Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Paano sumulat ng Liham pangkaibigan?.

Similar presentations


Presentation on theme: "Paano sumulat ng Liham pangkaibigan?."— Presentation transcript:

1 Paano sumulat ng Liham pangkaibigan?

2 Sumusulat tayo ng isang liham pangkaibigan sa mga taong kilala nating mabuti. Maaari ring sumulat tayo ng ganitong liham sa ating mga magulang, lolo’t lola, mga kamag-anak, o kaibigan.

3 311 Road 4 Sta Ana, Maynila Agosto 1, 2010 Mahal kong Bino, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body Iyong kaibigan, Donald

4 Ano ang mga bahagi ng isang sulat?
Bating Panimula Katawan ng Liham Bating Pangwakas Pamuhatan Lagda

5 311 Road 4 Sta Ana, Maynila Agosto 1, 2010 Pamuhatan Ito ang unang bahagi ng isang liham pangkaibigan-Pamuhatan. Makikita rito ang tirahan ng sumulat at petsa. Isinusulat ito sa itaas na kanang bahagi ng pahina ng sulat.

6 pamuhatan Mahal kong Bino, Bating Panimula
311 Road 4 Sta Ana, Maynila Agosto 1, 2010 pamuhatan Mahal kong Bino, Bating Panimula Ito ang ikalawang bahagi ng isang liham. Bating Panimula ang tawag dito. Isinusulat ito sa susunod na linya ng liham sa kaliwang bahagi ng palugit. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit (, ).

7 Ano ang ibig mong sabihin sa taong susulatan mo
Ano ang ibig mong sabihin sa taong susulatan mo? Isinusulat natin ito sa katawan ng liham. Ito ay isinusulat nang patalata. Nakapasok sa palugit ang unang linya ng talata nito. Anong ginawa mo noong tag-init? Binisita mo ba ang iyong mga kamag-anak? Nagpunta ka ba sa ilang maggandang lugar sa ating bansa? Ano-ano ang naramdaman mo sa iyong pinuntahan?

8 pamuhatan katawan Bating panimula 2215 Road 4 Sta. Ana, Maynila
August 15, 2010 pamuhatan Mahla kong Bino, Bating panimula katawan Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan!

9 Ang bating pangwakas at lagda ang huling bahagi ng isang liham
Ang bating pangwakas at lagda ang huling bahagi ng isang liham. Maaaring ang bating pangwakas mo ay: Ang iyong kaibigan, Sumasaiyo, Inyong anak, Magkatapat ang bating pangwakas at ang pamuhatan sa ibabang bahagi ng liham. Nagsisimula ito sa malaking titik at nagtatapos sa kuwit. Sa ilalim ng bating pangwakas isinusulat ang iyong pangalan bilang lagda.

10 Saang bahagi lumalaktaw na mga linya sa pagsulat ng isang liham?
Sa pagitan ng bawat bahagi ng liham at mga talata ng katawan ng liham.

11 pamuhatan katawan bating panimula bating pangwakas lagda Alvin
311 Road 4 Sta Ana, Maynila Agosto 1, 2010 pamuhatan Mahal kong Bino, , katawan bating panimula Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! Iyong kaibigan, bating pangwakas Alvin lagda

12 Klik ang tamang bating panimula!
mahal kong Kate, Mahal kong kate Mahal kong Kate, mahal Kong kate,

13 Kinalulungkot ko. Gawin mo itong muli!
Mali Klik Slayd 6 para pag-aralan itong muli.

14 Mahal kong Kate, Mahal kong Kate Mahal kong Kate, Mahal kong kate,
Malaking titik ang ginagamit sa simula ng bating panimula at pangalan ng taong sinusulatan. May kuwit ito sa dulo.. Mahal kong Kate, Mahal kong Kate Mahal kong Kate, Tama! Mahal kong kate, Klik sa susunod na tanong!

15 Klik ang tamang bating pangwakas!
iyong kaibigan Iyong kaibigan, Kaibigan, iyong kaibigan,

16 Suriing muli ang bating pangwakas!
Mali! Klik Slayd 9 upang pag-aralan itong muli!

17 Iyong kaibigan Iyong kaibigan, Kaibigan, Iyong kaibigan,
Isa lamang ang may gamit ng malaking titik. May kuwit din sa dulo nito. Iyong kaibigan Tama! Iyong kaibigan, Kaibigan, Iyong kaibigan, Klik sa susunod na tanong!

18 Saang bahagi lumalaktaw na mga linya?
Sa pagitan lamang ng katawan at bating pangwakas Pagkatapos lamang ng pamuhatan Sa pagitan ng bawat linya Sa pagitan ng bawat bahagi ng liham at mga talata

19 Naku, mali ka! Ulitin mong muli!
Klik Slayd 10 upang mabasa ito!

20 Saang bahagi lumalaktaw na mga linya?
Sa pagitan ng bawat bahagi ng liham at mga talata Klik sa susunod na tanong!

21 ? Pamuhatan Tukuyin ang may kulay na bahagi ng liham!
2215 Road 4 Street Sta. Ana Maynila August 14, 2011 Mahal kong Caycay, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body Pamuhatan Iyong kaibigan, Mike Klik sa susunod na tanong!

22 ? Bating Panimula Tukuyin ang may kulay na bahagi ng liham!
2215 Road 4 Sta. Ana, Maynila August 15, 2011 ? Mahal kong Caycay, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body Bating Panimula Iyong kaibigan, Mike Klik ang susunod na tanong!

23 ? Katawan Tukuyin ang may kulay na bahagi ng liham!
2215 Road 4 Sta. Ana Maynila August 14, 2011 Mahal kong Caycay, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body ? Katawan Iyong kaibigan, Mike Klik ang susunod na tanong!

24 ? Bating Pangwakas Tukuyin ang may kulay na bahagi ng liham!
2215 Road 4 Street Sta. Ana Maynila August 14, 2011 Mahal kong Caycay, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body ? Bating Pangwakas Iyong kaibigan, Mike Klik ang susunod na tanong!

25 ? Signature Tukuyin ang may kulay na bahagi ng liham!
2215 Road 4 Street Sta. Ana Maynila August 14, 2011 Mahal kong Caycay, Anong ginawa mo noong bakasyon? Maaaring hindi gaanong mainit diyan. Nadalaw mo ba ang iyong lolo’t lola? Nakapunta ka sa resort ng inyong pinsan? Maraming nagsasabing maganda ang lugar na iyon. Ikalawang taon ko na ito sa pagsasanay sa paglangoy sa YMCA. Salamat naman at nakapasa na ako sa unang pagsasanay dito. Tiyak na marunong na akong lumangoy. Marami akong pagsubok na pinagdaanan. Mabuti na lamang at nakapasa ako! Kailan kaya tayo magkikitang muli? Sana dalawin mo naman ako rito sa Lungsod Quezon. Marami tayong mapagkukuwentuhan! body ? Signature Iyong kaibigan, Mike

26 Ngayon alam mo na ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng
isang liham pangkaibigan. KOMUNIKASYON 1 - 6


Download ppt "Paano sumulat ng Liham pangkaibigan?."

Similar presentations


Ads by Google