Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pagbabago sa Relihiyon

Similar presentations


Presentation on theme: "Pagbabago sa Relihiyon"— Presentation transcript:

1 Pagbabago sa Relihiyon

2 Misyonero: -Agustino (1565) -Pransiskano (1577) -Heswita (1581) -Dominikano (1587) -Rekoletos (1606) -Benedictine (1895)

3 sanay ang mga katutubo sa pagsamba sa mga bagay sa kanilang kalikasan tulad ng bundok, ilog, at puno kaya di na sila nahirapang tanggapin at kilalanin ang mga imahen ng mga santo na dala ng mga misyonero

4 ritwal na ginawa dati sa kanilang pagsamba ay ginawa rin nila nang halos walang pagkakaiba sa relihiyong Kristiyanismo Pilipinong nagpabinyag sa relihiyon- tinuruan ng kagandahang asal, pagpapakumbaba, takot sa Panginoon, aral tungkol sa kabilang buhay, at pag-aabuloy sa simbahan.

5 hinikayat din ng mga prayle ang mga katutubo na magsimba, mangumpisal, magkomunyon, magpabinyag, magpakasal at sumunod sa mga gawain ng simbahan. sumunod ang mga katutubo sa mga kasayahan tuwing pista at araw ng pangilin ayon sa simbahan.

6 ang simbahan noong panahon ng mga Kastila ay sentralisado rin.
nasa ilalim ito ng pamumuno ng Arsobispo na hinirang ng Papa sa Roma ayon sa rekomendasyon ng Hari ng Espanya. siya ang pinunong tagapagpatupad sa mga alituntunin ng simbahan.

7 ang Pilipinas ay hinati-hati sa mga “diocese” na pinamumunuan ng isang Obispo tulad ng diocese ng Maynila, Cebu, Iloilo at iba pa. ang mga diocese naman ay nahahati sa mga parokya na nasa pangangalaga naman ng kura paroko.

8 nagtatag ng mga paaralan, ospital, daan, tulay, imbakan ng tubig at iba pa.

9 Edukasyon

10 Isa sa mga patakaran ng Espanya sa Pilipinas ay ang pagpapaunlad ng edukasyon.
nagtayo ang mga misyoneryo ng mga paaralan ang kauna-unahan sa mga ito ay ang paaralang parokyal na itinatag ng mga Agustino sa Cebu noong 1565.

11 hindi lamang mga kabataan ang tinuturuan, maging ang mga may edad
tinuruan ang mga mag-aaral na bumasa, sumulat, magkwenta, tumugtog ng instrumento at iba pa. misyonero- naging ang mga unang guro; nag-aral ng mga diyalekto upang madaling maituro ang relihiyon

12 Itinatag ng mga Dominikano ang Colegio de Nuestra Señora del Santissimo Rosario- dating pangalan ng Unibersidad ng Santo Tomas Colegio de San Juan de Letran Escuela Pia- Ateneo de Manila ngayon; itinatag ng mga Heswita

13 Panlipunan

14 Tatlong uring Panlipunan
-peninsulares- mga Espanyol na ipinanganak sa Espanya na naninirahan sa Pilipinas insulares- mga Espanyol na ipinanganak at ninirahan sa Pilipinas Indio- mga katutubo

15 Dalawang pangunahing pangkat panlipunan
-principalia- mayayamang nagmamay-ari ng lupain; mga guro; mga lokal na opisyal; mga inapo ng mga datu at maharlika. -karaniwang tao- manggagawa at magsasaka Lahing mestizo- lahing bunga ng pag-aasawahan ng katutubo, Tsino at Espanyol Cacique- mayayamang nagmamay-ari ng malalaking hacienda


Download ppt "Pagbabago sa Relihiyon"

Similar presentations


Ads by Google