Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668

Similar presentations


Presentation on theme: "Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668"— Presentation transcript:

1 Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668
Kata Kerja Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668

2 Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatan yang kita lakukan.
Contohnya, kita boleh: Bermain Tidur Menulis Bermacam-macam lagi

3 Binatang dan pokok pun boleh membuat bermacam-macam kerja.
Contohnya: Kucing boleh melompat. Ikan boleh berenang. Bunga boleh berkembang.

4 Benda-benda mati juga boleh bekerja. Contoh:
Jam boleh berjalan. Kereta boleh meluncur. Awan boleh berarak & sebagainya.

5 Mengenal Kata Kerja Bagaimanakah caranya untuk kita mengenal Kata Kerja? Salah satu caranya adalah dengan mencuba memberi Kata Bantu pada perkataan itu. Kalau boleh sudah tentu perkataan itu Kata Kerja. Kata bantu ialah akan, belum, telah, sudah, masih, pernah, dan sedang. Mengenal Kata Kerja

6 Contoh: Makan Sudah makan? (ada makna) Bola Sudah bola? (tiada makna)
Mandi Sudah mandi? (ada makna) Pokok Sudah pokok? (tiada makna) Mengenal Kata Kerja

7 Kata Kerja Transitif Tak Transitif

8 Kata Kerja Tak Transitif
Terbahagi kepada 2 jenis: Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif

9 Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap
Ia adalah Kata Kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya sebagai perlengkap. Ia juga mempunyai makna yang sempurna. Contoh ayat: Semua penonton bangun. Durian jatuh. Adik menangis

10 Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap
Penggunaan: Kata Kerja yang mesti dijelaskan lebih lanjut. Contoh ayat: Bila saya dewasa, saya hendak menjadi Doktor. Saya tinggal di Kampong Mata-Mata.

11 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Adjektif sebagai pelengkap
Contoh: Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil dan yang selebihnya hadir sesudah Kata Kerja Tak Transitif untuk melengkapkannya. Contoh ayat: Keadaannya semakin genting. Kesihatan ibunya beransur baik. Hari demi hari, badannya menjadi lemah.

12 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap
Penggunaannya: Yang hadir selepas Kata Kerja Tak Transitif bagi mendukung makna ‘tempat’. Contoh ayat: Mereka berada di KL. Saya tinggal di Kampong Sengkarai. Keretanya membelok ke kiri.

13 Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap
Pelengkap Kata Nama Yang diikuti dengan perkataan “menjadi” dan “ada” Yang berimbuhan (ber-…kan)

14 Yang berimbuhan (ber-…kan)
Contoh ayat: Dia berbantalkan lengan. Pengemis itu berselimutkan kotak.

15 Yang diikuti dengan perkataan “menjadi” dan “ada”
Contoh ayat: Dia menjadi guru. Orang itu ada harta.

16 Kata Kerja Transitif Kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya, iaitu objek. Terbahagi kepada 2 jenis: Ayat Aktif Ayat Pasif

17 Kata Kerja Transitif (Ayat Aktif)
Kata Kerja yang menerima awalan meN- dengan/ tanpa akhiran –kan/ -i. Contoh: Membeli Menaiki Memasukkan Makan Kata Kerja Transitif

18 Kata kerja Transitif (Ayat Pasif)
Kata Kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat yang mengandungi kata ‘oleh’, ‘di’ imbuhan awalan ‘ter….’. Contoh: Dibeli Dinaiki Dimasukkan Kumakan Kata Kerja Transitif

19 Kata Kerja Tunggal Contohnya:
Perkataan yang boleh berdiri dengan sendirinya tanpa menggunakan imbuhan. Kerana, perkataan itu sudah jelas dan mempunyai makna yang sempurna. Contohnya: Balik Mara Terbang

20 Kata Terbitan Hampir semua perkataan boleh menerima imbuhan untuk menjadi Kata Terbitan. Perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Terbitan.

21 Kata Kerja Terbitan Jadi, mana-mana Kata Kerja yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Kerja Terbitan. Contohnya: Kata Kerja Imbuhan Kata Kerja Terbitan Makan Me- Memakan Main Ber- Bermain Baca Di- dibaca

22 Lagu : Kawan Saya Lirik lagu

23 Murid pintar selalu bertanya, Siapa tak kenal Siti Fatimah, Berbaju merah baik orangnya; Sopan santun memang peramah. Rajin belajar menuntut ilmu, Buku dibawa ke mana-mana, Selalu ke dapur menolong ibu; Hidup bahagia bersama keluarga. Contohlah dia hai kawan-kawan, Jangan leka hai buang masa.

24 Senaraikan kata adjektif berdasarkan seni kata lagu
pintar leka sopan bahagia rajin baik merah

25 sopan santun bahagia Kata Adjektif merah leka pintar

26 KATA ADJEKTIF DIKENALI SEBAGAI KATA SIFAT
Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda, orang ,tempat, binatang dan sebagainya. Terbahagi kepada sembilan iaitu :

27 perasaan warna waktu bentuk cara jarak keadaan ukuran
pancaindera perasaan warna waktu bentuk cara jarak keadaan ukuran

28 Ingat! 2 (PW) BCJKU

29 PANCAINDERA cantik indah

30 PERASAAN gembira geram

31 WARNA merah kuning hijau

32 WAKTU malam senja tengah malam

33 BENTUK

34 CARA perlahan cekap laju

35 JARAK jauh hampir

36 KEADAAN sunyi tenang Hai, kawan-kawan! Saya sentiasa ceria!

37 UKURAN panjang pendek tebal nipis

38 Pancaindera 2P Perasaan Waktu 2W Warna B Bentuk C Cara J Jarak K Keadaan U Ukuran

39 TUGASAN KUMPULAN KATA ADJEKTIF

40 Senaraikan kata adjektif berdasarkan seni kata lagu
P_ n _ a _ _ e k _ S_ p _ n _ a _ a _ i _ _ a _ i n B _ _ k M_ r _ _ SEMAK JAWAPAN

41 Sekian, terima kasih. Ye! Ye! Dah habis!

42 SGRM 3113-APLIKASI KOMPUTER DALAM BAHASA
Di sediakan oleh:Rosmawati Hashim (s217668) Pensyarah:Encik Zolkefli Bahador. Tarikh Serahan:


Download ppt "Oleh: ROSMAWATI BINTI HASHIM S217668"

Similar presentations


Ads by Google