Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ANG MGA HAMON SA KAPANGYARIHANG ESPANYOL

Similar presentations


Presentation on theme: "ANG MGA HAMON SA KAPANGYARIHANG ESPANYOL"— Presentation transcript:

1 ANG MGA HAMON SA KAPANGYARIHANG ESPANYOL

2 Pag-aalsa Petsa Pook Dahilan Lider Resulta 1. Lapu- Lapu 1521 Mactan Pagtatanggol sa Mactan Lapu-Lapu Napatay si Magellan 2. Lakandula/ Sulayman 1574 Tondo/ Maynila di-pagtupad ng mga Kastila sa pribilehiyo na ipinangako nila Lakandula/ Pinangakuan uli sila ng mga Kastila

3 3. Tamblot 1622 Bohol Tamblot Nasugpo ang pag-alsa ng magkasamang puwersa ng mga Gustong bumalik sa pananampalataya ng mga ninuno Kastila at mga Pilipinong sundalo 4. Bankaw Leyte Ipaglaban ang karapatan sa dating relihiyon Bankaw Namatay si Bankaw at ang ulo niya ay inilagay sa isang tulos

4 5. Silang 1762 Ilokos Sur Pagtanggi sa buwis Diego Silang/ Gabriela Silang Pinatay siya ng kanyang kaibigan si Miguel Vicos. Namatay siyang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Don Miguel de Arza.

5 6. Silang 1762 Ilokos Sur Pagtanggi sa buwis Diego Silang/ Gabriela Silang Pinatay siya ng kanyang kaibigan si Miguel Vicos. Namatay siyang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Don Miguel de Arza.

6 7. Hermano Pule 1840 Tayabas, Quezon Pagtanggi ng simbahan na tanggapin siya dahil isa siyang katutubo Apolinario de la Cruz Hinuli at pinatay

7 Kinalabasan ng mga Pag-aalsa:
Hindi nagawang matagumpay ang ginawang pag- aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. Subalit kahit paano ay naging daan ito upang maiparating ng mga Pilipino ang kawalan ng kasiyahan nila sa pamamalakad ng mga Espanyol. Ang mga Pilipino bagama’t bigo ay lumantad pa rin ang katangiang taglay- ang pagmamahal sa kalayaan at ang pakikibaka para sa kanilang paniniwala.

8 Dahilan ng Kabiguan: Malaking salik ang pagkakalayu-layo ng mga pulo sa Pilipinas sa mabilis na paghahari ng mga Espanyol. Ang mga pag- aalsa ay naganap sa iba’t-ibang dako ng bansa kaya hindi naging madali para sa mga Pilipino ang magkaisa laban sa kapangyarihang Espanyol. Sa gitna ng pag-aalsa ay walang lumitaw na malakas na pinuno para pamunuan ang mga pag-aalsa. Naging hadlang din ang suliranin sa transportasyon at komunikasyon. Hindi nagkatulungan ang mga Pilipino at naging pabugsu-bugso ang kanilang pakikipaglaban na madali namang nasugpo ng mga Kastila. Ang mga Pilipino ay walang itatapat na malalakas at mahuhusay na armas ng mga kalaban.


Download ppt "ANG MGA HAMON SA KAPANGYARIHANG ESPANYOL"

Similar presentations


Ads by Google