Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR.

Similar presentations


Presentation on theme: "SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR."— Presentation transcript:

1 SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR

2 LATARBELAKANG GOLONGAN KEDUA PENTING
SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN CTH DI NEGERI MELAYU IALAH SISTEM PEMBESAR EMPAT LIPATAN CTH BENDAHARA, TEMENGGUNG, LAKSAMANA DAN PENGHULU BENDAHARI TERDIRI GOLONGAN BANGSAWAN/KERABAT DIRAJA ADA JUGA RAKYAT YG DILANTIK MENJADI PEMBESAR KERANA JASA KEPADA SULTAN JAWATAN DISANDANG SECARA WARISAN PEMBESAR HARUS TAAT DAN DIBERI SURAT TAULIAH UNTUK MENTADBIR

3 PERANAN UMUM Membantu melicinkanpentadbiran Bendahara mnasihati sultan
Menjaga keamanan jajahan Mempertahankan daerah dari serangan musuh Memungut cukai Menyediakan tenaga kerahan Menyelesaikan masalah dan mengadili kes-kes harta, perkhawinan

4 PERANAN BENDAHARA MELAKSANAKAN PENTADBIRAN Menasihati sultan
Memangku kuasa sultan Ketua adat istiadat,ketua hakim

5 PENGHULU BENDAHARI Ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan
Menguruskan segala hal kewangan

6 TEMENGGUNG Menjaga protokol istana Timbalan ketua hakim
Ketua perancang bandar dan jalan raya

7 LAKSAMANA Ketua angkatan tentera laut dan perang
Mengawal keselamatan sultan dan bendahara Mengetuai utusan diraja ke seberang laut

8 Jenis-jenis pembesar Pembesar dalam istana
Rapat dgn sultan pengaruh kuat Sistem pembesar empat lipatan

9 Pembesar luar istana Mentadbir jajahan/daerah
Diberi surat tauliah dan kepercayaan Memungut cukai Menonjol di kalangan masyarakat Tertakluk di bawah kedaulatan sultan

10 Bentuk-bentuk soalan Namakan pembesar empat lipatan
Nyatakan peranan bendahara,temenggung,penghulu bendahari dan temenggung Namakan jenis-jenis pembesar Apakah tugas pembesar dalam istana dan luar istana


Download ppt "SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR."

Similar presentations


Ads by Google