Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KEPELBAGAIAN KELOMPOK

Similar presentations


Presentation on theme: "KEPELBAGAIAN KELOMPOK"— Presentation transcript:

1 KEPELBAGAIAN KELOMPOK

2 Jenis dan Demografi Kelompok
Kelompok = dua individu atau lebih yang berinteraksi saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Bersifat formal dan informal. Formal= kelompok yang ditetapkan oleh struktur organisasi, dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas lain dan diarahkan

3 Klasifikasi Kelompok:
(a) Kelompok Tugas-bersama-sama menyelesaikan suatu tugasan/pekerjaan (b) Kelompok Kepentingan- individu-individu yang bekerjasama untuk mencapai sasaran khusus yang diperhatikan (c) Kelompok Persahabatan- kelompok yang ditetapkan secara bersama-sama kerana memiliki satu atau lebih sifat yang sama

4 Alasan orang untuk saling bergantung dan bergabung
dalam kelompok; (a) Keamanan (b) Status (c) Harga Diri (d) Afiliasi= kelompok dapat memenuhi keperluan sosial (e) Kekuatan (f) Pencapaian Tujuan

5 Ciri Pengelompokan Masyarakat Melayu
SUB-ETNIK MELAYU BANJAR BUGIS LAIN-LAIN MINANG JAWA

6 Pengkelasan Kelompok Ras
HOMO-SAPIENS Jenis-Jenis Ras Caucasoid Mongoloid American Indian Negroid Austroloid

7 Ciri-Ciri Fizikal CAUCASOID ORANG-ORANG EROPAH PUTIH Bibir nipis
Kulit putih Mata besar Rambut lurus Tinggi Hidung Mancung

8 NEGROID ORANG-ORANG NEGRO HITAM Kaki Kurus Rambut Kerinting Mata Besar Bibir Tebal Kulit Hitam Tinggi

9 MONGOLOID ORANG-ORANG ASIA KUNING Hidung Kurang Mancung Badan Kecil Mata agak Kecil Kulit Berwarna Rambut Lurus Atau Kerinting

10 AMERICAN INDIAN Orang Asli Amerika “Red Indian” Kulit Merah Bentuk Muka Persegi Rambut Lurus Hidung Sederhana Mata Besar

11 Orang Asli Australia “Kelabu”
AUSTROLOID Orang Asli Australia “Kelabu” Kulit Kelabu Rambut Kerinting Hidung Besar Mata Besar

12 Di Malaysia terdapat beberapa masalah dalam membentuk ras khususnya dalam masyarakat majmuk. Antaranya Perbezaan capaian Jurang sosial Pengekalan identiti Ethnocentrisme Monopoli Budaya Prasangka Sterotaip

13 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
Pengenalan Pengalaman Malaysia Konsep Masyarakat KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Kesimpulan Konsep Budaya Konsep Perpaduan & Integrasi

14 Usaha memupuk perpaduan, terutama melalui sistem pendidikan.
Untuk faham secara mendalam, perlu kenali konsep-konsep asas Hubungan Etnik. Tiga konsep penting: masyarakat, budaya, perpaduan

15 Konsep masyarakat Merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkongsi budaya yang sama, menduduki satu kawasan khas dan merasai kewujudan mereka sebagai entiti yang bersatu padu dan berbeza dengan yang lain. Kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan)

16 Masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai hubungan sosial dalam sesuatu penempatan yang sama. Hubungan mungkin dari segi kekeluargaan, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain.

17 Akan mewujudkan satu organisasi atau institusi tertentu yang dapat menyatukan lagi manusia dalam kumpulan unit sosial. Jadi masyarakat didefinasikan sebagai jaringan perhubungan pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial.

18 Perlu fahami konsep masyarakat sebab:
Untuk kelangsungan hidup, tiada pilihan lain melainkan hidup bermasyarakat. Memahami cara hidup bermasyarakat Memahami budaya masyarakat sendiri & lain Untuk memupuk kerjasama dalam masyarakat sendiri dan lain. Kebudayaan tidak wujud tanpa adanya masyarakat Proses mewariskan budaya: generasi yang menurunkan budaya, dan generasi yang menerima budaya.

19 Ciri-ciri utama masyarakat:
Berkelompok Berbudaya Mengalami perubahan Berinteraksi Mempunyai kepimpinan Mempunyai aturan sosialnya.

20 Masyarakat Malaysia ≠ bangsa Malaysia
Masyarakat Malaysia ialah kelompok manusia yang hidup di Malaysia (konsep payung) Bangsa Malaysia merujuk kepada bangsa idaman berteraskan hubungan kaum yang harmonis (seperti dalam Wawasan 2020)

21 Konsep Masyarakat Konsep Etnik, Etnisiti & Etnosentrisme
Konsep Prejudis & Stereotaip Konsep Ras & Rasisme Konsep Diskriminasi

22 RAS Terdapat tiga jenis teori yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan manusia berdasarkan perbezaan biologi iaitu: Ras sebagai keturunan. Ras sebagai jenis. Ras sebagai subspesis Pandangan ahli sosiologi, konsep ras lebih dilihat sebagai satu hasil konstruksi sosial (social construction). Ras merupakan sekumpulan manusia yang melihat diri mereka dan juga dilihat oleh orang lain sebagai mempunyai keturunan yang membezakan mereka dari yang lain.

23 Ras: berdasarkan ciri kolektif seperti fizikal/biologi berdasarkan warna (kulit, mata, rambut, dsb.) Rasisme: Pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok lain berdasarkan perbezaan fizikal. Rasisme wujud pada dua tahap Tahap individu – kepercayaan individu Tahap institusi – tersirat dalam struktur sosial

24 ETNIK Istilah etnik (ethnic) atau etniksiti (ethnicity) berasal daripada perkataan Yunani ‘ethnos’ (berasal daripada perkataan ‘ethnikos’). Istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang bukan Yunani ataupun orang lain yang berkongsi ciri biologi, kebudayaan dan cara hidup yang sama (Scupin2003). Pada abad ke-19, dalam pelbagai bahasa Eropah, perkataan ini dilihat sama dengan istilah ras yang mengasingkan kumpulan manusia berdasarkan perbezaan ciri fizikal seperti warna kulit, rangka tubuh, bentuk kepala dan tekstur rambut.

25 Konsep Etnik Definisi- sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam (adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dll.) Ada kaitan dengan konsep-konsep ras dan bangsa Konsep ras/bangsa – ciri fizikal/biologi Etnosentrik – anggap etnik sendiri lebih baik Konsep etnik membentuk konsep: Etnisiti: rasa kekitaan kumpulan etnik Etnosentrisme: melihat kelompok etnik lain menerusi kacamata etnik sendiri

26 Etnik pada masa kini mementingkan aspek :
Objektif - kebudayaan yang dapat dilihat dan simbol yang dikongsi bersama. Subjektif - kepercayaan dalaman kumpulan, semangat kekitaan dan perpaduan komuniti. Oleh itu identiti etnik merupakan identiti yang bersifat kebudayaan dan bukan bersifat biological walaupun ramai yang melihatnya sebagai sesuatu yang tetap. Ia merujuk kepada keahlian dalam sesuatu kumpulan kebudayaan yang didefinasikan mengikut ras, sejarah, pengalaman, agama, bahasa yang dikongsi bersama. Hubungan ras dan etnik dapat dikaitkan sebagai berikut: Kerjasama Persaingan - untuk mendapatkan sumber yang terhad Konflik – Proses persaingan sehingga memusnahkan saingan

27 Minoriti Kumpulan sosial yang tertindas disebabkan ciri etnik, ras, biological dan sebagainya. Kelompok manusia yang disebabkan ciri fizikal dan kebudayaannya yang diasingkan daripada orang lain dalam masyarakat, menerima layanan yang tidak sama rata dan dilihat sebagai objek untuk didiskriminasi secara kolektif (Louis Wirth). Ciri kumpulan minoriti: Kinloch (1974) Fizikal; ras, jantina dan umur. Kebudayaan; agama dan etnisiti. Ekonomi; kelas sosial. Tingkah laku; devians

28 Konsep Rasisme Tahap individu - bahawa ada ras tertentu yang berstatus unggul (superior) dan ada yang berstatus lebih rendah (inferior). Tahap Institusi - melibatkan dasar dan dasar pelaksanaan bersifat diskriminasi yang akhirnya mewujudkan ketidaksaksamaan pada manusia dari ras yang berlainan.

29 Prasangka Sikap atau tanggapan lazimnya bersifat negatif terhadap sesuatu kumpulan manusia atau ras yang lain atau sikap yang dibentuk berdasarkan generalisasi yang tidak rasional tegar kerana kumpulan tersebut mempunyai ciri atau kualiti tersebut. Pandangan negatif mengenai ahli kumpulan etnik lain Tidak diluahkan secara terbuka Tidak berasaskan fakta yang jelas, tepat, dan mencukupi Prejudis yang kuat sukar diubah walaupun dengan fakta yang kukuh. Dari aspek ras dan etnik, prasangka terdiri daripada tiga kompenan berikut: Kompenan kognitif Kompenan afektif Kompenan kelakuan

30 Diskriminasi Satu proses apabila ahli sesuatu kumpulan atau kategori dalam masyarakat dinafikan hak untuk mendapat layanan yang saksama dari segi undang-undang dan hak untuk menikmati manfaat sosial yang lain. Ia juga bermaksud layanan yang berlainan diberi kepada individu dan kumpulan disebabkan faktor ras, agama dan jantina. Pandangan, pemikiran, dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap kelompok etnik yang lain Membandingbeza berdasarkan ciri-ciri etnik Manifestasi: Mengelakkan diri daripada etnik yang diprasangka Pembersihan etnik (ethnic cleansing)

31 Prasangka & Diskriminasi
Kaitan antara diskriminasi dan prasangka Prasangka boleh wujud tanpa diskriminasi. Diskriminasi boleh wujud tanpa prasangka. Diskriminasi boleh menjadi penyebab kepada prasangka. Prasangka dan diskriminasi lazimnya saling menguatkan antara satu sama lain.

32 Konsep Streotaip; Definisi:
Kenyataan umum yang tentang sesuatu kumpulan etnik Gambaran berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik dan buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik Kesan: pandang rendah -> bataskan interaksi -> semangat perkauman

33 Proses Hubungan Etnik & Intergrasi Sosial
Penyatuan pelbagai kumpulan tanpa mengira keturunan sama ada majoriti atau minoriti dan lenyapnya sifat prasangka dan kelakuan diskriminasi terhadap satu sama lain. Proses menyatupadukan berbagai-bagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masing-masing. IS penting untuk mencapai keharmonian, kesejahteraan dan kestabilan dalam masyarakat jika wujud keselarasan dari segi norma dan nilai. Menurut Ting (1997) Proses integrasi boleh wujud dalam pelbagai bentuk seperti Akulturasi – Berlaku penyerapan elemen budaya antara kaum Asimilasi – Kaum minoriti menyerap budaya masyarakat perdana keseluruhannya termasuk ekonomi, pendidikan dsb. Amalgamasi – Hubungan melalui perkahwinan Akomodasi – Pemisahan tetapi dlm keadaan aman & berkompromi Segregasi – Pemisahan dr segi fizikal, sosial & budaya - Aparthied

34 Konsep Perpaduan & Intergrasi
Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama Integrasi: Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah

35 Konsep Perpaduan & Intergrasi
Unsur Integrasi Integrasi wilayah (MB + MT, PT + PB) Integrasi ekonomi Integrasi kebudayaan Integrasi sosial Integrasi pendidikan Integrasi politik

36 Konsep Perpaduan & Integrasi
Konsep Segregasi Konsep Akomodasi Konsep Perpaduan & Integrasi Konsep Amalgamasi Konsep Akulturasi Konsep Asimilasi

37 | A | B | C | Konsep Segregasi:
Pengasingan: sekolah, tempat tinggal, pengangkutan, kemudahan awam. Contoh: Dasar Aparteid di Afrika Selatan ( ) | A | B | C |

38 Konsep Akomodasi: Pertahan budaya etnik sendiri, hormati kumpulan etnik lain Contoh Malaysia: MCIL Switzerland: JIP A + B + C = A + B + C

39 Abc + Bac + Cab Konsep Akulturasi:
Satu proses penerimaan unsur budaya lain Unsur dari budaya asing diterima dan diolah dalam budaya sendiri Tidak menyebabkan kehilangan identiti asal penerima Contoh: talileher, angpau, makanan. Abc + Bac + Cab

40 A + B + C = A Konsep Asimilasi:
Satu proses percantuman antara etnik berlainan budaya Contoh: Melayu di Thailand, Cina di Kelantan, Baba dan Nyonya Berlaku bila ada interaksi yang erat untuk tempoh yang lama A + B + C = A

41 A + B + C = D Konsep Amalgamasi:
Terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan campur Membentuk generasi atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal. A + B + C = D

42 Konsep Intergrasi: SEGREGASI AKOMODASI AKULTURASI ASIMILASI AMALGAMASI
Pemisahan antara etnik. Dasar apateid AKOMODASI Sedar perbezaan budaya. Hidup dengan harmoni AKULTURASI Minoriti menerima budaya majoriti, tanpa ubah budaya asal ASIMILASI Minoriti terima budaya dominan AMALGAMASI Percampuran membentuk kelompok baru. Kahwin campur

43 Proses Intergrasi Segregasi Akomodasi Akulturasi Asimilasi Amalgamasi
Rendah Tinggi

44 Kesimpulan: Berteraskan budaya penduduk asal, unsur budaya lain yang sesuai boleh diterima. Mencerminkan sifat struktur sosial, keadaan sosial dan ikatan sosial masyarakat, darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik dan struktur masyarakat bersifat kolonial. Mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara. Mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial. Menggambarkan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku masyarakat; isu prasangka dan diskriminasi.

45 Warganegara Malaysia Mengikut kaum bagi tahun 1991, 2000 dan Suku kedua 2006
Kumpulan Etnik Melayu ,521, ,680, ,475,100 Bumiputera ,778,000 2,567,800 2,931,400 Cina ,623, ,900 6,219,600 India ,316,100 1,680,100 1,858,500 Lain-lain , , ,900 Jumlah ,812, ,889, ,803,500


Download ppt "KEPELBAGAIAN KELOMPOK"

Similar presentations


Ads by Google