Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENYELIAAN DAN BIMBINGAN

Similar presentations


Presentation on theme: "PENYELIAAN DAN BIMBINGAN"— Presentation transcript:

1 PENYELIAAN DAN BIMBINGAN
Disampaikan oleh : Mohd Saad Hj. Din Timbalan Pengarah (Pengurusan) Institut Perubatan dan Pergigian Termaju

2 A. MOTIVASI PENGURUS ialah orang yang bekerja dengan melalui orang lain tetapi orang lain ini mempunyai perlakuan yang kompleks dan kadang kala tidak rasional. MOTIVASI mereka tidak mudah untuk difahami.

3 TEORI HIERARKI KEINGINAN Abraham Maslow Kesedaran Kebanggaan Sosial
Diri Kebanggaan Sosial Jaminan Fisiologi

4 Manusia setelah memenuhi keinginan pertama (fisiologi), akan cuba pula untuk memenuhi keinginan yang kedua dan seterusnya. Keinginan yang telah dipuaskan itu tidak lagi mendorong kelakuan manusia. Hanya keinginan yang belum dipuaskan yang akan mendorong manusia untuk berkelakuan atau bertindak sehingga mendapat kepuasan.

5 Kajian mendapati keinginan bangga diri (ego) dan kesedaran diri didapati paling penting apabila individu itu telah meningkat dari peringkat yang rendah ke peringkat yang lebih tinggi di dalam struktur organisasi.

6 Sebagai Pengurus Penyediaan Rangka Tugas Staf Penyediaan SKT Beri bimbingan dari segi kerja Menyediakan forum untuk berbincang Menerima cadangan

7 B. KOMUNIKASI I. APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KOMUNIKASI ?
Perkataan komunikasi berasal daripada perkataan Yunani “Communicare” yang bererti menjadikan sesuatu milik bersama. Ia melibatkan penggunaan deria manusia iaitu : - mata - telinga - mulut - hati - sentuhan

8 II. ELEMEN YANG PERLU DIAMBILKIRA DALAM KEBERKESANAN KOMUNIKASI SEBAGAI PENGURUS :
Penghantar Mesej Saluran Penerima Maklum balas Gangguan Enkod Dekod

9 A. PENGHANTAR (i) Menghantar/menyalur mesej yang hendak disampaikan itu jelas (ii) Meneliti dengan baik mesej yang hendak disampaikan (iii) Menyatakan apa yang hendak dinyatakan dengan jelas dan yakin (iv) Memastikan kepentingan mesej yang hendak disampaikan (v) Mendapatkan perhatian penerima (vi) Menghantar pada waktu yang tepat dan sesuai (vii) Sensitif kepada maklumbalas pihak lain (viii) Mengenalpasti gangguan (ix) Mengurangkan gangguan

10 MESEJ DAN ENKOD - memilih perkataan, simbol dan ayat yang tepat
(i) Mesej dihantar menggunakan perkataan, simbol, syarat atau bahasa yang dapat menggambarkan makna mesej. - memilih perkataan, simbol dan ayat yang tepat - memberi gambaran jelas pada maksud mesej - menggunakan bahasa yang difahami oleh penerima - mengelakkan penggunaan perkataan yang tidak difahami - mesej yang hendak dihantar hendaklah ringkas dan padat sesuai dengan maksud - mesej juga hendaklah lengkap supaya dapat difahami dengan jelas gambaran keseluruhannya

11 (C) SALURAN Mesej yang dihantar melalui lisan, bukan lisan, tulisan atau kaedah lain. Saluran mesej dipilih dengan sebaik mungkin. PENERIMA DAN DEKOD Mesej yang diterima akan diterjemahkan dan ditafsirkan oleh Penerima.

12 Penerimaan oleh Pendengar dan kefahaman yang berbeza-beza
(E) MAKLUMBALAS Maklumbalas penting dalam komunikasi kerana dapat membantu Penghantar melihat ketetapan mesej apabila sampai kepada Penerima. (F) GANGGUAN Penerimaan oleh Pendengar dan kefahaman yang berbeza-beza

13 PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
TAKRIFAN Bagaimana anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan seorang yang lain. Kemahiran Komunikasi Interpersonal ialah kebolehan memupuk dan membina keyakinan

14 TIGA PENDEKATAN MENYELESAIKAN MASALAH PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
Menyelesaikannya – mencari jalan untuk menyelesaikan dan memperbaiki perhubungan Menghadapinya – menempuhinya walau bagaimana keadaan sekalipun kerana tiada apa yang boleh dibuat Membiarkannya – menghindari orang berkenaan sekiranya boleh

15 KONFLIK DALAM PERHUBUNGAN INTERPERSONAL
(i) TAKRIFAN KONFLIK - Terdapat pertembungan dan pertentangan dua yang berbeza seperti dua peribadi manusia yang berbeza yang tidak boleh bekerjasama.

16 Jika dibiarkan akan mengakibatkan :
- Pembaziran masa } Menggendalakan - Kewangan } kemajuan dan - Tenaga } pembangunan/ - Kesihatan } kelancaran - Motivasi diri } operasi/aktiviti

17 CADANGAN LANGKAH YANG DIAMBIL
Berhadapan dengan orang berkenaan dan menyelesaikannya Salah seorang mengalah dan berundur dari konflik Melibatkan orang ketiga yang mempunyai kuasa

18 C. KAUNSELING TAKRIFAN Satu Proses Interaksi bersemuka di antara Kaunselor (Pengurus) dan klien yang matlamatnya ke arah melahirkan insan yang akan kenal diri, masalah kehidupannya dan cuba mengatasi dengan menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya.

19 ATAU Satu proses interaksi antara dua individu yang hampir sama tetapi dibezakan oleh kemahiran/kepakaran dan masalah.

20 A. PENDEKATAN Empat pendekatan yang biasa digunakan dalam proses kaunseling PERKEMBANGAN Memberikan maklumat mengenai sumber dan kekuatan seseorang supaya ia mempunyai azam dan usaha kepada aktiviti sihat, peningkatan sifat positif.

21 (ii) INTERVENSI Mengubah dan membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya menerokai, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri PENCEGAHAN Mengadakan program-program pencegahan ke atas perlakuan dan sifat yang negatif darisegi emosi dan pemikirannya.

22 (iv) PEMULIHAN Penekanan adalah kepada isu-isu permasalahan peribadi, mentaliti, kerjaya dan penyesuaian diri agar seseorang dapat berfungsi sepenuhnya.

23 JENIS KAUNSELING INDIVIDU
Di dalam Organisasi, ada 3 jenis kaunseling: KAUNSELING KERJAYA Kaunseling kerjaya membantu individu ke arah perkembagan kerjaya. KAUNSELING PERIBADI Masalah peribadi termasuk masalah harian, keluarga, anak-anak dan persekitaran.

24 JENIS KAUNSELING INDIVIDU
(iii) KAUNSELING TEMPAT KERJA Merujuk kepada permasalahan yang timbul akibat daripada faktor-faktor tempat kerja . Kebiasaannya menjurus kepada masalah tekanan motivasi, hubungan rakan sekerja, pegawai atasan dan bebanan tugas.

25 Sekian, Terima kasih. Selamat Maju Jaya


Download ppt "PENYELIAAN DAN BIMBINGAN"

Similar presentations


Ads by Google