Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino"— Presentation transcript:

1 Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino
XD Castro Ereneta Galang Gayanelo Tinio

2 Pambansang Wika Ang Pilipinas ay may maraming iba’t ibang dialekto na ginagamit ngunit ang ating pambansang wika ay ang Filipino.

3 Filipino Nakatutulong ang paggamit ng Filipino bilang pambansang wika dahil: Masmadaling makipag-usap sa isa’t isa Ito ay nagbibigay ng pambansang pagkakakilanlan (national identity)

4 Filipino Nakatutulong ito sa aspektong politikal, ekonomiko at sosyal

5 Politikal na Aspekto Nakatutulong ang pambansang wika sa pagkakaisa ng bansa sa pamamagitan ng pagpayag sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga opinyon (freedom of speech) tungkol sa mga politikong isyu at tumulong sa paghahanap ng mga solusyon para malutas ang mga ito.

6 Ekonomikong Aspekto Nakatutulong ang pambansang wika para sa mga negosyante. Kung walang pambansang wika hindi sila maaring makipagnegosyo sa isa’t isa dahil hindi nila maiintindihan ang isa’t isa.

7 Sosyal na Aspekto Nakatutulong ang pambansang wika sa paguunlad ng mga kultura sa bansa. Dahil may pambansang wika naiintindihan ng bawat etnikong grupo ang isa’t isa. Dahil dito nagiging mas mapagparaya sila sa isa’t isa.


Download ppt "Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino"

Similar presentations


Ads by Google