Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ ПЛЕВЕН Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ – алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността.

Similar presentations


Presentation on theme: "ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ ПЛЕВЕН Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ – алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността."— Presentation transcript:

1 ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ ПЛЕВЕН Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ – алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността и агресията в предучилищна възраст

2 Ако разгледаме агресивното поведение като сборно понятие на: да направиш на инат(опозиция), да не спазваш общите правила и да не се съобразяваш с другите деца (асоциално поведение), Ако разгледаме агресивното поведение като сборно понятие на: да направиш на инат(опозиция), да не спазваш общите правила и да не се съобразяваш с другите деца (асоциално поведение), то Програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по Паневритмия успява да овладее агресията на детето чрез: то Програмата „Здраве чрез движение сред природата” с обучение по Паневритмия успява да овладее агресията на детето чрез:  Надмощие на групата-(цялото е повече от частите);  Удовлетворяване на базови потребности;  Обогатяване на представата за значимия възрастен чрез включване на различни специалисти в работата с децата;  Високо професионално обучение и консултиране на родители за намаляване поредицата от грешки в отношението към детето и неговото възпитание;

3 Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА” с обучение по Паневритмия е научнообоснован педагогически модел за здравно, екологично и интегрирано образование с практически и интердисциплинарен подход Според учените обучението по Програмата е Според учените обучението по Програмата е цялостен подход към възпитание на децата в посока на създаване на нагласи за здравословен начин на живот свързан с физическата активност, общуване с природата, занятия на чист въздух, неагресивно поведение в групата, уважение и любов към връстниците и близките хора.

4 Петгодишният опит от провеждането на програмата „Здраве чрез движение сред природата” в три детски градини на Плевен, съвместно с Института за изследване и прилагане на паневритмията, показва снижаване на детската тревожност и агресивност. Изследването на 167 деца от предучилищна възраст, проведено съвместно с проф.Ваня Матанова от СУ „Св. Св.Кл.Охридски”, категорично отчете, че децата, които се занимават с паневритмия, Изследването на 167 деца от предучилищна възраст, проведено съвместно с проф.Ваня Матанова от СУ „Св. Св.Кл.Охридски”, категорично отчете, че децата, които се занимават с паневритмия, имат повишена способност имат повишена способност да управляват и контролират поведението си и да се съобразяват със средата, и значимите други. да управляват и контролират поведението си и да се съобразяват със средата, и значимите други. Те притежават умения за съвместна дейност, която им носи удовлетворение. Те притежават умения за съвместна дейност, която им носи удовлетворение.

5 от една страна на комплексното и продължително въздействие на системата паневритмия върху тялото, емоцията, психиката и възпитанието от друга страна възпитателният подход в работата по програмата се провежда от учители- личности, които са компетентни и за превенция на агресията от друга страна възпитателният подход в работата по програмата се провежда от учители- личности, които са компетентни и за превенция на агресията Безспорно положителният ефект се дължи :

6 Програмата „Здраве чрез движение сред природата” успява да овладее агресията на детето чрез :  Групови дейности  Удовлетворяване на базовите потребности: - от движение - от любов и спокойствие - от подкрепа и внимание - от оценка на постиженията - от компетентност  Осигуряване на възможности за творческо мислене и изява

7 Групови дейности

8 Съвместна групова работа с деца от различни възрасти и родители

9 Удовлетворяват се базови потребности Програмата „ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА” осигурява на децата повече възможности за: - самостоятелност и справяне в различни ситуации, - активно участие във всички дейности на обучението, - усвояването на практически умения за природосъобразен начин на живот. начин на живот.

10 Всички дейности по програмата са изпълнени с положителни, реални, жизненоважни преживявания, които мотивират децата за полагане на усилия и за преодоляване на трудностите

11 Потребност от ДВИЖЕНИЕ-

12 Потребност от любов и спокойствие от положителните емоции, с които е свързана работа по програмата и от отношенията в групата- педагог -деца и деца с деца; и от отношенията в групата- педагог -деца и деца с деца; Осигурява се от вербалното въздействие на музиката и текста на паневритмията,

13  От текстовете на песните в Паневритмията  От групата  От педагога  От родителите Потребност от подкрепа и внимание

14 Потребност от оценка на постиженията Тази потребност се удовлетворява по време на различните състезания, маратон по аеробика, конкурси за най-добра минерална находка Тази потребност се удовлетворява по време на различните състезания, маратон по аеробика, конкурси за най-добра минерална находка

15 състезание - какво знаем за мечките и птиците; при скалното катерене в общите експедиции и лагери, където всяко постижение се награждава.

16 Потребност от компетентност Обогатяване на представата за значимия възрастен чрез включване на различни специалисти в работата с децата; Удовлетворяването на тази потребност се постига с ученето чрез преживяване по време на експедициите и лагерите.

17 Осигуряване на възможности за творческо мислене и изява

18 Високо професионално обучение и консултиране на родители за намаляване поредицата от грешки в отношението към детето и неговото възпитание

19  Така се формира чувство за принадлежност към групата и детската градина;  Поставят се основите на отговорното поведение сред природата, на самоконтрола и самодисциплината;  Формират се нагласи за толерантност и съпричастност при общуването с другите.

20 Затова програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА “ с обучение по Паневритмия, като колективен динамичен метод за вливане в потока на живота е насочен към здравословен начин на живот, резултат от отговорното отношение към нас самите като личности, към околните и природата.Това е процес, който протича на всички нива в човека – физическо, емоционално, умствено и нравствено, целящ координирането и хармонизирането им. Наблюденията ни доказват, че Паневритмията въздейства върху всяка сфера на човешката личност- физическа, емоционална, интелектуална и нравствена, стимулирайки децата към ценности, които придобиват личностен смисъл. Наблюденията ни доказват, че Паневритмията въздейства върху всяка сфера на човешката личност- физическа, емоционална, интелектуална и нравствена, стимулирайки децата към ценности, които придобиват личностен смисъл.

21 Като научно обоснован метод Програмата Като научно обоснован метод Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ с обучение по Паневритмия, е алтернативна възможност за:  оздравяване на детския организъм,  създаване на положителни емоции,  удовлетворяване на потребностите за общуване,  преодоляване на тревожността и АГРЕСИЯТА. Тя въздейства върху хармоничното развитие на ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ !

22 Автори : ЛЮДМИЛА ГАТЕВА Директор ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ Плевен АНТОАНЕТА ЯНКОВА Институт за изследване и прилагане на паневритмията Докторант на Великотърновския университет


Download ppt "ОДЗ № 7 “ СНЕЖАНКА “ ПЛЕВЕН Програмата “ЗДРАВЕ, ЧРЕЗ ДВИЖЕНИЕ СРЕД ПРИРОДАТА“ – алтернативна форма на допълнителна дейност за преодоляване на тревожността."

Similar presentations


Ads by Google