Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Момчетата и Момичетата лектор: Надя Димитрова клиничен психолог.

Similar presentations


Presentation on theme: "Момчетата и Момичетата лектор: Надя Димитрова клиничен психолог."— Presentation transcript:

1 Момчетата и Момичетата лектор: Надя Димитрова клиничен психолог

2 М ОМЧЕ ИЛИ М ОМИЧЕ При редукционното деление на сперматозоидите половината от тях съдържат Х, а другата половина Y хромозоми. При оплождането яйцеклетката, ако се слее със сперматозоид, носещ Х хромозома - полът на бебето ще е женски. Ако се слее със сперматозоид с Y хромозома - полът на бебето ще е мъжки.

3 П РИЧИНИ: 1.СПЕЦИФИЧНО УСРОЙСТВО НА МЪЖКИЯ И ЖЕНСКИЯ МОЗЪК; 2.РАЗЛИЧИЯТА В ХОРМОНАЛНИТЕ ФУНКЦИИ; 3.ПОЛОВАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ. Осъзнаване на пол и сексуалност. ПСИХОПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА

4 1.ПОЛОВ ДИМОРФИЗЪМ е СПЕЦИФИЧНО УСТРОЙСТВО НА МЪЖКИЯ И ЖЕНСКИЯ МОЗЪК Когнитивните процеси Момчета •По-добро пространствено ориентиране; •По-добри в тестовете с използване на въображението; •По-добри в целенасочени движения; •По-добри в математически разсъждения. МомИчета •По-скоростно протичащи перцептивни процеси; •По-добри лингвистични възможности; •Улесненост в словесния израз; •По-добри аритметични действия; •Фини действия с ръцете.

5 2.XОРМОНАЛНИТЕ ФУНКЦИИ хормоните са тези биохимични вещества, изработвани от жлезите, които управляват нашето поведение Тестостерон Подбужда към придобиване на храна и отблъскване на нападение; Агресивността; Съперничеството и съревнованието; Самостоятелност и увереност в себе си; Полова активност; Развитие на вторични полови белези Естроген Снижава нивото на агресия; Усещане на удовлетвореност и благополучие; Стремеж за отглеждане на деца и защита на дома; Успокояващо въздействие; Подобрява паметта; Стимулира връзката между двете полукълба

6 3. Половата социализация не е сексуална ориентация Децата на 3 години самоопределят себе си като представители на определен пол. Социализацията е процес, при който човек се учи на одобрени от обществото норми на поведение, присъщи на неговия биологичен пол. Половата социализация е постоянен процес, продължаващ през целия живот на хората.

7 Половата социализация се овладява чрез: Детските игри Детските играчки Детската литература Езика, на който говорим Телевизията

8 Приемливото за даденото общество полово поведение се поощрява, а неприемливото се наказва със социално неодобрение. ТЕОРИИ: Според Зигмунд Фройд човек несъзнателно се идентифицира с човек от същия пол и копира неговото поведение. Детето се “потапя” в типична среда за неговия пол и му се подават подходящи полово диференцирани стимули. Полът на детето се обгръща в съответната езикова обвивка – Той / Тя Подчертава се познавателната страна на процеса на половата социализация и детето се разглежда като активен участник в нея.

9 ПОЛОВОТО САМОСЪЗНАНИЕ ВЪЗПИРЕМАНЕ НА СЕБЕ СИ КАТО ЧОВЕК ОТ ОПРЕДЕЛЕН ПОЛ Детето на 3г. се осъзнава като момче или момиче и знае, че пола не може да се промени. Влияния: - Социални норми – половите роли *типични *желателни - Нормативен натиск– механизъм, към който се приспособяваме, за да не бъдем отхвърлени; - Информационен натиск – личността извършва социална проверка на своите представи. Половото самосъзнание се формира в течение на целия живот на човека и всеки период от живота му има своите особености. Половото самосъзнание разкрива сексуалната насоченост на човека.

10 Как се възпитават момичета и как - момчета? Има ли разлики? мъжественост и женственост АНДРОГИНИЯ – Човек да притежава и свободно владее типично женски и/или типично мъжки полово-ролеви норми. Общото: Възпитавайте в своето дете ценности и качества, които харесвате и одобрявате, независимо от неговия пол.

11 РАЗЛИКИТЕ върху какво да наблегнем Момчетата -Страх от раздяла -Склонност към кавги -Трудно се организират -Приливи на физическа енергия -Несръчни с ръцете -Труден изказ Момичетата •Вродена безпомощност •Склонност към обезценяване •Да изразява чувства като яд и гняв •Да се справи със страховете •Развиване на физически умения

12 Каква е ролята на майката и бащата в създаването на модел на поведение и в изграждане на личността? В детското развитие присъстват 3 етапа: Първи етап: до 7 година децата “принадлежат” на майките си. Тя е тази, която пробужда желанието за Живот и Любов у детето. Втори етап: от 7 до 14 година детето “възприема” света през очите на бащата. Трети етап: от 14 година до края на пубертета детето подлага на проверка възгледите на своите родители, за да намери свои собствени. *За нормалното психично развитие на детето е необходимо и двамата родители да изпълняват своите роли по време на 3 етапа от детското развитие. Задават сценария, според който ще се изгражда личността на детето.

13 Влиянието на родителите: Да поиграете футбол със сина си или да играете на феи с дъщеря си и да се забавлявате от това, че сте заедно, е подаръкът, който ще донесе не просто радостен миг на Вашето дете. В тези моменти Вие давате възможност на детето си да самоактуализира положително своята себеоценка. Вие давате възможност на детето си да разбере, че това, което го интересува е важно не само за него, а и за другите. Вие давате възможност на детето си да изживее радостта от общуването с другите. И не на последно място Вие давате възможност на детето си да почувства Любовтта, която изпитвате към него.

14 Кога и в какво трябва да се внимава? Когато липсва единия родител - Добрият за детето вариант е и двамата родители да присъстват в живота на децата. Ако това е невъзможно, то е необходимо този, който се грижи за тях да въведе друг възрастен в техния живот, който да модел за подържание. Сексуалното възпитание – научете детето да уважава себе си и своето тяло. Сексизмът – индивидуално предубедени нагласи и дискриминиращо поведение по отношение на представителите на единия или другия пол.

15 ПОДКРЕПЯЙТЕ ПРОЯВИТЕ НА ЛЮБОВ И ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ


Download ppt "Момчетата и Момичетата лектор: Надя Димитрова клиничен психолог."

Similar presentations


Ads by Google