Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HODINA ČEŠTINY – HODINA SLOVENČINY ZŠ Slavičín – Vlára ZŠ Janka Kráľa.

Similar presentations


Presentation on theme: "HODINA ČEŠTINY – HODINA SLOVENČINY ZŠ Slavičín – Vlára ZŠ Janka Kráľa."— Presentation transcript:

1 HODINA ČEŠTINY – HODINA SLOVENČINY ZŠ Slavičín – Vlára ZŠ Janka Kráľa

2 Vítejte na návštěvě v naší škole, která má 430 žáků, kteří jsou ve dvou budovách. Na vše dohlíží náš školník.

3 Vydejte se s námi na prohlídku učeben a chodeb. Učebna zeměpisu Učebna cizích jazyků Učebna společenských věd

4 Učebna přírodopisu Hudebna Výtvarka Tělocvična

5 Keramická dílna Školní informační centrum Počítačová učebna

6 ŘeditelnaZástupkyně ředitele Sborovna

7 Chodby zdobí naše výtvarná dílna.

8 Den Země Nejenom, že sedíme ve školních lavicích, ale také se účastníme mnoha zajímavých akcí. Alespoň některé z nich: Paralympijský denValašská trnečka

9 Valašské Vánoce v Kosence Dětský den Zápis do prvních tříd Sportovní den Helpík

10 Slavnost slabikáře Adaptační pobyt Čtení bez mučení Den jazyků Vánoční koledování

11 O nejlepší nepečený dort Beseda Život s handicapem Recyklohraní Lyžařský výcvik Vánoce v Evropě Taneční

12 Budova družiny DrakiádaPáťákiáda Maňáskový kroužek Zlínský vorvaň Kdo si hraje nezlobí… U nás si můžete hrát v družině a školním klubu. Připravují pro nás mnoho akcí a jsou zde zájmové kroužky. Slavičánek

13 To je škola našima očima. Děje se tady toho mnohem víc… Na této prezentaci pracovali: Zdeněk Šmotek, Aneta Urbanová, Kristýna Staňková. Logo Žákovského parlamentu Základní škola Slavičín - Vlára Školní 403 763 21 Slavičín web: www.zsslavicin.czwww.zsslavicin.cz email : info@zsslavicin.cz

14 Adresa: ZŠ, Janka Krá ľ a 1, 018 51 Nová Dubnica Kontakt: 042/4433642 web: www.zsjk.edupage.sk mail: zsjk@zsjk.skwww.zsjk.edupage.skzsjk@zsjk.sk Základná škola

15 Materiálno technické vybavenie Základná škola, Janka Kráľa 1 ZŠ Janka Kráľa prešla v rokoch 2007 - 2010 rozsiahlou rekonštrukciou - všetky pavilóny školy majú nové plastové okná a zateplené obvodové steny, výučba žiakov prebieha v moderných a zrekonštruovaných priestoroch.

16 Materiálno technické vybavenie Základná škola, Janka Kráľa 1 V našej škole sú triedy vybavené moderným školským nábytkom, ktorý spĺňa psychohygienické požiadavky. V celej škole sa postupne vymieňajú klasické tabule za moderné - hygienicky nezávadné.

17 Materiálno technické vybavenie Základná škola, Janka Kráľa 1 Žiaci využívajú moderné interaktívne tabule a informačno - komunikačné technológie v 2 učebniach informatiky a v 1 multimediálnej učebni.

18 Materiálno technické vybavenie Základná škola, Janka Kráľa 1 V areáli ZŠ je vybudované viacúčelové ihrisko na rôzne druhy športu – volejbal, basketbal, nohejbal, minifutbal, ktoré sa začne využívať na jar 2011. Počas hodín TV máme možnosť využívať: športovú halu malú telocvičňu krytú plaváreň viacúčelové ihrisko atletický štadión

19 Materiálno technické vybavenie Základná škola, Janka Kráľa 1 Žiaci 1. stupňa navštevujú pred a po vyučovaní moderné priestory Žiaci aj učitelia našej školy sa stravujú v zmodernizovaných priestoroch školského klubu. školskej jedálne.

20 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Škola ponúka:  Výuka cudzieho jazyka od 1. roč.  Informatická výchova od 2. roč.  Rozšírené vyučovanie matematiky, cudzích jazykov a prírodovedných predmetov na 2. stupni ZŠ.

21 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Škola sa zapája do všetkých vedomostných a záujmovo – umeleckých súťaží:  Rozprávkové vretienko  Šaliansky Maťko  Hviezdoslavov Kubín  Európa v škole  Slávik Slovenska  Pytagoriáda  matematická olympiáda  fyzikálna olympiáda  biologická olympiáda  geografická olympiáda  chemická olympiáda  jazykové olympiády  olympiáda slovenského jazyka Vyhodnotenie ZŠ Janka Kráľa v rámci TRENČIANSKEHO KRAJA šk.r. 2007/2008 – 8. miesto šk.r. 2008/2009 – 5. miesto

22 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Škola ponúka:  bohatú záujmovú a krúžkovú činnosť v umeleckej i športovej oblasti: Atletický krúžok Turistický krúžok Práca s PC a internetom Stolný tenis Tvorivé dielne Matematický krúžok

23 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Škola každoročne organizuje pre žiakov 2. – 4. roč. Školu v prírode a pre žiakov 7. – 8. roč. Lyžiarsky výcvik. Škola organizuje pre žiakov 3. roč. základný plavecký výcvik a pre žiakov 4. – 9. roč. zdokonaľovací plavecký výcvik.

24 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Školský klub Slniečko navštevuje okolo 90 detí, v ktorom zmysluplne trávia čas – spolu s p. vychovávateľkami sa zúčastňujú rôznych mimoškolských aktivít. Tvorivé dielne Kto sa stará o našu bezpečnosť? Policajti deťom a deti policajtom Hasiči deťom Záchranári v ŠKD

25 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú školské exkurzie, školské výlety, návšteva divadelných a filmových predstavení: Obľúbenou akciou je návšteva Mikuláša. Divadelné predstavenie v SND Výlet na Trenčianskom hrade Exkurzia vo hvezdárni Partizánske Tatralandia

26 Základná škola, Janka Kráľa 1 Vzdelávanie a výchova Škola využíva priestory kina Panorex pri zahájení a ukončení šk. roka: Rozlúčka s deviatakmi Ocenenie najlepších žiakov školy Privítanie prváčikov

27 Základná škola, Janka Kráľa 1 Projekty školyc Žiaci sa zapájajú do ďalších projektov: ZOBER LOPTU-NIE DROGY DE Ň ŠPORTU Otvorená škola – škola podporujúca zdravie Aj naši starí rodi č ia chodili do školy...

28 Základná škola, Janka Kráľa 1 Projekty školy ENVIROPROJEKT DE Ň ZEME V rámci týchto projektov zbierame tetrapakové obaly – najlepší zberači sú odmeňovaní vecnými cenami, výletom. Súčasťami projektov sú návšteva zberného dvora a tematické nástenky.

29 Základná škola, Janka Kráľa 1 Projekty školy Mesto Nová Dubnica spolupracuje s mestom Slavičín /Cz/. V rámci tejto spolupráce prebieha partnerstvo škôl ZŠ Janka Kráľa a ZŠ Slavičín. Súčasťou vzájomnej spolupráce bola i návšteva našich pedagógov v družobnej škole. Atléti zo Slavičína v Novej DubniciNávšteva pedagógov v Slavičíne Výsledkom vzájomnej spolupráce bude vytvorenie novej multimediálnej učebne.


Download ppt "HODINA ČEŠTINY – HODINA SLOVENČINY ZŠ Slavičín – Vlára ZŠ Janka Kráľa."

Similar presentations


Ads by Google