Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM

Similar presentations


Presentation on theme: "TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM"— Presentation transcript:

1 TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM
BENGKEL PENINGKATAN PROFESIONALISME MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL KBSM TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM

2 MASALAH REMAJA NILAI : Harga diri : Mematuhi peraturan dan undang-
: Rasional : Bertanggungjawab Kesan Punca Langkah mengatasi

3 KAD KREDIT NILAI : Kesederhanaan : Rasional : Bertanggungjawab
Kesan boros berbelanja -didakwa -harta disita Cara berbelanja dengan berhemah

4 PEMANASAN GLOBAL NILAI: Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Peka terhadap isu-isu alam sekitar Kemapanan alam sekitar Punca Kesan Langkah

5 ISU WANITA : Pengeksploitasian wanita dalam iklan
NILAI: Menghormati hak wanita : Keadilan Fakta : Tokoh-tokoh wanita Sumbangan wanita dalam pembangunan negara

6 ISU HAK KANAK-KANAK NILAI: Melindungi hak kanak-kanak
: Bertanggungjawab : Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional Langkah mengiktiraf hak kanak-kanak Kesan mengiktiraf hak kanak-kanak Sebab kanak-kanak terabai

7 PENYELUDUPAN DAN PEMERDAGANGAN MANUSIA DI MALAYSIA
NILAI : Mematuhi peraturan dan undang- undang : Harga diri : Rasional Cara mengatasi

8 PERTUBUHAN SUKARELA NILAI : Penglibatan diri dalam pembangunan negara
: Rasional : Saling membantu dan bekerjasama Masalah penyertaan masyarakat Sumbangan Fakta: jenis dan nama pertubuhan sukarela Langkah menggalakkan penyertaan

9 KEKELUARGAAN NILAI: Hormat dan taat kepada anggota keluarga
: Tanggungjawab terhadap keluarga : Kasih sayang terhadap keluarga Cara merapatkan hubungan kekeluargaan Kesan positif merapatkan hubungan kekeluargaan Punca hubungan renggang dalam keluarga

10 1MALAYSIA NILAI : Sikap keterbukaan : Saling membantu dan bekerjasama
: Toleransi : Cinta akan negara : Hidup bersama secara aman Usaha mewujudkan 1Malaysia Kesan baik mewujudkan 1Malaysia

11 SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN
NILAI: Cinta akan negara : Bertanggungjawab : Rasional Cara menanam semangat mencintai negara dalam kalangan rakyat Tokoh-tokoh yang menentang penjajahan

12 HUBUNGAN BAIK ANTARA NEGARA
NILAI: Saling menghormati antara negara : Saling membantu dan bekerjasama : Hidup bersama secara aman : Sikap keterbukaan : Toleransi Cara mengekalkan hubungan baik antara negara Badan yang menjaga dan mengekalkan keharmonian antara negara

13 ISU MAKANAN TIRUAN/TIDAK SIHAT
NILAI: Bertanggungjawab : Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional Langkah mengatasi Kesan pengambilan makanan tiruan/tidak sihat

14 PEMBURUAN HARAM NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional
: semua nilai alam sekitar Punca Langkah mengatasi Kesan Fakta: badan yang melindungi binatang liar

15 ISU PERUNDANGAN NILAI: Keadilan : Mematuhi peraturan dan undang-undang
: Rasional : Bertanggungjawab Peranan undang-undang Kesan tidak mematuhi undang-undang

16 ISU KEBEBASAN BERAGAMA
NILAI : Kebebasan beragama : Hidup bersama secara aman : Toleransi Bukti kebebasan beragama di Malaysia Kebaikan mengamalkan kebebasan beragama

17 BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/BENCANA ALAM
NILAI: Penglibatan diri dalam pembangunan negara : Bertanggungjawab : Rasional Jenis-jenis bantuan Kesan positif memberi bantuan kepada golongan yang kurang bernasib baik

18 KES RAGUT NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional
: Harga diri Punca Kesan Cara mengatasi

19 ISU KEJIRANAN NILAI: Toleransi : Hidup bersama secara aman
: Saling membantu dan bekerjasama : Sikap keterbukaan Usaha memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk Kebaikan semangat kejiranan

20 ISU PENDATANG ASING TANPA IZIN
NILAI: KERAJAAN MALAYSIA -Mematuhi peraturan dan undang-undang -Bertanggungjawab -Saling membantu dan bekerjasama -Saling menghormati antara negara -Toleransi Sebab kedatangan PATI ke Malaysia Langkah mengawal kedatangan pendatang asing ke Malaysia

21 ISU PENGANIAYAAN PEMBANTU RUMAH
NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Bertanggungjawab : Rasional : Melindungi hak pekerja Cara mengatasi masalah Kesan negatif

22 ISU PEMANDUAN KENDERAAN AWAM SECARA BERBAHAYA
NILAI: Mematuhi peraturan dan undang-undang : Rasional : Bertanggungjawab Kesan Langkah mengatasi


Download ppt "TAJUK BERFOKUS PENDIDIKAN MORAL SPM"

Similar presentations


Ads by Google