:
 Saiz kertas: A4 putih sahaja  Margin: Atas dan bawah 1 inci, kiri dan kanan 1.25 inci  Tulisan: Times New Roman  Saiz tulisan : 12  Langkau (spacing): 1.5

17 Panjang penulisan sekurang-kurangnya 6,000 patah perkataan dan tidak melebihi 10,000 patah perkataan termasuk jadual, gambar rajah, graf, carta, dan senarai rujukan yang disediakan tetapi tidak termasuk lampiran. Calon boleh menggunakan ilustrasi/gambar rajah untuk menyokong penulisan.  Laporan kerja kursus hendaklah diserah kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid.

18 TAJUK-TAJUK TUGASAN Bil. Tajuk 1. Perniagaan dan Persekitarannya 2.
Pengeluaran 3. Pemasaran 4. Kewangan 5. Sumber Manusia

19 TAJUK-TAJUK TUGASAN Bil. Tajuk 6. Pengurusan 7.
Aspek Perundangan Perniagaan 8. Kemahiran Komunikasi 9. Pembuatan Keputusan KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN

20 TAJUK-TAJUK TUGASAN Bil. Tajuk 10. Keusahawanan 11.
Rancangan Perniagaan 12. Perniagaan Antarabangsa 13. Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN

21 PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN
KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4

22 PENSKORAN

23 Bil Aspek Pemarkahan Markah % Markah Penulisan 1 Pengenalan / Tajuk 2 90 (90%) Objektif Kajian 3 Latar belakang/ Lokasi Kajian 6 Kaedah Kajian 7 4 Dapatan Kajian dan Perbincangan 50 5 Penutup Rumusan dan Cadangan Senarai Rujukan Lampiran 8 Kemahiran Manipulatif 9 Kemahiran Insaniah

24 Bil Aspek Pemarkahan Markah % Markah Pembentangan 1 Kerelevanan 2 10 (10%) Soal Jawab 3 Kebahasaan 4 Kreativiti 5 Keterampilan

25 STRUKTUR PENULISAN

26 Tajuk kerja kursus iaitu penyataan tentang apa yang dikaji
1. PENGENALAN/ TAJUK Menulis tajuk dan abstrak secara ringkas dan tepat MARKAH MAKSIMUM = 2

27 Pernyataan objektif kajian hendaklah
Penyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah ditentukan. 2. OBJEKTIF KAJIAN Pernyataan objektif kajian hendaklah jelas dan wajar MARKAH MAKSIMUM = 2

28 3. LATAR BELAKANG DAN LOKASI KAJIAN
Huraian ringkas tentang keluasan, kedudukan, letakan serta ciri alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang ada di kawasan kajian yang dijalankan. 3. LATAR BELAKANG DAN LOKASI KAJIAN Gambaran umum untuk aspek yang hendaklah dikaji sangat jelas dan tepat. Penerangan tajuk sangat jelas , tepat dan mencerminkan keaslian idea dan pemikiran berdasarkan fakta MARKAH MAKSIMUM = 6

29 MARKAH MAKSIMUM = 7 4. KAEDAH KAJIAN
Huraian tentang cara kajian dilakukan seperti pengukuran, pencerapan, soal-selidik, temu bual, dan pemerhatian untuk memperoleh data primer. Data sekunder diperoleh melalui kajian di perpustakaan, muat turun bahan daripada sumber internet, dan mengumpul laporan agensi kerajaan serta swasta. 4. KAEDAH KAJIAN Kaedah kajian hendaklah tepat dan berkesan Kaedah yang digunakan terancang teratur MARKAH MAKSIMUM = 7

30 5. DAPATAN KAJIAN & PERBINCANGAN
Susunan dan kekemasan Huraian tentang dapatan kajian yang telah dianalisis; merangkumi punca, proses, dan impak serta membanding, membezakan, dan menilai tentang saling interaksi aspek-aspek fizikal dengan aktiviti manusia atau sebaliknya. Data tentang hasil kajian boleh dipersembahkan dalam bentuk jadual, rajah, graf, dan peta. Terbahagi kepada 4 ciri: Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian maklumat Analisis dan pentafsiran Gaya dan bahasa

31 5. Dapatan Kajian & Perbincangan
Susunan dan kekemasan 5. Dapatan Kajian & Perbincangan Susunan dan kekemasan laporan yang sempurna, mengikut format yang dicadangkan sepenuhnya, susunan isi yang bersinambungan, dan kemas MARKAH MAKSIMUM = 10

32 5. Dapatan Kajian & Perbincangan
Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian maklumat 5. Dapatan Kajian & Perbincangan Maklumat yang mencukupi, terkini, tepat, dan amat bersesuaian dengan kehendak tugasan yang menyokong analisis dan keputusan, dengan menyertakan sumber rujukan MARKAH MAKSIMUM = 15

33 5. Dapatan Kajian & Perbincangan
Analisis dan pentafsiran 5. Dapatan Kajian & Perbincangan Terbukti analisis dan pentafsiran terhadap tugasan adalah relevan, tepat, dan mencerminkan keaslian idea dan pemikiran berdasarkan fakta MARKAH MAKSIMUM = 15

34 5. Dapatan Kajian & Perbincangan
Gaya dan bahasa 5. Dapatan Kajian & Perbincangan Gaya bahasa yang menepati laras yang betul, tatabahasa yang sesuai, tiada kesalahan ejaan dan menyampaikan maksud penulis dengan jelas MARKAH MAKSIMUM = 10

35 MARKAH MAKSIMUM = 6 6. PENUTUP RUMUSAN KAJIAN DAN CADANGAN
Kesimpulan dapatan kajian serta cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan Menepati objektif kajian Pandangan, ulasan, atau cadangan adalah jelas Olahan dan penyampaian berkesan MARKAH MAKSIMUM = 6

36 MARKAH MAKSIMUM = 3 7. SENARAI RUJUKAN
Lengkap dan sistematik mengikut Gaya Dewan Disusun mengikut abjad dan tahun penerbitan Tidak kurang daripada 5 bahan rujukan (buku, jurnal, majalah, dan sebagainya) Rujukan sesuai dan digunakan dalam penulisan 7. SENARAI RUJUKAN MARKAH MAKSIMUM = 3

37 MARKAH MAKSIMUM = 3 8. LAMPIRAN Lengkap dan sistematik
Disusun mengikut keperluan kajian Lampiran yang bersesuaian dengan tajuk kajian penulisan 8. LAMPIRAN MARKAH MAKSIMUM = 3

38 MARKAH MAKSIMUM = 10 9. PEMBENTANGAN Kerelevanan Soal jawab Kebahasaan
Kreativiti Keterampilan MARKAH MAKSIMUM = 10

39 MARKAH MAKSIMUM = 5 10. KEMAHIRAN MANIPULATIF
Mencerap, mengukur dan mengumpul Memerhati, menemubual dan merekod Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk grafik Kemahiran menggunakan ICT 10. KEMAHIRAN MANIPULATIF MARKAH MAKSIMUM = 5

40 Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpin Kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif 11. KEMAHIRAN INSANIAH

41 MARKAH MAKSIMUM = 6 11. KEMAHIRAN INSANIAH
Menyedari dan menghargai tentang kepentingan alam sekitar Menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika Meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi 11. KEMAHIRAN INSANIAH MARKAH MAKSIMUM = 6

42 BENGKEL KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) PENGAJIAN PERNIAGAAN (946) STPM
SISTEM MODULAR

43 JADUAL PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN

44 2 minggu sebelum penggal 3 bermula
MASA AKTIVITI 2 minggu sebelum penggal 3 bermula Tugasan kerja kursus diterima Minggu 1 - 2 Persiapan awal sebelum ke lapangan Minggu 3 - 5 Pelaksanaan tugasan lapangan Minggu 6 - 9 Penyeliaan dan penulisan laporan kerja kursus

45 Jadual terperinci MASA AKTIVITI Minggu 10 - 12
Sesi pembentangan ( 10 minit hingga 15 minit sahaja untuk setiap calon) Minggu Penskoran kerja projek Hantaran markah ke MPM Minggu Penyelarasan markah oleh Penyelaras Negeri/Daerah Jadual terperinci

46 PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4
CONTOH KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4

47 CONTOH KERJA KURSUS Di bawah ini disenaraikan 3 jenis perniagaan. Sila pilih salah satu dan sediakan satu rancangan perniagaan yang baik, yang menjelaskan dengan terperinci rancangan pemasaran, operasi, dan kewangan, selain menyatakan aspek-aspek yang lain berkaitan dengan rancangan perniagaan. (i) Perniagaan menjual basikal (ii) Restoran makanan laut (iii) Agensi perlancongan

48 CONTOH KERJA KURSUS Bagi tugasan ini, calon mesti mendapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang berkaitan. Calon perlu mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada mata pelajaran ini kepada organisasi perniagaan berkenaan. KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN

49 CONTOH KERJA KURSUS Rancangan perniagaan ini dianggap terbaik bagi dikemukakan kepada pihak bank untuk membuat pinjaman agar dapat mengembangkan perniagaan tersebut untuk tempoh tiga tahun akan datang. KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN

50 PERINCIAN SKEMA PEMARKAHAN
KERJA KURSUS PENGAJIAN PERNIAGAAN 946/4

51 Bil Aspek Pemarkahan Markah % Markah Penulisan 1 Pengenalan / Tajuk 2 90 (90%) Objektif Kajian 3 Latar belakang/ Lokasi Kajian 6 Kaedah Kajian 7 4 Dapatan Kajian dan Perbincangan 50 5 Penutup Rumusan dan Cadangan Senarai Rujukan Lampiran 8 Kemahiran Manipulatif 9 Kemahiran Insaniah

52 TAJUK /PENGENALAN Bahagian ini mengandungi penerangan tentang tajuk kerja kursus atau tajuk kajian yang dikaji dan abstrak secara ringkas. Contohnya, Abstrak Kajian ini dilaksanakan ke atas perniagaan basikal untuk menyediakan rancangan perniagaaan

53 OBJEKTIF KAJIAN Penyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah ditentukan Kajian ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran sebenar tentang kesesuaian rancangan perniagaan yang disediakan semasa mendapatkan pinjaman dari pihak bank.

54 LATAR BELAKANG KAJIAN Huraian ringkas tentang lokasi kajian yang dijalankan ROAD BIKE BHD. WISMA BERLIAN, JALAN BUKIT TINGGI, BANDARAYA KUALA TERENGGANU. Lokasi premis perniagaan kami amat strategik kerana berada di pusat bandar KualaTerengganu yang mana menjadi tempat tumpuan orang ramai. Negeri Terengganu juga merupakan negeri atlet berbasikal negara .

55 KAEDAH KAJIAN MAKLUMAT KAEDAH KAJIAN JENIS PENGELUARAN, LOKASI
PEMERHATIAN KAWALAN KUALITI / INVENTORI TEMU BUAL PEMILIK/PEKERJA CAMPURAN PEMASARAN KAJI SELIDIK DAN PENYELIDIKAN PENYATA KEWANGAN MAKLUMAT DAN DATA SYARIKAT

56 Dapatan Kajian dan Perbincangan
Susunan dan kekemasan [10] Kecukupan, ketepatan, dan kesesuaian maklumat [15] Analisis dan pentafsiran [15] Gaya dan bahasa [10]

57 PENUTUP RUMUSAN DAN CADANGAN
Huraian tentang kesimpulan kajian serta cadangan untuk penambahbaikan yang berkaitan Walaupun kaedah penyediaan rancangan perniagaan ini menyeluruh, saya masih perlu mencari kaedah yang sesuai untuk dikemukakan untuk mendapatkan bantuan daripada pihak lain. Kajian seterusnya akan diberi tumpuan untuk mengenalpasti kaedah yang lebih efektif untuk tujuan ini.

58 Senarai Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks, sama ada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak, hendaklah direkodkan. Format penulisan senarai rujukan hendaklah mengikut format Gaya Dewan (rujuk kepada senarai rujukan dalam sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan)seperti berikut: Abu Bakar Hamed, Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

59 Senarai Rujukan Nukilan dalam teks hendaklah dihubungkan dengan senarai rujukan mengikut salah satu sistem yang ditetapkan. Bahan yang diambil daripada buku. Calon mesti meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. Contoh : “Menurut Brown (2005), …….

60 Senarai Rujukan Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain daripada Buku
Contohnya jurnal / tesis / Bahan dari halaman web Contoh web : Autor, Y Title of the article or information. Accessed on 14 November 2005. Cara menulis dalam teks : ……………………………………. (Autor, 1999).

61 Lampiran Lampiran membolehkan penulis memuatkan bahan yang dapat memberi penerangan tambahan kepada teks dengan tidak mengganggu tumpuan pembaca. Bahan-bahan ini termasuk rajah, jadual, carta, atur cara perisian, gambar dan lain-lain. Semua bahan-bahan lampiran hendaklah dilabelkan dan dinomborkan.

62 Kemahiran Manipulatif
Mencerap, mengukur dan mengumpul Memerhati, menemubual dan merekod Memproses data dan maklumat Mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk grafik Kemahiran menggunakan ICT

63 Kemahiran Insaniah Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan, kemahiran memimpin Kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah Kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif

64 SEKIAN TERIMA KASIH KEJITUAN KEBOLEHPERCAYAAN KESAHAN KESAKSAMAAN KEADILAN


Download ppt "TAKLIMAT KERJA KURSUS (KERJA PROJEK) 946/4."

Similar presentations


Ads by Google