Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang pagkonsumo at ang mamimili

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang pagkonsumo at ang mamimili"— Presentation transcript:

1 Ang pagkonsumo at ang mamimili
Aralin 8

2 Ang konsepto ng pagkonsumo
Pagbili at pagkonsumo Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa paggamit at pakinabang (utility) ng mamimili sa mga produkto.

3 Paano malalaman kung may nakukuhang kasiyahan (satisfaction) ang mamimili sa pagkonsumo ng produkto?

4 Ito ay kapag patuloy pa rin siya sa paggamit ng nasabing bagay.
Nagsasagawa rin ng pagkonsumo ang bahay- kalakal. Pagkonsumo ng mamimili = direct consumption Pagkonsumo ng bahay-kalakal = indirect consumption

5 Intermediate goods – mga produktong kinokonsumo ng bahay-kalakal

6 Sino nga ba ang mamimili?
Ang bahay-kalakal ba ay maituturing na mamimili?

7 Kahandaan ng mamimili Kahandaan – mga produktong iniisip ng mamimili na pangangailangan o kagustuhan niyang bilhin. Preference – kombinasyon ng mga produkto Ang preference ng mamimili ay may kaukulang utility. Batay sa dami ng produktong nais makonsumo ang kasiyahan na matatamo ng mamimili.

8 Utils – haypotetikal na sukat ng kasiyahan

9 Ang Kasiyahan Mula sa Pagkonsumo ng Tinapay
Dami Total Utility Marginal Utility 1 20 utils 2 35 utils 15 utils 3 46 utils 11 utils 4 47 utils 1 util 5 0 util 6 45 utils -2 utils

10 Kurba ng Marginal Utility
Dagdag na Kasiyahan (Marginal Utility) Dami ng Produkto

11 Law of diminishing marginal utility
Ceteris paribus, tumataas ang matatamong kasiyahan sa karagdagang pagkonsumo ng produkto. Sa patuloy ng pagkonsumo sa produkto, bumababa naman ang matatamong marginal utility.

12 Dalawang punto ng law of diminishing marginal utility
Una, mahalagang maitakda ng mamimili ang dami ng bibilhing produkto. Ikalawa, mataas ang pagpapahalaga na naibibigay ng mamimili sa pagkonsumo ng kakaunting produkto.

13 Pagpapasya at pagkonsumo
Nalikom na Ari-arian at Puhunan Maipangkokonsumong kita ng mamimili Nagagamit na pautang Purchasing power Personal na katangian ng mamimili Mga panlipunang salik Patakarang pangnenegosyo

14 Nalikom na ari-arian at puhunan

15 Maipangkokonsumong kita ng mamimili

16 Nagagamit na pautang

17 Purchasing power Tumutukoy ang purchasing power sa kakayahan ng salapi o pera na makabili ng bilihin.

18 Personal na katangian ng mamimili

19 Mga panlipunang salik

20 Patakarang pangnegosyo
Baratilyo Paanunsyo

21 Paanunsyo at epekto nito sa pagkonsumo
Asosasyon Bandwagon effect Demonstration effect Mga pagpapatotoo (Testimonials) Pag-uulit-ulit Presyur Pag-apela sa emosyon Paggamit ng mga Islogan Snob effect

22 Asosasyon (association)

23 Bandwagon effect

24 Demonstration effect

25 Mga pagpapatotoo (testimonials)

26 Pag-uulit-ulit Ang pag-uulit-ulit (repetition) sa pangalan ng produkto ay tumatatak sa isipan ng mga mamimili. Kapag tumatak na sa mga mamimili, ang mga produktong inuulit-ulit ang paanunsyo ang siyang pangunahing tinatangkilik.

27 Presyur

28 slogan

29 Apela sa emosyon

30 Snob effect

31 Karapatan ng mamimili Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines: Pagbibigay ng proteksyon sa mga konsyumer laban sa mga panganib na nauukol sa kalusugan at kaligtasan; Pagbibigay proteksyon sa mg konsyumer laban sa mga mapanlinalang at hindi patas na mga pamamaraan at gawain; Pagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya at mapalaganap ang kaalaman ukol sa karapatan ng mga konsymer…

32 Karapatan ng mga mamimili ayon sa consumer act
Karapatan sa pangunahing pangangailangan Karapatan sa kaligtasan Karapatan sa impormasyon Karapatang makapamili Karapatan sa representasyon Karapatang magwasto ng pagkakamali Karapatan para sa edukasyong pangmamimili Karapatang magkaroon ng isang kaaya-ayang paligid

33 NCAC National Consumer Affairs Council – binuo upang mapabuti ang pangangasiwa, ugnayan, at bisa ng mga programa at patakaran ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong samahan patungkol sa karapatan ng mamimili.

34 Mga Kasapi ng ncac

35 Tungkulin ng mamimili Tungkulin ng mamimili ang pagiging responsible sa kanyang pamimili at pagdedesisyon. Tungkulin ng mamimili na suriin at siyasatin ang bibilhing produkto. Tungkulin ng mamimili na maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing. Tungkulin ng mamimili na makilahok sa konstruktibong pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman ng mga tao sa kanilang karapatan bilang mamimili. Tungkulin ng mamimili na isulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto.


Download ppt "Ang pagkonsumo at ang mamimili"

Similar presentations


Ads by Google