Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

-Modelul Entitate-Legatura (ER)-

Similar presentations


Presentation on theme: "-Modelul Entitate-Legatura (ER)-"— Presentation transcript:

1 -Modelul Entitate-Legatura (ER)-
Baze de Date -Modelul Entitate-Legatura (ER)- Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica

2 Modele conceptuale ale bazelor de date
Sunt reprezentări grafice, relativ uşor de citit şi interpretat. Principalele modele conceptuale cunoscute: EER (Extended/Enhanced Entity Relationship Model) ORM (Object Role Model) UML (Unified Modeling Language)

3 Modelul ER Introdus de Peter Chen în 1976
Se bazează pe 3 concepte fundamentale Entitate; Atribut; Legatură. Ulterior au fost introduse şi alte concepte: Ierarhie; Rol; Agregat.

4 Entitate Se numeşte entitate orice obiect, fenomen sau concept care poate fi deosebit de alte obiecte, fenomene sau concepte asemănătoare prin valorile unor caracteristici numite atribute. Se numeşte entitate tip (clasă de entităţi) mulţimea entităţilor cu aceeaşi structură. Se caracterizează prin nume; semantică. Exemplu: Entităţile tip STUDENT, ADRESA, PRODUS etc.

5 Entitate Entitate tip tare – are identificator natural
Entitate tip slabă – nu are în mod natural identificator sau are semnificaţie numai în legatură cu o entitate tare.

6 Atribute Se numeşte atribut orice caracteristică a unei entităţi.
Se caracterizează prin nume structură valoare.

7 Atribute Atribut descriptor simplu - nestructurat, cu o singură valoare. Atribut descriptor compus – structurat cu valoare unică. Atribut identificator

8 Atribute Atribut multivaloare – echivalentul unui vector sau al unei matrice. Atribut derivat (calculat, virtual) – valoarea poate fi dedusă din valorile altor atribute. Preţ=Cantitate*Preţ_Unitar

9 Legaturi Se numeşte legatură tip o corespondenţă ce poate fi pusă în evidenţă între entităţile aceleaşi entităţi tip ori entităţile a două sau mai multe entităţi tip pe baza unui criteriu bine definit.

10 Legaturi Legatura tip Legătura tip identificatoare – entităţile uneia dintre entitățile tip nu pot exista decât prin materializarea legăturii.

11 Gradul unei legaturi Gradul sau aritatea unei legături exprimă numărul de entităţi tip care participă la realizarea legăturii. Legături unare – între entităţile aceleiaşi entităţi tip; Legături binare – între entităţile a două entităţi tip; Legături de grad superior – între entităţile a n≥3 entităţi tip;

12 Indicator de participare
Indicatorul de participare permite să cunoaştem dacă toate entităţile unei entităţi tip participă la realizările legăturii tip analizate sau există entităţi care nu participă la nici o realizare a acestei legături tip. Se spune că o entitate tip are o participare totală la realizarea unei legături tip dacă fiecare dintre entitaţile acestei entitaţi tip trebuie să participe la realizarea a cel puţin uneia dintre realizările legăturii tip analizate. Se spune că o entitate tip are o participare parţială la realizarea unei legături tip dacă cel puţin una dintre entitățile acestei entități tip nu participă la realizarea a cel puţin uneia dintre realizările legăturii tip analizate.

13 Indicator de participare

14 Cardinalitate Cardinalitatea reprezintă un indicator sintetic privind numărul maxim de entităţi dintr-o entitate tip care participă la realizarea unei legături. Pentru determinarea valorii acestui indicator pentru entitatea tip Ei, se va raspunde la întrebarea: “care este numărul maxim de entităţi din Ei ce pot fi puse în corespondenţă cu o combinaţie de entităţi ale celorlalte entităţi tip care participă la realizarea legăturii ?” Raspunsul poate fi: 1 – cel mult una; M – cel puțin una (mai multe).

15 Bibliografie Fundamentals Of Database Systems , Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley, 2004. Curs baze de date, Ionescu Augustin, 2008. 3. Database System Concepts, Avi Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, McGraw-Hill, 2010. 4. Database Systems: The Complete Book, Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom, Prentice Hall, 2009.

16 Tema Realizati diagrama ER pentru o baza de date aleasa de voi. Va trebui sa aveti legaturi unare, binare si de grad superior. Transformati diagrama ER de la pct. 1 in modelul relational.


Download ppt "-Modelul Entitate-Legatura (ER)-"

Similar presentations


Ads by Google