Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KARAPATANG PANTAO.

Similar presentations


Presentation on theme: "KARAPATANG PANTAO."— Presentation transcript:

1 KARAPATANG PANTAO

2 Karapatan – ay pribilehiyo na ginagarantiyahan ng Saligang-batas ng Pilipinas

3 Karapatang Likas – karapatang taglay ng isang mamamayan sa kanyang pagkasilang.
1. Mabuhay 2. Magkamit ng sariling pag-aari batay sa kanyang pangangailangang materyal 3. Kalayaan

4 Karapatang Konstitusyonal
Isinasabatas ng kongreso at hindi maaaring alisin dahil ito ay ginagarantiyahan ng Saligang-Batas ng Pilipinas. Artikulo III (22 diskusyon)

5 Klasipikasyon/ Uri ng Karapatang Konstitusyonal

6 1. Karapatang Pulitikal Karapatang makilahok sa mga gawaing pulitikal. halimbawa: - Pagboto o Pakikilahok sa halalan -PanunungkulangPampulitikal - Pagkamamamayan

7 2. Karapatang Sibil Pinahahalagahan ang mga ugnayang sosyal o pakikisalamuha ng tao sa kanyang kapwa.

8 2. Karapatang Sibil Halimbawa: -Kalayaan sa Pananalita, Pagpapahayag, Mapayapang Pagtitipon at Paglalahad ng Karaingan. -Kalayaan sa Pagbabago ng Tirahan at sa Paglalakbay. -Pagtatatag ng asosasyon at unyon o mga kapisanang ang layunin ay hindi labag sa batas.

9 3. Karapatang Panlipunan at Pangkabuhayan
Isinusulong ang mga gawaing panlipunan at pangkabuhayan o may kinalaman sa hanapbuhay ng mga mamamayan.

10 3. Karapatang Panlipunan at Pangkabuhayan
Halimbawa: -Karapatan sa Pag-aari -Karapatan sa Pagkuha ng mga Pribadong Pag-aari -Karapatan sa dignidad na pantao, sa pagkakapantay-pantay na panlipunan, pangkabuhayan, at pangkalinangan -Karapatan sa Edukasyon sa lahat ng antas

11 4. Karapatan ng Nasasakdal
Paggarantiya ng Saligang-Batas sa mga karapatang nararapat para sa isang taong nasasakdal.

12 4. Karapatan ng Nasasakdal
Halimbawa: -Karapatang manahimik o magwalang kibo habang sinisiyasat ang kanyang kaso -Karapatan laban sa labis na pagpapahirap, dahas, pwersa, pananakit, pagbabanta o anumang makapipinsala sa kanyang malayang pagpapasya -Karapatang magpiyansa -Karapatan laban sa pagpapanagot sa pagkakasalang kriminal na hindi sa kaparaanan ng batas -Karapatang magmatuwid sa pamamagitan ng sarili at ng abogado

13 Karapatang Batas Nilikha rin ng kongreso
Naiiba ito dahil maari itong alisin, baguhin, limitahan, o palawakin ng mga mambabatas ayon sa pagkakataon.

14 Karapatang Pambata Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad
Magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga

15 Karapatang Pambata Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan
Magkaroon ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aking kakayahan

16 5. Karapatang Pambata Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang

17 5. Karapatang Pambata Mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan Makapagpahayag ng sariling pananaw

18 Iba pang mga Karapatan Karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog o pagsamsam ng mga personal na ari-arian o dokumento.

19 Iba pang mga Karapatan Karapatan sa pagtatatag ng relihiyon o pananampalatayang iba kaysa sa umiiral o naitatag na Kalayaan sa Pagdulog sa hukuman

20 Iba pang mga Karapatan Batas Ex post Facto – batas na maaaring magparusa sa sinumang nagkasala sa nakalipas na panahong hindi pa pinagtitibay ang nasabing batas na nagpaparusa sa nagawang kasalanan Bill of Attainder - ay ang pagpaparusa nang walang paglilitis ng hukuman

21 Kahalagahan ng Pangangalaga sa Sariling Karapatan
Wastong kaalaman at paggamit o pagsasabuhay ng iyong mga karapatan Paggalang sa karapatan ng iba Pagdulong sa tama o kinauukulan kung may mga paglabag sa sariling karapatan Commission on Human Rights / Komisyon ng Karapatang Pantao

22 Ano sa inyong palagay ang mga maaaring maging hadlang sa pagtatamasa ng karapatang pantao? Paano ito matutugunan?


Download ppt "KARAPATANG PANTAO."

Similar presentations


Ads by Google