Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FILIPINO 2 Research Paper.

Similar presentations


Presentation on theme: "FILIPINO 2 Research Paper."— Presentation transcript:

1 FILIPINO 2 Research Paper

2 “Epekto ng pagdodorm sa performans sa klase ng mga mag-aaral sa kursong Bachelor of Arts in Computer Science sa Kolehiyo ng Sining at Agham”

3 Rasyunale

4 Ang pagdodorm ay paraan ng pagmamalagi ng mga estudyante sa isang dormitoryo habang sila ay nag-aaral sa isang paaralan na malayo sa kanilang lugar o bahay. Isa itong paraan ng pagsassanay ng isang estudyante na mamuhay ng mag-isa sa maikling panahon kahit na malayo sa kanyang pamilya. Marami ang nagdodorm na estudyante dahil sa iba’t ibang dahilan.

5 Mahalaga ang pag-aaral na ito para sa mga:

6 Mag-aaral Ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga mag-aaral upang makapagdesisyon kung ano ang mas makabubuti sa performans nila sa kanilang klase, kung magdodorm ba sila o uuwi uwi na lamang sila sa kanikanilang tirahan.

7 Magulang Mahalaga ang pag-aaral na ito para sa mga magulang upang malaman nila kung ano ang pwedeng mangyari sa pag-aaral ng kanilang mga anak kung magdodorm ito habang nag-aaral..

8 Guro Mahalaga rin ito para sa mga guro sapagkat makikita nila kung ano ang mga posibleng dahilan ng pagbaba o pagtaas ng marka ng kanilang estudyante lalo na sa mga nagdodorm sa kanilang klase.

9 Mananaliksik Mahalaga ang pag-aaral na ito para sa mga mananaliksik sapagkat matututo silang

10 Pangkalahalatang layunin

11 Layunin ng Pag-aaral Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na mabatid ang epekto ng pagdodorm sa performans sa klase ng mga mag-aaral sa kursong BS Computer Science sa Kolehiyo ng Sining at Agham

12 Tiyak na Suliranin atLayunin
Sinisikap ding sagutin ng pag-aaral na ito ang mga su,usunod na tiyak na layunin: Malaman ang propayl ng mga mag-aaral na nagdodorm Malaman ang dahilan kung bakit nagdodorm ang mga mag-aaral Mabatid ang epekto ng pagdodorm sa sarili at performns sa klase ng mga mag=aaral

13 Pamamaraang Ginamit

14 Ang isinagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Ang nasabing uri ay ginagamitan ng mga survey questionnaires o talanatungan na pupunan ng mgarespondent at siyang panggagalingan ng mga datos. Naniniwala ang mga mananaliksikna ang disenyong ito ang pinakaangkop gamiti sapagkat mas madaling kumuha ng mgakinakailangang datos mula sa maraming bilang ng mga respondent

15 Mga Kalahok sa Pag-aaral

16 BSCS 1 BSCS 2 BSCS 3 BSCS 4

17

18

19

20

21

22

23 www.animationfactory.com Template Provided By
500,000 Downloadable PowerPoint Templates, Animated Clip Art, Backgrounds and Videos


Download ppt "FILIPINO 2 Research Paper."

Similar presentations


Ads by Google