Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ФондацияЗемя завинаги

Similar presentations


Presentation on theme: "ФондацияЗемя завинаги"— Presentation transcript:

1 ФондацияЗемя завинаги
ВОДАТА факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица, Община Стара Загора Диана Искрева ФондацияЗемя завинаги Старозагорски бани,

2 Кратка характеристика
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Физико-географска характеристика Климат – преходно-континентален; Почви – канелени горски почви; Повърхностни води – р. Банска, езеро; Подпочвени води – терасата на р. Банска, минерални води. Заселване на територията 8 хилядолетия добив и преработване на мед; 19 века използване на минералната вода за лечебни цели. Старозагорски бани,

3 Кратка характеристика Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Сулица Заселване: Повече от 1000 години като селище – Сулица (“късо бойно копие”) Застрояване: До Втората световна война; След Втората световна война. Старозагорски бани,

4 Кратка характеристика Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Сулица Население 180 постоянни жители (300); 120 домакинства; Възрастов състав; Етнически състав. Поминък Земеделие – животновъдство, растениевъдство; Вародобив и каменарство, дърводобив и др. Старозагорски бани,

5 Вода Сулица Питейна вода Собствени водоизточници на домакинствата
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Вода Сулица Питейна вода Източник на питейна вода Водоснабдителна мрежа Собствени водоизточници на домакинствата Старозагорски бани,

6 Отпадни води и санитарни условия Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Отпадни води и санитарни условия Сулица Отпадни води Черна вода; Сива вода – септична (помийна) яма, градината; Санитарни условия Сухи тоалетни на двора; Тоалетна вкъщи с ограничено предназначение Санитарни практики Използване на негасена вар; Лятна баня. Старозагорски бани,

7 Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица на улицата в градината Отпадни води от кухнята в дерето прелива в градината на съседите в септична яма просмуква се в почвата камион-цистерна в реката Старозагорски бани,

8 Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода - Сулица складират се в почвата клозетна яма в градината Фекални води и фекални маси прелива в градината на съседите в септична яма просмуква се в почвата камион-цистерна в реката Старозагорски бани,

9 Анализ на типовете потоци отпадни води - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадни води - Сулица в дерето Отпадни води от ракиджийницата по вадата образува малко блато Старозагорски бани,

10 Дърво на проблемите, отпадни води - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемите, отпадни води - Сулица Ниски доходи на домакинствата Скъпо струва изпразването на септичните ями Частна собственост Малки и зле построени септични ями Големи семейства Септичните ями не функционират Ниска информираност за съдържанието на полезни вещества Преливащи септични ями Увеличено потребление на вода (тоалетни казанчета, автоматични перални) Няма оперативна концепция за управление на отпадните води Няма местна фирма за изпомпване на септичните ями Сухи клозети Лисват знания за повишения здравен риск Замърсяването причинено от отпадните води на почвата, улиците, водите е причина за повишен риск от заболявания Септични ями Безразличие Изградени с цел да попиват в почвата Липсват знания относно механизмите за замърсяване на средата Ниски изисквания от живота Недостатъчно информация, нисък интерес на медиите към проблема Няма нужда да се изпразват Няма уроци в училище Старозагорски бани,

11 Сулица Използване на дъждовни води Подземен резервоар
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Сулица Използване на дъждовни води Подземен резервоар Рециклирана цистерна Старозагорски бани,

12 ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица
Поройни води Старозагорски бани,

13 Анализ на потока поройни води - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на потока поройни води - Сулица за миене на тоалетната, за пране в подземен резервоар от покривите за поливане на градината цистерна, бидон, кофа Дъждовни води и топене на снеговете по улиците в дерето в дерето от баирите наоколо вада край двора, по протежение на улицата просмуква се в почвата Старозагорски бани,

14 Дърво на проблемите - Сулица
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемите - Сулица ПОРОЙНИ ВОДИ Обилни валежи и интензивно топене на снеговете Стръмни склонове Ниска пропускливост на почвата Теч на отпадни води Разбити улици и пътища Няма управление на поройните води Няма или са лошо поддържани канавките край пътищата и улиците Слабо се прилагат изискванията на закона Поройната вода разрушава улиците и ерозира обработваемата земя Лоша поддръжка Няма пари Няма информираност Старозагорски бани,

15 Кратка характеристика Старозагорски бани
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Кратка характеристика Старозагорски бани Заселване Антична баня, възраждане на традицията, след 1965; Инфраструктура: 32 почивни станции, санаториуми, хотел; училище, детска градина, сиропиталище; поликлиника, аптека; родилно отделение... Население 250 постоянни жители (370); Възрастов състав. Поминък Услуги. Старозагорски бани,

16 Вода Старозагорски бани
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Вода Старозагорски бани Питейна вода Градска водоснабдителна система и водоизточник близо до с. Ново село; Водоснабдителна мрежа Собствени водоизточници на домакинствата Използване на дъждовните води Старозагорски бани,

17 Отпадни води и санитарни условия Старозагорски бани
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Отпадни води и санитарни условия Старозагорски бани Отпадни води Черна вода – централен канал, септична яма; Сива вода – септична яма; Санитарни условия Тоалетна с казанче вкъщи; Тоалетна на двора. Старозагорски бани,

18 Анализ на типовете потоци отпадна вода – Старозагорски бани
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на типовете потоци отпадна вода – Старозагорски бани камион-цистерна в реката в септична яма Отпадни води на улицата по-малък канал канал в парка на езерото канал утайник прелива в градината на съседите утайник излива се в реката водата от плажа Старозагорски бани,

19 Анализ на потока поройни води – Старозагорски бани
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Анализ на потока поройни води – Старозагорски бани за миене на тоалетната в специален резервоар от покривите за поливане на градината цистерна, бидон, кофа Дъждовни води и топене на снеговете по улиците в дерето в реката от баирите наоколо просмуква се в почвата Старозагорски бани,

20 Дърво на проблемите, отпадни води - Баните
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Дърво на проблемите, отпадни води - Баните Не може да има връзка с ПСОВ на Стара Загора Повишен здравен риск Има опасност от бактериално замърсяване Повишена заболеваемост Бедност Намалява биоразнообразието Септичните ями преливат Няма третиране на отпадната вода Грозни гледки Отблъсква туристите Отпадните води навлизат в подпочвените води Вероятно замърсяване на водните ресурси Отпадната вода се влива директно в реката Отпадните води за заплаха за здравето и причиняват психологически проблеми Няма работеща концепция за управление на отпадната вода Децата се възпитават в занижени естетически изисквания Грозни гледки Няма управление на ресурсите Няма политика базирана на управлението на ресурсите Намаляват възможностите на местните хора за приходи Отблъсква туристите Няма информираност за разпространението на отпадните води Старозагорски бани,

21 Качества на питейната вода
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица Качества на питейната вода Отговорни инстанции Опазване от микробиологично замърсяване Опазване от химическо замърсяване Опазване на водоизточника Санитарно-охранителна зона Старозагорски бани,

22 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДНИТЕ И ПОРОЙНИТЕ ВОДИ
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДНИТЕ И ПОРОЙНИТЕ ВОДИ SWOT анализ: Силни страни Слаби страни Възможности Опасения Старозагорски бани,

23 ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица
СИЛНИ СТРАНИ На Баните има изградена частична канализация за големите сгради и някои от къщите Всички домакинства имат тоалетни Повечето домакинства имат септични ями и правят опит да управляват отпадните води Всички домакинства са свързани с централния водопровод за питейна вода Няма епидемии от преносими чрез вода болести Хората имат добри хигиенни навици (миене на ръце и др.) Старозагорски бани,

24 ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица
СЛАБИ СТРАНИ Не всички хвърлят директно тоалетната хартия в тоалетната (налага се да се пипа отново) Няма финансови средства за поддръжка на улиците Никой не поддържа, контролира, управлява поройните води или канализацията Външните тоалетни не са достатъчно чисти, замърсяват подпочвените води, опасни са за човешкото здраве Цените за почистване на септичните ями са високи Септични ями често преливащи Отпадната вода се просмуква в почвата и я замърсява Липса политически интерес и решения по проблема на канализацията Липсва фирма, предлагаща достъпни цени за почистване на септичните ями Липсват мерки за контрол върху законовите изисквания за изграждане на тоалетни, отвеждане на отпадни води и др. Качеството на отпадната вода може да бъде много различно и не се контролира Липсва информация за иновационни технологии Старозагорски бани,

25 ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица
ВЪЗМОЖНОСТИ Има желание за подобряване на канализацията, което ще улесни въвеждането на екоканали-зация В общността има много неформални канали за комуникация Туристическият интерес обръща внимание на чистата околна среда Отпадните води не са силно замърсени с химически вещества В Сулица, в повечето случаи, не се смесват фекални води с отпадни води от кухнята и банята Проектът MATRA предоставя възможности за увеличаване на информираността на населението успоредно с въвеждането на нова схема за нови подходи и мерки, напр. екоканализация Хората са свикнали да използват сухи тоалетни Има програма на МОСВ за приоритетно финансиране изграждането на компостиращи тоалетни Има готовност от страна на местните власти да се откликне на искането за екоканализация и подобряване на хигиената по селата Старозагорски бани,

26 ОПАСЕНИЯ ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица
Нисък капацитет за инфилтрация на почвата Общината е задължена да построи обществена инфраструктура, но никакви финансови средства, нито приходи не са събрани от предоставяните до момента канализационни услуги Никой не плаща за използването на канализацията, т.е. няма пари за поддръжката и обновяването й Няма търсене на изкуствени торове (екстензивно земеделие или липса на земеделска практика, относително богата на азот и фосфор почва) Населението е възрастно с ограничени финансови възможности Релефът благоприятства разрушителната мощ на поройните води при поройни валежи и интензивно топене на снеговете Сляпо се следват утвърдените навици и традиции Старозагорски бани,

27 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДРУГИ ПРОБЛЕМИ
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДРУГИ ПРОБЛЕМИ Старозагорски бани,

28 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
ВОДАТА - факти и наблюдения за Старозагорските бани и Сулица БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! Старозагорски бани,


Download ppt "ФондацияЗемя завинаги"

Similar presentations


Ads by Google