Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rekabentuk Berpusatkan Pengguna

Similar presentations


Presentation on theme: "Rekabentuk Berpusatkan Pengguna"— Presentation transcript:

1 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna
Bab 6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna

2 Kenapa Sistem Sukar Digunakan?
Kepentingan pembangun dan pengguna berbeza Andaian yang tidak tepat tentang pengguna Pembangun tidak/tidak boleh memahami masalah pengguna  Kurang/tiada kerjasama secara langsung di antara pembangun dan pengguna

3 Tinjauan Model Kitarhayat Tradisional
Apakah kelebihan / kelemahan / masalah model-model ini? Model Air Terjun Model Spiral Model – model lain ?

4 Model ‘Air Terjun’ Analisis Keperluan Rekabentuk Pengekodan Pengujian
Penyelenggaraan

5 Model RAD (Rapid Applications Development
Mulakan Projek Bengkel JAD Rekabentuk Iteratif dan pembangunan Jurutera dan ujian akhir prototaip Kajian Implementasi

6 Rekabentuk Berpusatkan Pengguna
Mengetahui siapa pengguna Mengetahui kekangan dan kelebihan pengguna Melibatkan pengguna dalam pembangunan sistem

7 Model Kitar Hayat HCI Berasaskan kepada rekabentuk berpusatkan pengguna Fokus kepada pengguna Pembangunan Prototaip Pengulangan iteratif

8 Fokus kepada Pengguna Mengkaji perlakuan pengguna dan konteks penggunaan Mengkaji ciri-ciri pengguna Mengambilkira pendapat pengguna

9 Pembangunan Prototaip
Prototaip – versi interaktif suatu sistem yang sedang dibangunkan tetapi masih belum lengkap fungsiannya Prototaip melalui proses penilaian kualitatif dan kuantitatif Prototaip dinilai oleh pengguna dan pakar

10 Pengulangan Iteratif Sesuatu proses boleh berlaku berulang-ulang kali sehingga matlamat pengguna dicapai Juga bergantung kepada sumber kewangan dan masa

11 Model Kitar Hayat HCI Model Mudah Model Bintang
Model Kejuruteraan Kebolehgunaan

12 Model Mudah Menekankan proses pengulangan dan memfokus kepada pengguna
Bermula dengan mengenalpasti kehendak dan keperluan pengguna Beberapa rekabentuk alternatif dipertimbangkan Versi interaktif(prototaip) dinilai Proses merekabentuk semula berlaku sehingga menepati keperluan dan kehendak pengguna

13 Model Mudah Kenalpasti Kehendak / keperluan Rekabentuk Penilaian Versi
Interaktif / Prototaip Produk Akhir

14 Model Bintang Diperkenalkan oleh Hartson & Hix pada 1989
Berdasarkan kajian empirikal, pembangun mempunyai dua mod; analitik, dan sintetik Analitik – pendekatan atas-bawah Sintetik – kreatif, ad hoc Pembangun saling bertukar mod

15 Model Bintang Implementasi Analisis Tugas / Fungsian Penilaian
Spesifikasi Keperluan Prototaip Rekabentuk konseptual/ Perwakilan rb formal

16 Model Bintang Proses pembangunan boleh bermula dari mana-mana fasa
Setiap fasa mesti diikuti dengan proses penilaian Penilaian merupakan elemen utama

17 Model Kejuruteraan Kebolehgunaan
Gabungan dengan pendekatan prototaip pantas dan OOSE ( Kejuruteraan Perisian Berorientasikan Objek ) Tiga elemen penting: Analisa keperluan Pembangunan/pengujian Pemasangan

18 Rekabentuk ‘Participatory’
Lebih berorientasikan kerja, berbanding sistem komputer Kolaborasi dan kerjasama yang aktif di antara pembangun dan pengguna Pendekatan iteratif  rekabentuk dinilai dan diperbaiki setiap peringkat

19 Rekabentuk ‘Participatory’
Teknik yang digunakan sebagai komunikasi di antara pengguna dan pembangun: Brainstorming Papan cerita (storyboard) Bengkel Latihan pensil dan kertas


Download ppt "Rekabentuk Berpusatkan Pengguna"

Similar presentations


Ads by Google