Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang Pilipinas Bilang Bansang Malaya at may Soberanya Mga Sangkap ng Estado Soberanyang Panloob at Panlabas Mahahalagang katangian ng Soberanya Mga.

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang Pilipinas Bilang Bansang Malaya at may Soberanya Mga Sangkap ng Estado Soberanyang Panloob at Panlabas Mahahalagang katangian ng Soberanya Mga."— Presentation transcript:

1

2

3

4 Ang Pilipinas Bilang Bansang Malaya at may Soberanya
Mga Sangkap ng Estado Soberanyang Panloob at Panlabas Mahahalagang katangian ng Soberanya Mga karapatang Tinamo ng Pilipinas bilang Bansang Malaya

5 Naging ganap na estado ang Pilipinas
Binubuo ito ng mga tao na naninirahan nang palagian sa isang tiyak na teritoryo sa ilalim ng isang pamahalaang may soberanya. Hulyo 4, 1946 Naging ganap na estado ang Pilipinas

6 MGA SANGKAP NG ESTADO TAO TERITORYO PAMAHALAAN SOBERANYA

7 Ano ang ibig sabihin ng soberanya para sa iyo?

8 Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko
Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

9 Paano ka makakatulong na mapangalagaan an gating kalayaan?
Pangalagaan natin ang ating kalayaan, ito at yaman na hindi dapat ipagpalit sa kahit ano man

10 Maaari kayang makabuo ng isang estado kung wala ang isa sa mga elemento nito?
Ang isang estado ay binubuo ng mga elemento tulad ng teritoryo, mamamayan, pamahalaan, at soberanya. Bawat elemento ay mahalaga kaya dapat itong pangalagaan.

11 Mga bagay na malaya kong gawin sa Pilipinas…
Mga hindi ko maaaring gawin sa ibang bansa o sa ibang lugar… Maaar akong… Hindi pweding…

12 Bakit kaya may mga batas sa Pilipinas na wala sa ibang bansa
Bakit kaya may mga batas sa Pilipinas na wala sa ibang bansa? O bakit may mga bagay tayong maaaring gawin sa bansa natin na hindi maaaring gawin sa ibang bansa?

13 Ano kaya ang mangyayari kung magkakatulad ng batas na ipinatutupad sa bawat bansa?

14 Paano kung maaari tayong pakiaalaman ng ibang bansa sa mga desisyong pambansa lamang?

15 SOBERANYANG PANLOOB AT SOBERANYANG PANLABAS

16 SOBERANYANG PANLOOB Kapangyarihan ng tao o ng namumuno sa pamahalaan sa nasasakupan ng estado.

17 SOBERANYANG PANLABAS - Kapangyarihang ipagpatuloy ng pamahalaan ang pamamalakad ng estado nang hindi pinakikialaman ang ibang bansa.

18 Sa ilalim ng batas internasyonal ang bansang may Soberanya ay:
Malaya at libre sa lahat ng mga panlabas na kontrol; Nagtatamasa nang buong legal na pagkakapantay-pantay ng ibang mga bansa

19 Pinangangasiwaan ang sarili nitong teritoryo;
Napipili ang sarili nitong sistemang pulitikal, sosyal, at ekonomiko; at May kapangyarihang pumasok sa mga kasunduan kasama ng ibang mga bansa.

20 Paano nakakatulong ang karapatan at kalayaang tinatamasa ng bawat isa sa atin para makamit ang kaunlaran at kapayapaan sa Pilipinas? Saan man lugar sa mundo tayo mapunta, sikapin nating igalang ang mga batas at pahalagahan ang karapatang mayroon tayo.

21 Paano kaya natin mapapangalagaan ang mga karapatan at kalayaang taglay natin?  
Kasabay ng kalayaan ng Pilipinas ay ang mga karapatang nakamit natin bilang bansa na itinalaga ng International law.

22

23 MGA KARAPATANG TINAMO NG PILIPINAS BILANG BANSANG MALAYA
Pahina

24 Pagsasarili (karapatan sa Kalayaan)
Karapatan ng Pilipinas na maging malaya sa pakikialam ng ibang bansa.

25 Pagkakapantay-pantay (karapatan sa pantay na Pribilehiyo)
Karapatan sa pantay na pribilehiyo sa ilalim ng mga pandaigdig na batas.

26 Sakop (Karapatan sa saklaw na kapangyarihan)
Karapatang ipasunod ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapairal ng mga batas sa nasasakupan.

27 Karapatan sa Pagmamay-ari
Karapatan ng Pilipinas na magkaroon ng mga ari-arian.

28 Karapatan sa Pakikipag-ugnayan sa ibang bansa
Karapatang magpadala ng mga kinatawan sa ibang bansa at tumanggap ng mga kinatawan ng ibang bansa.

29 Tinatakwil ng bansa ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa.
Umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan at pagkaaibigan sa ibang bansa.


Download ppt "Ang Pilipinas Bilang Bansang Malaya at may Soberanya Mga Sangkap ng Estado Soberanyang Panloob at Panlabas Mahahalagang katangian ng Soberanya Mga."

Similar presentations


Ads by Google