Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Kata Kerja Tak Transitif berpelengkap

Similar presentations


Presentation on theme: "Kata Kerja Tak Transitif berpelengkap"— Presentation transcript:

1 Kata Kerja Tak Transitif berpelengkap

2 Imbas kembali…- Kata Kerja Tak Transitif (KKTT)
Kata Kerja Transitif merupakan Kata Kerja yang tidak memerlukan objek selepasnya. Contoh: Ali berjalan. Adik tidur. Ibu sedang menanti ayah pulang. Jika kita amati, kata kerja ‘berjalan’, ‘tidur’ dan ‘pulang’ sudah cukup untuk memberikan makna kepada ayat yang diberikan. Ia tidak memerlukan objek selepasnya untuk melengkapkan ayat.

3 Kata Kerja Tak Transitif berpelengkap (KKTT)
KKTT berpelengkap merujuk kepada Kata Kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. (Buku Teks Jauhari 4A asas. hlm. 14). Pelengkap di sini tidak semestinya objek seperti yang diperlukan oleh Kata Kerja Transitif. Ingatkah lagi apakah itu Kata Kerja Transitif?

4 Contoh Kain songket itu bersulamkan benang emas. Kain itu kelihatan bertambah menarik setelah ditekat. ‘benang emas’ merupakan pelengkap kepada kata kerja ‘bersulamkan’. ‘menarik setelah ditekat’ merupakan pelengkap kepada kata kerja ‘bertambah’ .

5 Latihan Sila fikirkan 5 KKTT berpelengkap. Bina ayat menggunakan kelima-lima KKTT yang telah kamu fikirkan. Pastikan ayat tersebut mempunyai sekurang-kurangnya 7 patah perkataan.


Download ppt "Kata Kerja Tak Transitif berpelengkap"

Similar presentations


Ads by Google