Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Проект за развитие на общинската инфраструктура Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен регион на Република.

Similar presentations


Presentation on theme: "Проект за развитие на общинската инфраструктура Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен регион на Република."— Presentation transcript:

1 Проект за развитие на общинската инфраструктура Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен регион на Република България MIDP-MP-QCBS3, Loan No: 7834-BG Договор № РД 02-29-419/08.12.2011 РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВиК“ ООД - гр. Монтана МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ СВЕТОВНА БАНКА

2 ИЗПЪЛНИТЕЛ Консорциум с лидер НИРАС А/С Дания и партньори НИРАС България, Рамбол Дания А/С, София Консултинг Груп, ДХИ и Аквапартньор е избран да изготви 19 РГП за Западния регион на България, вкл. РГП Монтана. Общият брой на експертите и техническият персонал при разработването на РГП Монтана е 60 човека.

3 БЛАГОДАРНОСТИ Ръководството на Консорциума и екипът на РГП изказват специална благодарност на експертите от МРР за съдействието и предоставената информация, както и на ръководствата на 10-те общини в обособената територия и на „ВиК“ ООД гр. Монтана за изключително ползотворното сътрудничество.

4 Обхват на РГП Монтана Съгласно техническото задание в РГП са били обект на разглеждане и са включени агломерациите над 2 000 екв. жители. За тях са определени нуждите от инвестиции във ВиК отрасъла. Основа за определянето на списъка с агломерациите е „Доклад по прилагане изискванията на Директива 91/271/EEC относно качеството на отпадъчни води от населените места”, издаденa от МОСВ.

5 Точкова система за приоритизиране на инвестициите Използвана е комбинирана система за приоритизиране на инвестициите на базата на: -Размер на агломерацията (25%) -Икономическа ефективност (10%) -Покриване на услугите (10%) -Готовност на проекта (10%) -Видове инвестиционни мерки (45%).

6 Значение на РГП Монтана Изготвеният и приет РГП ще даде основа за финансирането от ЕС на проекти във ВиК отрасъла за обособената територия и региона за период от 25 години. Инвестиционната програма е разделена на три периода: •краткосрочен период - 2014-2020 г. •средносрочен период - 2021-2028 г. •дългосрочен период - 2029-2038 г.

7 Обособени територии в Западен район: Перник, Ботевград, Кнежа, Берковица, Кресна, Сапарева баня, Благоевград, Кюстендил, Троян, Струмяни, Петрич, Сандански, Ловеч, Дупница, Видин, Враца, Монтана, Плевен и Софийска област

8 Цел на РГП  Идентифициране на инвестиционните нужди за развитие на ВиК отрасъла  Идентифициране на инвестиционните нужди за изпълнение на българското законодателство и европейските директиви в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на отпадъчни води  База за разпределяне на европейското финансиране

9 Основни задачи  Осигуряване на съответствие с европейското екологично законодателство и европейските директиви в рамките на приетите срокове  Осигуряване на ефикасно използване на водните ресурси  Предоставяне основите за изготвяне на пред- инвестиционни проучвания за индивидуални инвестиционни проекти  Създаване на основа за ВиК проекти, които са съобразени с изискванията за опазване на околната среда  Определяне на съ-финансиране от европейски фондове (Кохезионен фонд)  Определяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни програми

10 Съгласуване и контрол на РГП  Съдържанието на РГП е съгласувано с Възложителя – МРР  МРР и PISA консултантите осъществяват постоянен преглед и контрол върху изготвените РГП Съгласно РЕШЕНИЕ № ЕО – 27/02.09.2013 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Министъра на околната среда и водите не е необходимо да се извършва екологична оценка на РГП Монтана, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

11 Съдържание •Основно тяло – 536 страници, вкл. резюме на РГП, 98 фигури, 183 таблици •17 приложения, вкл. 23 карти

12 Съдържание (т.1) РЕЗЮМЕ РЕГИОНАЛЕН ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН 1.ВЪВЕДЕНИЕ 1.1.О БХВАТ 1.1.1.Обекти на проекта, контекст и цели 1.1.2.Правна рамка на проекта 1.1.3.Структура на доклада 1.2.И НСТИТУЦИОНАЛНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 1.2.1.Обща административна рамка 1.2.2.Регулаторна рамка (българска и европейска) 1.2.3.Институции, свързани с опазването на околната среда 1.2.4.Национален регулатор 1.2.5.Институции във ВиК сектора 1.2.6.Правни аспекти на възможностите за финансиране 1.2.7.Заключения и препоръки

13 Съдържание (т. 2.1 - 2.2) 2.ПРЕГЛЕД И СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 2.1.Р АЙОН НА ПРОЕКТА 2.1.1.Район на регионалния генерален план 2.1.2.Басейнова(и) дирекция(и), области, общини, населени места 2.1.3.Карта на обособената територия 2.2.П РИРОДНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.2.1.Географски характеристики 2.2.2.Климат 2.2.3.Състояние на околната среда 2.2.4.Хидроложки и хидрогеоложки условия 2.2.4.1.Геоложка характеристика 2.2.4.2.Хидрогеоложка характеристика 2.2.4.3.Хидрология 2.2.5.Водни обекти

14 Съдържание (т. 2.3) 2.3.С ОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.3.1.Икономически индикатори – БВП, инфлация, обменен курс, брой население 2.3.1.1.Население 2.3.1.2.Брутен вътрешен продукт 2.3.1.3.Инфлация и валутен курс 2.3.2.Доходи и разходи на домакинствата 2.3.2.1.Доходи на домакинствата 2.3.2.2.Разходи на домакинствата 2.3.3.Равнище на безработицата 2.3.4.Гъстота на застрояване и тип на сградите 2.3.5.Икономическо развитие в обособената територия 2.3.6.Основни работодатели 2.3.7.Планиране на градското развитие 2.3.8.Търговски и индустриални дейности 2.3.9.Предназначение на земята и собственост 2.3.10.Потенциални здравни проблеми от замърсена вода 2.3.11.Заключения и препоръки

15 Съдържание (т. 2.4) 2.4.Х АРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ В И К УСЛУГИ 2.4.1.ВиК оператор 2.4.1.1.Организационна структура 2.4.1.2.Финансово състояние на ВиК оператора 2.4.2.ВиК услуги и цени 2.4.3.Централизирано доставяне на топла вода 2.4.4.Частни системи за доставяне, отвеждане и пречистване на води 2.4.5.Заключения и препоръки

16 Съдържание (т. 3.1) 3.ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И НУЖДИТЕ ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 3.1.В ОДНИ РЕСУРСИ 3.1.1.Обща характеристика 3.1.1.1. Реки 3.1.1.2. Язовири 3.1.1.3. Цели за подобрение качеството на водата 3.1.1.4. Практики за следене качеството на водата за водоснабдяване за питейни нужди 3.1.2.Повърхностни водоизточници и тяхното използване (количество и качество) 3.1.2.1. Водосборна област 3.1.2.2. Количество на повърхностните води 3.1.2.3. Качество на повърхностните води 3.1.3.Подпочвени водоизточници и оползотворяване (количество и качество) 3.1.3.1. Количество на подземните води 3.1.3.2. Качество на подземните води 3.1.4.Права върху водата и цялостно оползотворяване на ресурсите 3.1.4.1. Права върху водите 3.1.4.2. Проблематични зони с недостиг на вода или с конфликти между различните консуматори (битови, промишлени, земеделски и електродобив) 3.1.4.3. Важни ограничения за ползване на повърхностни и/или подземни води за всяка агломерация 3.1.5.Потенциални заплахи от замърсяване 3.1.6.Заключения и препоръки

17 Съдържание (т. 3.2; т. 3.3) 3.2.З АМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА 3.2.1.Основни източници на замърсяване 3.2.1.1.Основни източници на замърсяване, включени в канализационната система на населените места 3.2.1.2.Основни източници на замърсяване, заустващи в повърх. воден обект 3.2.2.Въздействие на заустването на отпадъчни води 3.2.2.1.Въздействие върху повърхностните води 3.2.2.2.Въздействие върху подпочвените води 3.2.3.Управление на утайките и депониране 3.2.4.Мониторинг на качеството на водата 3.2.5.Заключения и препоръки 3.3.Н АСТОЯЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА 3.3.1.Общо потребление 3.3.2.Битово потребление 3.3.3.Институционална консумация 3.3.4.Консумация от други административни организации 3.3.5.Неотчетена вода 3.3.6.Воден баланс 3.3.7.Заключения и препоръки

18 Съдържание (т. 3.4.1 - 3.4.4) 3.4.В ОДОСНАБДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 3.4.1.Основни характеристики 3.4.1.1.Обхват на документа 3.4.2.Водовземания 3.4.2.5.Качество на водоизточниците 3.4.2.6.Заключения за водоизточниците в обособената територия 3.4.3.Пречистване на питейната вода 3.4.3.3.Заключения за пречистването на вода в областта 3.4.4.Водохранилища 3.4.4.5.Заключения относно съхранението на вода в обособената територия

19 Съдържание (т. 3.4.5 - 3.4.10) 3.4.5.Помпени станции 3.4.5.5.Заключения за помпените станции в обособената територия 3.4.6.Главни водопроводи 3.4.6.5.Заключения за главните довеждащи водопроводи 3.4.7.Водоснабдителни разпределителни мрежи 3.4.7.5.Заключения за водоразпределителните системи 3.4.8.Измерване на водопотреблението 3.4.8.1.Заключения за измерването на водите 3.4.9.Водоснабдителни системи – състояние и проблеми 3.4.9.1.Заключения за състоянието на водоснабдяването и проблемите в обособената територия 3.4.10.Водна инфраструктура в малките населени места 3.4.10.1.Заключения за водната инфраструктура в малките населени места

20 Съдържание (т. 3.5.1 – 3.5.7) 3.5.К АНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 3.5.1.Основни характеристики 3.5.2.Канализационна и събирателна система 3.5.3.Канализационни помпени станции 3.5.4.Пречиствателни съоръжения 3.5.5.Управление на утайките 3.5.5.1.Въведение 3.5.5.2.Правна рамка, свързана с управлението на утайките 3.5.5.3.Управление на утайките в района 3.5.6.Индустриални канализационни съоръжения 3.5.7.Функциониране на канализационната система и слаби места в нея

21 Съдържание (т. 3.6 - 3.7) 3.6.Д ОСТАТЪЧНОСТ НА ДАННИТЕ 3.6.1.Списък с източниците на данни 3.6.2.Преглед на данните по качество, количество, пълнота и пропуски 3.6.3.Препоръки 3.7.З АКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 3.7.1.Водоснабдителни системи 3.7.2.Канализационни системи

22 Съдържание (т. 4.1) 4.ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОСТИГАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 4.1.М ЕТОДОЛОГИЯ И ДОПУСКАНИЯ 4.1.1.Основни критерии за проектиране 4.1.2.Предложени единични цени

23 Съдържание (т. 4.2) 4.2.В АРИАНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА 4.2.1.Определяне на основните варианти 4.2.1.1.Алтернативи на водоизточниците 4.2.1.2.Алтернативи на водопотребление 4.2.1.3.Дефиниране на бъдещите варианти за развитие 4.2.1.4.Воден баланс 4.2.1.5.Бъдещи варианти за капацитета за съхранение на вода 4.2.2.Главна водоснабдителна система – инвестиционни варианти 4.2.3.Разпределителна мрежа – инвестиционни варианти 4.2.4.Оценка на вариантите – предложени мерки 4.2.5.Предложени варианти 4.2.6.Заключения и препоръки

24 Съдържание (т. 4.3) 4.3.В ЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА 4.3.1.Канализационни мрежи 4.3.2.Пречистване на отпадъчните води и управление на утайката 4.3.2.1.Пречистване на отпадъчни води 4.3.2.2.Управление на утайките на регионално ниво 4.3.3.Оценка на възможностите 4.3.3.1.Оценка на възможностите за развитие на канализационната мрежа 4.3.3.2.Оценка на възможностите за пречистване на отпадъчните води 4.3.4.Предложени варианти

25 Съдържание (т. 5) 5.СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА МАКРО- ПОНОСИМОСТТА 5.1.С ОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ 5.1.1.Макроикономическа прогноза 5.1.2.Демографска прогноза 5.1.3.Прогноза за развитието на бизнеса 5.1.4.Прогноза за доходите на населението 5.2.П РОГНОЗА ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕТO 5.2.1.Прогноза за водопотреблението от населението 5.2.2.Прогноза за водопотреблението от административни, индустриални и търговски единици 5.2.3.Загуби на вода 5.2.4.Прогноза за общото водопотребление 5.3.П РОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 5.3.1.Битови отпадъчни води 5.3.2.Небитови отпадъчни води 5.3.3.Инфилтрация 5.3.4.Обобщение на потока и натоварването на отпадъчните води 5.4.О ЦЕНКА НА МАКРО - ПОНОСИМОСТТА

26 Съдържание (т. 6 - 9) 6.КРАТКОСРОЧНА, СРЕДНОСРОЧНА И ДЪЛГОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ 7.ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 8.ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 9. ПРИЛОЖЕНИЯ

27 Обхват на РГП Монтана •РГП обхваща обособена територия „ВиК“ ООД- гр. Монтана, която попада в административна област Монтана с обща площ 3 627,6 км 2 (с изключение на община Берковица). •Обособената територия обхваща 10 общини: Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.

28 Социално-икономически характеристики  Демографските характеристики на района са типичните за България – висок процент население в над трудоспособна възраст и отрицателен естествен прираст.  Като цяло, гъстотата на населението в областта е много ниска, като процесът на обезлюдяване е засилен.  Икономическото развитие, измерено чрез БВП на глава от населението, се запазва значително по-нискo от средното за страната.

29 Финансов анализ Анализът на дългосрочното финансово състояние на „ВиК” ООД - гр. Монтана показва, че капиталовата му структура е положителна, т.е. предприятието разполага със свободни ресурси, с които може да изплати задълженията си. През анализирания период „ВиК” ООД - гр. Монтана отчита слабо влошаване на коефициента на събираемост на вземанията. Предприети са мерки за събирането им по съдебен ред.

30 Системи за питейно водоснабдяване РГП обхваща четири водоснабдителни системи (ВС)

31 Системи за питейно водоснабдяване  Четири основни ВС - ВС Монтана (вкл. Вършец), ВС Лом, ВС Вълчедръм и ВС Медковец.  Разработеният хидравличен симулационен модел обхваща 28 населени места с 87 831 жители, което представлява 65.2% от общото население в обособената територия.  Извън районите, водоснабдени от четирите основни ВС, има още 93 населени места с население между 50 и 1999 жители. Тези 93 населени места съставят 34.3% от населението.  Малките населени места с население по-малко от 50 жители са 0.5% от населението в обособената територия.

32 Основни проблеми в областта на водоснабдяването  Лошо техническо състояние на главните довеждащи водопроводи и водоразпределителните мрежи, които са изградени главно от азбестоциментови тръби. Това е причина за чести аварии и влошаване на качеството на транспортираната питейна вода (основно микробиологичните показатели) от инфилтрация. Азбестоциментовите тръби са и с потенциален здравен риск.  Лошо техническо състояние на главни довеждащи водопроводи – към град Лом и от ПСПВ Слатина към град Монтана.  Високи загуби на вода - средните загуби са над 68%.  Резервоарите за съхранение на вода са остарели и в лошо техническо състояние.

33 Основни проблеми в областта на водоснабдяването  Поради неспазване на Наредба № 12 т.е. липса на съоръжения за пречистване на повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване, не се постигат целогодишно стойности в съответствие с Наредба № 9 за качеството на водите за питейно-битови нужди.  Липсват перманентни измервания на хидравличните параметри и не е възможно анализирането на функциите на системата и анализ на водния баланс.

34 Управление на отпадъчните води  В РГП са разгледани подробно канализационните системи на населените места с над 2000 е.ж. – гр. Монтана, гр. Лом (гр. Лом и с. Замфир), гр. Вършец и гр. Вълчедръм, за които се прилагат изискванията на Директива 91/271/ЕС.  „ВиК” ООД - гр. Монтана експлоатира канализационната мрежа на гр. Монтана, гр. Лом и гр. Вършец.  Степента на завършеност на канализационната мрежа е 6.7%, а на оползотворяване - 42.6%.

35 Обща карта на канализационните системи на обособената територия

36 Населено място Изграденост на канализацио- нната система, % Присъеди- неност на населението, % Пречистван е на отпадъчни води гр. Монтана 92% ПСОВ-гр. Монтана гр. Лом 30%55% - гр. Вършец н.д.60% ПСОВ Вършец (предстои въвеждане в експлоатация) гр. Вълчедръм --- Канализационни системи

37 ПСОВ в обособената територия  ПСОВ гр.Монтана е изградена по Програма ИСПА и е въведена в експлоатация през декември 2009 г.  В ПСОВ гр.Вършец е предвидено да се пречистват само отпадъчните води от смесената канализационна система на гр.Вършец.  Определени са площадките на бъдещите ПСОВ гр. Лом и ПСОВ гр. Вълчедръм.

38 Основни проблеми в системата за управление на отпадъчните води  Амортизационната остарялост и износеност на канализационните мрежи, строени през 70-те години на миналия век, водят до системно запушване на канализацията, намаляване на хидравлическата проводимост и капацитет.  Смесеният тип канализационна система е наложил изграждането на колектори с големи диаметри, чието строителство е скъпо и практически трудно осъществимо. Липсват необходимите дъждопреливници.  Много голяма част от ревизионните шахти са запушени, разрушени и неводоплътни.

39 Основни проблеми в системата за управление на отпадъчните води  Значителното ниво на ексфилтрация/инфилтрация нарушава нормалното функциониране на ПСОВ, както и води до замърсяването на подпочвените води и на самата почва.  Проблеми с капацитета на ПСОВ гр. Монтана: на вход ПСОВ постъпва почти два пъти по-голямо водно количество от проектното средно денонощно и приблизително 5 пъти по-ниско от проектното замърсително натоварване.  Експлоатационни проблеми на ПСОВ гр. Монтана: освен разредените води, постъпващи станцията, затруднения в експлоатацията създават и предприятията от месопреработвателната промишленост, заустващи отпадъчни води в ПСОВ.

40 Прогнози  Население - населението в обособената територия намалява с по-бързи темпове от средното за страната.  Бизнес – според реалистичния сценарий БДС в обособената територия нараства над два пъти за периода 2011-2038 г.  Общото водопотребление - средното водопотребление за населението през 2038 г. ще бъде 112 л/жит./ден. при общо 137 л/жит./ден.  Загуби на вода – предвижда се значително намаление на течовете, така че за населените места с над 2000 жители загубите ще бъдат намалени до 25% за 2038 г.  Отпадъчни води - предвижда се значително намаляване на нивото на инфилтрация в канализацията, но само при разделяне на дренажната вода от канализационната система.

41 Прогнозни количества за битови, промишлени отпадъчни водни количества и инфилтрация за 2038 г. Населено място Максимални отпадъчни количества за прогнозен хоризонт 2038 г. Битови, м 3 /ч Бизнес*, м 3 /ч Инфилтра ция, м 3 /ч Максимал но в сухо време, м 3 /ч Максимал но по време на дъжд, м 3 /ч Монтана27213654462870 Лом1414741229418 Замфир1001112121 Вършец424178585153 Вълчедръм214329295454 *Отпадъчните води от бизнеса обобщават отпадъчните количества от институциите, търговията, промишлеността и земеделието.

42 Алтернативи – водоснабдяване По отношение на водните ресурси са оценени следните варианти: •Алтернатива: Водовземане_1 Капацитетът на водоизточниците се влияе от изменението на климата. Броят на водоизточниците не се променя. Никакви специфични технически мерки не са приложени за водовземанията. •Алтернативи: Водовземане _2 Капацитетът на водоизточниците се влияе от изменението на климата.Техническите мерки са приложени за един или повече нови водоизточника. Разгледани са две алтернативи за намаляване на загубите на вода: •Алтернатива Водни загуби _0, очаква задържане на общите загуби на вода на текущото ниво (2011 г.) във всички населени места; •Алтернатива Водни загуби_1 разглежда постепенно прилагане на програмата за намаляване на общите загуби на вода, за постигане на ниво от 35% през 2028 г. и 25% до 2038 г. за населени места с над 2000 жители.

43 Алтернативи – водоснабдяване ВСИме на вариантаАлтернатива за водовземане Алтернатива за стратегия за общите загуби на вода ВС_Лом0Водовземане _1Загуби на вода _0 ВС_Лом1Водовземане _1Загуби на вода _1 ВС_Медковец0Водовземане _1Загуби на вода _0 ВС_Медковец1Водовземане _1Загуби на вода _1 ВС_Медковец2Водовземане _2Загуби на вода _0 ВС_Медковец3Водовземане _2Загуби на вода _1 ВС_Монтана0Водовземане _1Загуби на вода _0 ВС_Монтана1Водовземане _1Загуби на вода _1 ВС_Монтана2Водовземане _2Загуби на вода _0 ВС_Монтана3Водовземане _2Загуби на вода _1 ВС_Вълчедръм0Водовземане _1Загуби на вода _0 ВС_Вълчедръм1Водовземане _1Загуби на вода _1 ВС_Вълчедръм2Водовземане _2Загуби на вода _0 ВС_Вълчедръм3Водовземане _2Загуби на вода _1

44 Възможни алтернативи за централизирано/децентрализирано пречистване на отпадъчните води Населено мястоНачин на пречистване на отпадъчните води гр. Монтана Децентрализирано пречистване на отпадъчни води в ПСОВ гр. Монтана след доизграждане на съоръжения за отстраняване на фосфора; ПСОВ-гр.Монтана е с достатъчен капацитет да приема отпадъчни води от изгребни септични резервоари на по-малки населени места в областта с. Благово Отпадъчните води на нито едно от тези населени места не е възможно да бъдат транспортирани до ПСОВ гр.Монтана по гравитачен път и е по- целесъобразно децентрализирано пречистване на отпадъчните им води с. Крапчене с. Николово с. Долно Белотинци с. Студено буче с. Долна Вереница

45 Възможни алтернативи за централизирано/децентрализирано пречистване на отпадъчните води Населено мястоНачин на пречистване на отпадъчните води гр.Лом Централизирано пречистване на отпадъчните води в обща ПСОВ-Агломерация Лом. с. Замфир с. Трайково с. Сталийска махала с. Василовци с. Дондуково Населено мястоНачин на пречистване на отпадъчните води гр. Вършец В непосредствена близост до ПСОВ гр.Вършец няма населени места, чиито отпадъчни води би било икономически изгодно да се пречистват в станцията. Населено мястоНачин на пречистване на отпадъчните води гр. Вълчедръм Централизирано пречистване на отпадъчните води от населените места в обща ПСОВ-Агломерация Вълчедръм на вече избраната площадка. с. Черни връх с. Якимово

46 Отрицателният ефект от изменението на климата върху валежите е оценен от глобален модел на промените в климата, сведен до Северозападния район на България. За да се оцени ефектът от изменението на климата върху водоизточниците, е изчислена процентната разлика между сегашните и бъдещите валежи в растер на 500 м в Западния регион. Промяната на валежите е определена за всеки основен водоизточник на базата на топологичното му местоположение. Ефект от изменението на климата

47 Инвестиционна програма  Предложените мерки в инвестиционната програма са в изпълнение на изискванията на европейското/националното законодателство в областта на водоснабдяването и пречистването и отвеждането на отпадъчните води, както и предлагат решение на идентифицирани проблеми.  Взети са предвид ангажиментите на Р. България за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС, както и осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с РДВ, Наредба 12 и Наредба 9.

48 Инвестиционна програма  Предложените инвестиционни мерки са приоритизирани след оценка на общите нужди от инвестиции и в съответствие с методология, която предвижда всяка предложена мярка да се оценява отделно, в съответствие с избрани критерии.  Инвестиционните намерения, залегнали във вече одобрени за финансиране от ОПОС 2007-2013 проекти, или такива в напреднала фаза на оценка, както и мерки за осигуряване на качеството на питейните води за населението в съответствие с Наредба 12 и Наредба 9, са категоризирани като краткосрочен приоритет, без да са оценявани по приложената критериална система.

49 Одобрени проекти по “Оперативна програма Околна среда 2007-2013” "Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа на град Монтана"

50 Препоръчани мерки във водоснабдяването ВС Монтана Краткосрочна програма - 2020 г.  Реконструкция на два водопровода от Среченска Бара  Изграждане на главни водопроводи: за селата Крапчене, Трифоново, Стубел; между ПСПВ Слатина и Вършец и 3 главни водопровода над град Монтана към основните резервоари  Реконструкция на резервоари: Долни Белотинци 200 м 3, Монтана 4000 м 3 и 6500 м 3  Модернизация и реконструкция на ПСПВ Среченска бара  Изграждане на съоръжения за пречистване на водата за водоизточниците на групите: Орлощица, Крушечка Бара и Зелени дел, Тодорини кукли  Инсталиране на нови съоръжения за обеззаразяване на водата за град Монтана

51 Препоръчани мерки във водоснабдяването Обособена територия Краткосрочна програма - 2020 г.  ГИС - въвеждане на администриране и управление на топографски и технически данни  Подобряване на SCADA системата, създаване на нови измервателни точки  Изграждане на санитарно-охранителни зони  Инсталиране на нови съоръжения за обеззаразяване на водата за малките населени места: Чипровци, Железна, Бойчиновци, Охрид, Пали Лула, Брусарци, Крива бара, Княжева махала, Превала, Горна Вереница, Бъзовец, Ботево, Мокреш, Златия, Разград, Игнатово, Ковачевица, Станево, Г. Цибър, Г. Озирово, Г. Бела Речка, Д. Бела Речка, Д. Линево, Еловица, Каменна Рикса, Чемиш, Помеждин

52 Препоръчани мерки във водоснабдяването ВС Лом Краткосрочна програма - 2020 г.  Защита от заливане на водоизточниците (кладенци Раней) и ПС Добри Дол  Главен водопровод между водоизточниците и първия резервоар V=300м3  Главен водопровод между резервоари V=300 м 3 и V=2х6000 м 3  Реконструкция на ПС Добри Дол, подмяна на всички помпи и оборудването, вкл. доставка и монтаж на нов електрически трансформатор  Инсталиране на нови съоръжения за обеззаразяване на водата за град Лом  Реконструкция на резервоар 2х6000 м 3  Реконструкция на разпределителната мрежа Лом ВС Медковец Краткосрочна програма - 2020 г.  Нов водоизточник в Аспарухово ВС Вълчедръм Краткосрочна програма - 2020 г.  Изграждане на нов водопровод от с. Септемврийци до с. Бъзовец  Изграждане на нов дълбок кладенец, за да покрие 100% от водоснабдяването в гр. Вълчедръм  Реконструкция на резервоар Вълчедръм  Изграждане на нов резервоар  Реконструкция на разпределителна мрежа Вълчедръм

53 Препоръчани мерки във водоснабдяването ВС Монтана Средносрочна програма - 2028 г.  Въвеждане на активен мониторинг на течовете и управление на налягането в Монтана  Реконструкция на резервоари в Монтана с обеми 700 м 3 и 13 000 м 3  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Монтана – 1% от мрежата годишно  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Вършец – 1% от мрежата годишно ВС Лом, Медковец и Вълчедръм Средносрочна програма - 2028 г.  Реконструкция на водоразпределителните мрежи – 1% от мрежата годишно

54 Препоръчани мерки във водоснабдяването ВС Монтана Дългосрочна програма - 2038 г.  Изграждане на резервоар в с. Благово с обем 140 м 3  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Монтана – 2% от мрежата годишно  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Вършец – 2% от мрежата годишно ВС Лом Дългосрочна програма - 2038 г.  Реконструкция на ПС Боруна  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Лом – 2% от мрежата годишно

55 Препоръчани мерки във водоснабдяването ВС Медковец Дългосрочна програма - 2038 г.  Сливовик: реконструкция на технологията на помпените станции, реконструкция на водна кула 150 м 3 и на резервоар 300 м 3  Реконструкция на резервоар Медковец  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в с. Медковец – 2% от мрежата годишно ВС Вълчедръм Дългосрочна програма - 2038 г.  гр. Вълчедръм: реконструкция на резервоар 200 м 3  Реконструкция на водоразпределителната мрежа в гр. Вълчедръм – 2% от мрежата годишно  Реконструкция на технологията на помпените станции

56 Етапи на развитие на ВС

57 Краткосрочна програма - 2020 г. Монтана Рехабилитация на главни канализационни колектори – гр. Монтана; Доизграждане и разширение на канализационната мрежа на гр. Монтана Лом, Замфир Изграждане на ПСОВ "ЛОМ" и рехабилитация на довеждащ колектор до ПСОВ; Рехабилитация на съществуващите главни колектори на канализационната мрежа на гр. Лом; Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Лом; Изграждане на канализационната мрежа на с. Замфир ВълчедръмИзграждане на ПСОВ „Вълчедръм“ и довеждащ колектор; Изграждане на канализационната мрежа на гр. Вълчедръм ВършецРеконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа на гр. Вършец; Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Вършец Препоръчани мерки в канализацията

58 Средносрочна програма - 2028 г. МонтанаРеконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Монтана Лом, ЗамфирРеконструкция и рехабилитация на съществуващата второстепенна канализационна мрежа на гр. Лом Препоръчани мерки в канализацията Дългосрочна програма - 2028 г. МонтанаДългосрочно развитие на канализационната мрежа на гр. Монтана ЛомРехабилитация на съществуващите охранителни канали на гр. Лом ВълчедръмИзграждане на канализационната система на гр. Вълчедръм – изграждане на охранителни канали

59 Етапи на развитие на канализационната система на ВиК Монтана

60 Мерки 20142015201620172018201920202021-20282029-2038 Общо разходи (лв.) Краткосрочна програма Средносро чна програма Дългосроч на програма Интегриран воден проект 31 499 297 12 599 71918 899 5780000000 Проекти за водоснабдя ване 143 354 726 3 810 67211 692 77223 284 14127 026 89827 121 14116 549 801425 000 11 435 33522 008 965 Проекти за канализация 196 814 000 15 411 00023 116 50020 388 00026 956 20028 409 10026 146 80018 360 400 30 115 0007 911 000 Общо инвестиции 371 668 023 31 821 39153 708 85043 672 14153 983 09855 530 24142 696 60118 785 400 41 550 33529 919 965 300 197 723 Консолидирани инвестиционни проекти в обособената територия

61 ВСИВЦВодоснабдя- ване Канализа- ция Общо Монтана31 499 297 80 506 380 49 382 000161 387 677 Лом53 536 24095 178 000148 714 240 Вълчедръм5 056 03352 254 00057 310 033 Медковец1 740 873 Извън основните ВС 2 515 200 Общо31 499 297143 354 726196 814 000371 668 023 Консолидирани инвестиции по ВС

62 Източници на инвестициите във ВиК инфраструктура Краткосрочен период (2014-2020), хил. лв Средносрочен период (2021-2028), хил. лв Дългосрочен период (2029-2038), хил. лв Общо, хил. лв ННС (5% норма на дисконтиране) хил. лв Общо - инвестиции 300 19841 55029 920371 668284 850 ОП "Околна среда 2007- 2013г.* 43 12900 39 902 Община Монтана 3 0874174313 9353 004 Община Лом 3 428583154 0263 106 Община Вълчедръм 1 60428341 6651 446 Община Чипровци 1400 13 Община Вършец 75600 599 *Посочените средства се отнасят само за периода 2014-2020 г. Инвестиционен ресурс, хил. лв

63 Източници на инвестициите във ВиК инфраструктура Краткосрочен период (2014-2020), хил. лв Средносрочен период (2021-2028), хил. лв Дългосрочен период (2029-2038), хил. лв Общо, хил. лв ННС (5% норма на дисконтиране) хил. лв Община Медковец 00000 Община Брусарци 1000 9 Община Георги Дамяново 40043 Община Бойчиновци 2000 18 Община Якимово 00000 ВиК - Монтана 2 7317 29213 94223 96511 610 ОП 2014-2020 245 41400 200 304 ОП за следващи програмни периоди 033 23115 49848 72924 836 Инвестиционен ресурс, хил. лв

64 Инвестиции в малки населени места (50-2000 жители) на обособената територия Монтана Инвестициите за водоснабдяване на малките населени места с население между 50 и 2000 жители, които не са свързани към основните водоснабдителни системи на обособена територия, възлизат на 216 млн. лв., а за отвеждане на отпадъчните им води и тяхното пречистване – 169 млн. лв.

65 Благодарим за вниманието


Download ppt "Проект за развитие на общинската инфраструктура Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен регион на Република."

Similar presentations


Ads by Google