Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 1/13 You are the Mighty One, robed in majesty. U.

Similar presentations


Presentation on theme: "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 1/13 You are the Mighty One, robed in majesty. U."— Presentation transcript:

1 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 1/13 You are the Mighty One, robed in majesty. U bent de Machtige, bekleed met majesteit You are the Prince of Peace, U bent de Vredevorst the risen Christ in me. de opgestane Christus in mij I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

2 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 2/13 Though I was lost in sin, En hoewel ik in zonde verloren was You came to earth for me, kwam U naar de aarde voor mij To give your life, that precious life, Om Uw kostbare leven te geven so I could live with Thee. Zodat ik met U kon leven I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

3 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 3/13 Refrein: I will love You, for all eternity. Ik zal U voor eeuwig liefhebben You have saved me, U hebt mij gered and You’ve set this captive free. En U hebt deze gevangene bevrijd I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

4 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 4/13 Refrein vervolg: I will serve You, Ik zal U dienen You have brought me to this place, U hebt mij naar deze plaats geleid And I will tell all, of Your mercy and Your grace. En ik zal iedereen vertellen van Uw genade I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

5 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 5/13 On the cross at Calvary, Aan het kruis op Golgotha Your blood poured out for me. goot U Uw bloed voor mij uit As the curtain tore, Toen het voorhangsel scheurde and the earth did shake, with Your authority, en de aarde beefde van Uw autoriteit I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

6 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 6/13 Holy men were raised from their tombs rezen heilige mannen op uit hun graven and the earth stood still in shock, en stond de aarde stil van hevige schrik A centurion on his knees exclaimed, riep een hoofdman het op zijn knieën uit 'Surely this is the Son of God' ‘waarlijk, deze is de Zoon van God’ I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

7 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 7/13 Refrein: I will love You, for all eternity. Ik zal U voor eeuwig liefhebben You have saved me, U hebt mij gered and You’ve set this captive free. En U hebt deze gevangene bevrijd I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

8 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 8/13 Refrein vervolg: I will serve You, Ik zal U dienen You have brought me to this place, U hebt mij naar deze plaats geleid And I will tell all, of Your mercy and Your grace. En ik zal iedereen vertellen van Uw genade I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

9 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 9/13 Very soon You will come again, Heel spoedig komt U terug to collect the bride You love, om Uw geliefde bruid te verzamelen And Your righteousness will reveal to all, En Uw gerechtigheid zal aan ieder The Glory of the Son. de glorie van de Zoon openbaren I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

10 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 10/13 With eyes of fire Met ogen van vuur and many crowns on head, en vele kronen op het hoofd You will ride that great white horse, zult U dat grote witte paard berijden I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

11 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 11/13 On Your robe and thigh it will be said, Op Uw mantel en dij is geschreven: 'KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS!' ‘KONING DER KONINGEN EN HEER DER HEREN!’ I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

12 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 12/13 Refrein: I will love You, for all eternity. Ik zal U voor eeuwig liefhebben You have saved me, U hebt mij gered and You’ve set this captive free. En U hebt deze gevangene bevrijd I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)

13 Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 13/13 Refrein vervolg: I will serve You, Ik zal U dienen You have brought me to this place, U hebt mij naar deze plaats geleid And I will tell all, of Your mercy and Your grace. En ik zal iedereen vertellen van Uw genade I WILL LOVE YOU (Michael Ambler)


Download ppt "Copyright met toestemming gebruikt van Stichting Licentie © 1999 Michael Ambler/Revival NOW! Australia 1/13 You are the Mighty One, robed in majesty. U."

Similar presentations


Ads by Google