Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица, Община Стара Загора Диана Искрева ФондацияЗемя завинаги Старозагорски бани, 6.10.05.

Similar presentations


Presentation on theme: "Факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица, Община Стара Загора Диана Искрева ФондацияЗемя завинаги Старозагорски бани, 6.10.05."— Presentation transcript:

1 факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица, Община Стара Загора Диана Искрева ФондацияЗемя завинаги Старозагорски бани,

2 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика •Физико-географска характеристика –Климат – преходно-континентален; –Почви – канелени горски почви; –Повърхностни води – р. Банска, езеро; –Подпочвени води – терасата на р. Банска, минерални води. •Заселване на територията –8 хилядолетия добив и преработване на мед; –19 века използване на минералната вода за лечебни цели.

3 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Сулица •Заселване: –Повече от 1000 години като селище – Сулица (“късо бойно копие”) •Застрояване: –До Втората световна война; –След Втората световна война.

4 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Сулица •Население –180 постоянни жители (300); 120 домакинства; –Възрастов състав; –Етнически състав. •Поминък –Земеделие – животновъдство, растениевъдство; –Вародобив и каменарство, дърводобив и др.

5 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Вода Сулица •Питейна вода –Източник на питейна вода –Водоснабдителна мрежа •Собствени водоизточници на домакинствата

6 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Отпадни води и санитарни условия Сулица •Отпадни води –Черна вода; –Сива вода – септична (помийна) яма, градината; •Санитарни условия –Сухи тоалетни на двора; –Тоалетна вкъщи с ограничено предназначение •Санитарни практики –Използване на негасена вар; –Лятна баня.

7 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица Отпадни води от кухнята в септична яма камион-цистерна на улицата в дерето в градината прелива в градината на съседите просмуква се в почвата в реката

8 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица Фекални води и фекални маси в септична яма камион-цистерна складират се в почвата в градината прелива в градината на съседите просмуква се в почвата в реката клозетна яма

9 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадни води - Сулица Отпадни води от ракиджийницата в дерето образува малко блато по вадата

10 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемите, отпадни водиСулица Дърво на проблемите, отпадни води - Сулица Замърсяването причинено от отпадните води на почвата, улиците, водите е причина за повишен риск от заболявания Липсват знания относно механизмите за замърсяване на средата Лисват знания за повишения здравен риск Няма оперативна концепция за управление на отпадните води Сухи клозети Септични ями Безразличие Ниски изисквания от живота Недостатъчно информация, нисък интерес на медиите към проблема Няма уроци в училище Изградени с цел да попиват в почвата Преливащи септични ями Септичните ями не функционират Ниска информираност за съдържанието на полезни вещества Няма местна фирма за изпомпване на септичните ями Увеличено потребление на вода (тоалетни казанчета, автоматични перални) Скъпо струва изпразването на септичните ями Няма нужда да се изпразват Големи семейства Малки и зле построени септични ями Ниски доходи на домакинствата Частна собственост

11 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Сулица Използване на дъждовни води •Подземен резервоар •Рециклирана цистерна

12 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Поройни води

13 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на потока поройни води - Сулица Дъждовни води и топене на снеговете за миене на тоалетната, за пране за поливане на градината по улиците от покривите от баирите наоколо в подземен резервоар в дерето цистерна, бидон, кофа вада край двора, по протежение на улицата в дерето просмуква се в почвата

14 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемитеСулица Дърво на проблемите - Сулица Разбити улици и пътища Лоша поддръжка Няма или са лошо поддържани канавките край пътищата и улиците Стръмни склонове Теч на отпадни води Няма управление на поройните води Обилни валежи и интензивно топене на снеговете Няма пари Няма информираност Слабо се прилагат изискванията на закона Поройната вода разрушава улиците и ерозира обработваемата земя Ниска пропускливост на почвата ПОРОЙНИ ВОДИ

15 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Старозагорски бани •Заселване –Антична баня, възраждане на традицията, след 1965; –Инфраструктура: 32 почивни станции, санаториуми, хотел; училище, детска градина, сиропиталище; поликлиника, аптека; родилно отделение... •Население –250 постоянни жители (370); –Възрастов състав. •Поминък –Услуги.

16 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Вода Старозагорски бани •Питейна вода –Градска водоснабдителна система и водоизточник близо до с. Ново село; –Водоснабдителна мрежа •Собствени водоизточници на домакинствата •Използване на дъждовните води

17 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Отпадни води и санитарни условия Старозагорски бани •Отпадни води –Черна вода – централен канал, септична яма; –Сива вода – септична яма; •Санитарни условия –Тоалетна с казанче вкъщи; –Тоалетна на двора.

18 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода – Старозагорски бани Отпадни води в септична яма излива се в реката в парка на езерото прелива в градината на съседите в реката утайник камион-цистерна на улицата по-малък канал канал утайник водата от плажа

19 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на потока поройни води – Старозагорски бани Дъждовни води и топене на снеговете за миене на тоалетната за поливане на градината по улиците от покривите от баирите наоколо в специален резервоар в дерето цистерна, бидон, кофа в реката просмуква се в почвата

20 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемите, отпадни водиБаните Дърво на проблемите, отпадни води - Баните Отпадните води за заплаха за здравето и причиняват психологически проблеми Грозни гледки Отпадните води навлизат в подпочвените води Отпадната вода се влива директно в реката Няма работеща концепция за управление на отпадната вода Няма управление на ресурсите Отблъсква туристите Децата се възпитават в занижени естетически изисквания Септичните ями преливат Намалява биоразнообразието Вероятно замърсяване на водните ресурси Грозни гледки Има опасност от бактериално замърсяване Намаляват възможностите на местните хора за приходи Бедност Повишена заболеваемост Не може да има връзка с ПСОВ на Стара Загора Няма третиране на отпадната вода Няма информираност за разпространението на отпадните води Няма политика базирана на управлението на ресурсите Повишен здравен риск Отблъсква туристите

21 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Качества на питейната вода •Отговорни инстанции •Опазване от микробиологично замърсяване •Опазване от химическо замърсяване •Опазване на водоизточника –Санитарно-охранителна зона

22 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДНИТЕ И ПОРОЙНИТЕ ВОДИ SWOT анализ: •Силни страни •Слаби страни •Възможности •Опасения

23 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица •На Баните има изградена частична канализация за големите сгради и някои от къщите •Всички домакинства имат тоалетни •Повечето домакинства имат септични ями и правят опит да управляват отпадните води •Всички домакинства са свързани с централния водопровод за питейна вода •Няма епидемии от преносими чрез вода болести •Хората имат добри хигиенни навици (миене на ръце и др.) СИЛНИ СТРАНИ

24 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица •Не всички хвърлят директно тоалетната хартия в тоалетната (налага се да се пипа отново) •Няма финансови средства за поддръжка на улиците •Никой не поддържа, контролира, управлява поройните води или канализацията •Външните тоалетни не са достатъчно чисти, замърсяват подпочвените води, опасни са за човешкото здраве •Цените за почистване на септичните ями са високи •Септични ями често преливащи •Отпадната вода се просмуква в почвата и я замърсява •Липса политически интерес и решения по проблема на канализацията •Липсва фирма, предлагаща достъпни цени за почистване на септичните ями •Липсват мерки за контрол върху законовите изисквания за изграждане на тоалетни, отвеждане на отпадни води и др. •Качеството на отпадната вода може да бъде много различно и не се контролира •Липсва информация за иновационни технологии СЛАБИ СТРАНИ

25 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица •Има желание за подобряване на канализацията, което ще улесни въвеждането на екоканали-зация •В общността има много неформални канали за комуникация •Туристическият интерес обръща внимание на чистата околна среда •Отпадните води не са силно замърсени с химически вещества •В Сулица, в повечето случаи, не се смесват фекални води с отпадни води от кухнята и банята •Проектът MATRA предоставя възможности за увеличаване на информираността на населението успоредно с въвеждането на нова схема за нови подходи и мерки, напр. екоканализация •Хората са свикнали да използват сухи тоалетни •Има програма на МОСВ за приоритетно финансиране изграждането на компостиращи тоалетни •Има готовност от страна на местните власти да се откликне на искането за екоканализация и подобряване на хигиената по селата ВЪЗМОЖНОСТИ

26 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица •Нисък капацитет за инфилтрация на почвата •Общината е задължена да построи обществена инфраструктура, но никакви финансови средства, нито приходи не са събрани от предоставяните до момента канализационни услуги •Никой не плаща за използването на канализацията, т.е. няма пари за поддръжката и обновяването й •Няма търсене на изкуствени торове (екстензивно земеделие или липса на земеделска практика, относително богата на азот и фосфор почва) •Населението е възрастно с ограничени финансови възможности •Релефът благоприятства разрушителната мощ на поройните води при поройни валежи и интензивно топене на снеговете •Сляпо се следват утвърдените навици и традиции ОПАСЕНИЯ

27 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

28 Старозагорски бани, ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица


Download ppt "Факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица, Община Стара Загора Диана Искрева ФондацияЗемя завинаги Старозагорски бани, 6.10.05."

Similar presentations


Ads by Google