Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Understanding By Design in Social Studies

Similar presentations


Presentation on theme: "Understanding By Design in Social Studies"— Presentation transcript:

1 Understanding By Design in Social Studies
Zenaida Quezada-Reyes, Ph.D.

2 Balangkas Konseptwal ng Araling Panlipunan
Isang Pilipinong May Kapaki-pakinabang na kakayahan Para sa Lahat Maging ganap Kaalaman makagawa makipamuhay Pakikipagtalastasan at Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw Mapanagutang Pagkamamamayan Mapanuring Pag-isip at at paglutas ng suliranin Pagpapasiya Pagsasaliksik Haligi ng Pagkatuto Pamamaraang Tematiko -Kronolohikal Integrasyon Interdisiplinari/ multidisiplinari Pasiyasat Kolaboratib Pagkatutong Pangkaranasan at Pangkonteksto Mga Panuntunan sa Pagkatuto Kaisipan/Panuntunan sa AP Constructivismo

3 Stages of Backward Design
Objectives/ Targets: Knowledge, reasoning, Skills, affective Essential Understanding Essential Questions Step 1: Identify Desired Results (Outcomes) Content/ Performance Standards Step 2: Determine Acceptable Evidence (Assessment) Product/ Performance Assessment Tools or criteria Step 3: Plan learning Experiences and instruction (Learning Plan) Instructional Strategies/ Learning Activities Resources and Materials

4 Performance Standards Content/ Performance Standards
Step 1: Identify Desired Results/ Learning Outcomes (Source: DepEd) Performance Standards Pagsasaliksik Mapanuring pag-iisip Pagkamalikhain Matalinong pagpapasya Mapanagutang pakikilahok Content/ Performance Standards Content Kasaysayan Ekonomiks Kaugnay na disiplinang Panlipunan Unang Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyung pangkasaysayan at pampamahalaan ng Pilipinas gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagpapatatag ng pambansang pagkakakilanlan, pagkakaisa at mabuting pagkamamamayan ng bansa at daigdig. IkalawangTaon: Naipamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyu sa pag-aaral ng lipunan at kultura ng mga bansang Asyano, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan, pag-aasahan at pagkakaisa ng mga mamamayan sa rehiyong Asya. Ikatlong Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan sa kasaysayan ng daigdig at mga isyung pandaigdigan, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagkakaroon ng pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran. Ikaapat ng Taon: Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaisipan at isyungnapapanahon sa ekonomiks, gamit ang mga kasanayan at pagpapahalaga tungo sa pagiging “globally competitive” at produktibong mamamayan ng bansa at daigdig.

5 Targets: Knowledge, reasoning,
Objectives/ Targets: Knowledge, reasoning, Skills, affective Step 1: Identify Desired Results (Outcomes) Unang Taon, Paksa 1: Elementong Pangheograpiya (lokasyon, laki, hugis at klima Naipamamalas ng mga mga-aaral ang pag-unawa sa bahaging ginampanan ng lokasyon, laki, hugis, at klima ng Pilipinas sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Pilipino.

6 Mga Paksa ng Araling Panlipunan
Mamamayan, Lugar at Kapaligiran: Kasaysayan: Heograpiya at kabihasnan Ekonomiks: Likas na Yaman Panahon, Pagdaloy at mga Pagbabago Kasaysayan: Pagkakakilanlan, Mundo Economics: Kakulangan at mga Yamang Pantao Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Kasaysayan: pagtutulungan Economics: Pang-eknomiyang Pamamahala Indibidwal, Grupo at mga Institusyon Kasaysayan: Pamamamahala at Pagkamamamayan, Kultura at Pagkakaisa Economics: Globalisasyon at Isyung pang-Ekonomiya

7 Essential Understanding
Halimbawa ng Essential Understanding sa Unit 1 Unang Taon: Ang tao at ang heograpiya ay may impluwensya sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino. Ikalawang Taon: Ang heograpiya ay mahalagang pwersa sa pag-unlad ng mga bansang Asyano. Ikatlong Taon: Ang heograpiya ay pundasyon ng kabihasnang pandaigdig. Ikaapat na Taon: Ang matalinong paggamit ng pinagkukunang- yaman ay salik sa pagsulong at pag-unlad ng pamumuhay ng indibidwal at ekonomiya

8 Halimbawa ng Essential Questions sa Unit 1
Unang Taon: Paano nakaimpluwensya ang tao at ang heograpiya sa pag-unlad ng pamayanang Pilipino? Ikalawang Taon: Paano naimpluwensyahan ng heograpiya ang pag-unlad ng mga bansang Asyano? Ikatlong Taon: Paano nakaimpluwensya ang heograpiya sa paghubog ng kabihasnang pandaigdig? Ikaapat na Taon: Ano ang kaugnayang ng matalinong paggamit ng pinagkukunang-yaman sa pagsulong at pag-unlad ng pamumuhay ng indibidwal at ekonomiya?

9 Assessment Tools or criteria (Rubrics)
Step 2: Determine Acceptable Evidence (Assessment) Product/ Performance Assessment Tools or criteria (Rubrics) Product Skills Paper Project Poem Portfolio Video/Audio tape Web Page Exhibit Reflection Journal Graph Tables diorama Speech Demonstration Dramatic reading Debate Recital Enactment Use of keyboard Use of graphs, chart, maps, globe Research Civic engagement activities

10 Istratehiyang Pangkasaysayan Kaalamang Kronolohikal
Step 3: Plan learning Experiences and instruction (Learning Plan) Instructional Strategies/ Learning Activities Resources and Materials Istratehiyang Pangkasaysayan Kaalamang Kronolohikal Pagbubuo ng timeline na nagpapakita ng mga tao o ideya na nakatulong sa mga pangyayari Pagbubuo ng dayagram o fishbone na nagpapakita ng mga pangyayari Pagsasadula ng mga nakaraang pangyayari Paggawa ng “virtual” museum eksibit

11 Kaalamang Kronolohikal
Pagbubuo ng dayorama (maaring totoo o virtual) ng arkeologo na nagpapakita ng mga artifacts sa ibat-ibang panahon Ekshibit ng lumang kasangkapan Paghahanap ng diary ng bayani Paghahalungkat ng lumang larawan

12 Historikal na Pang-unawa
Pagbuo ng listahan galing sa mga magulang o mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa kanilang benepisyo sa nakaraang pamahalaan Pagbabasa ng sanaysay, kanta, tula atbp ng mga bayaning Pilipino at Pilipina Paggawa ng sanaysay tungkol sa pagkabayani, pamahalaan, pag-aaral, atbp

13 Pagsusuri at Interpretasyon
Pagbubuo ng mga ibat-ibang uri ng web Paggawa ng pictogram at cartogram Paggawa ang pagbasa ng mga tsart Pag-imbita sa mga mahahalagang tao at pagbubuo ng tanong Pagsusulat ng isang balita Pagsusulat sa mga historyador

14 Pagsusuri at Interpretasyon
“Ang mundo sa aking sala” Pagbuo ng isang produkto para ipakita ang ibat-ibang panahon Mga laro o relay (hal. Ang mundo sa lubid) Pagbubuo ng kanta, tula, kasabihan, atbp

15 Pananaliksik Pananaliksik ng lokal na kasaysayan Mga kilalang tao
Mga tradisyon Mga gawaing pangkabuhayan Mga makasaysayang pangyayari Mga gawain: pagpunta sa museum, pag-interbyu, paggagalugad ng aaklatan, paghahanap ng mga diary at larawan, atbp

16 Pananaliksik Pagbubuo ng kasaysayan ng pamilya Pagbuo ng family tree
Pagsusuri ng mga pera Pagkilala sa mga arkeologo Paggawa ng sarbey ukol sa katuturan ng pagiging bayani

17 Pagsusuri at pagdedesisyon
Simulasyon Pagdedebate Pagbubuo ng decision tree Pagbubuo ng plano Pagbubuo ng mga senaryo ng sarili at ng lipunan sa hinaharap

18 Kasanayang Pangheograpiya Pagbubuo ng Heograpikal na Tanong ano, saan, bakit, kailan, atbp Mga Istratehiya: Pagpapayabong ng kasanayan sa pagbasa at paggamit ng mapa, globo, tsart at mga talahanayan

19 Kasanayang Pangheograpiya Pagkuha ng heograpikal na impormasyon
Paghahanap ng mga kasagutan sa heyograpikal na katanungan sa pamamagitan ng Paggamit ng mapa, globo, at mga talahanayan Pagggagalugad ng mga balita “sharing circles” Jigsaw Carousel Pangkatang imbestigasyon

20 Kasanayang Pangheograpiya Pagsasaayos ng heograpikal na impormasyon
Paggawa ng mapa at talahanayan Pagbubuo ng dayagram Paggawa ng flow chart o retrieval chart Pagguhit ng ecosystem

21 Kasanayang Pangheograpiya Pagsusuri ng heograpikal na impormasyon
Paggamit ng mapa at tsart upang maipakita ang mga ugnayan ng kaganapang heograpikal pati ang daloy ng mga pangyayari Paggamit ng mga teksto, dokumento, mga larawan at caricature upang maipakita ang daloy ng ugnayan ng heograpikal na penomena Paggamit ng matematika upang maipakita ang mga ugnayan ng heograpikal na impormasyon Pagsusuri ng mga kaso sa paligid

22 Kasanayang Pangheograpiya Pagsagot sa mga Heograpikal na Tanong
Pakikipagkaibigan sa mga taga-ibang lugar; pag-alam sa klima, kultura, kabuhayan atbp ng mga kaibigan Paglista ng mga paraan upang malutas ang mga suliraning pangkapaligiran Maaring bumuo ng 5 sanhi, 5 resulta at 5 paraan ng paglutas sa isang isyu o suliranin sa 4 na aspeto (atmosphere, biosphere, hydrosphere at lithosphere) Na gumagamit ng 4 ba salamin (kultural, kabuhayan, politikal at panlipunan) Pagguhit ng mga larawan ng mga bagay-bagay sa ibat-ibang panig ng bansa at mundo tulad ng bahay, damit, bukid, atbp

23 Kasanayang Pangsibika
Kaalaman sa Kasaysayan at lipunan Pag-alam sa mga pangunahing konsepto sa kasaysayan at lipunan ng isang pamayanan at ng bansa Maaaring balikan ang mga istratehiya sa kasaysayan

24 Kasanayang Pangsibika
Kaalaman sa Kasaysayan at lipunan Pag-alam sa mga pangunahing konsepto sa kasaysayan at lipunan ng isang pamayanan at ng bansa Maaaring balikan ang mga istratehiya sa kasaysayan

25 Kasanayang Pangsibika Demokratikong paniniwala
Mga paniniwala: pagiging pantay-pantay lahat ay nabibigyan ng pagkakataon bawat isa ay may pananagutan at tungkulin sa kapwa lahat ay marunong makisama at konsiderasyon sa kapwa

26 Kasanayang Pangsibika Istratehiya sa Demokratikong Paniniwala
Mga laro ukol sa pakikinig at pakiramdam sa kapwa Sociodrama Pangkatang proyekto Pangkatang gawain

27 Kasanayang Pangsibika Kasanayang sa partisipasyon
Pakikipagtrabaho sa grupo: Pangkatang gawain upang malutas ang problema Pagbubuo ng samahan para sa isyu: Pagsali sa mga gawain ng pamayanan Pagkumbinsi, pakikitungo at pakikiisa: Paggawa ng mga poster, pakikipag-usap at paggawa ng mga salawikain ukol sa mga isyu o problema Sipag at tiyaga upang magawa ang layunin: Pagtatapos ng nasimulang pangkatang gawain Pagpapayabong ng karanasan sa ibat-ibang kultura: eco-camp, exchange programs, homestay, atbp

28 UBD in Social Studies 1

29 Stage 1: Results/Outcomes
Standards Essential Content Performance Understanding Question Paksa 3: Yamang Tao Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa na ang yamang tao ay mahalagang salik sa pagbuo ng pamayanan at matalinong paggamit ng yamang likas upang makatugon s pag-unlad ng pamayanan Ang mag-aaral ay mahusay na nakagagawa ng isang replica o diorama na nagpapakita ng pagpapayabong ng kabihasnang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang yamang likas Ang yamang tao ay mahalagang salik sa pagbuo ng pamayanang Pilipino Pinagyayaman ng tao ang yamang likas upang makatugon sa pag-unlad ng pamayanan Ang ugnayan ng tao at likas na yaman ay nagsisilbing basehan sa paglinang ng mga gawaing pangsosyo –ekonomiko, cultural at pulitikal upang mapaunlad ang bansa Ano ang kahalagahan ng yamang tao sa pagbuo ng pamayanang Pilipino? Paano pinagyayaman ng tao ang yamang likas upang makatugon sa pag-unlad ng pamayanan? Paano nagsisilbing basehan ng tao ang likas na yaman sa paglinang ng mga gawaing pangsosyo –ekonomiko, cultural at pulitikal upang mapaunlad ang bansa?

30 Stage 2: Assessment At the level of
Product/ Performance Tools/Criteria At the level of Understanding Replica o diorama Rubrics ng replica o diorama 5-angkop ang mensahe sa paksa, atraktibo, gumamit ng mga material sa kapaligiran, orihinal ang ideya 4- angkop ang mensahe, gumamit ng mga material sa kapaligiran, orihinal ang ideya 3- angkop ang mensahe, gumamit ng mga material sa kapaligiran 2- angkop ang mensahe 1- gumamit ng mga material sa kapaligiran Explanation Naipaliliwanag ang ugnayan ng yamang tao sa likas na yaman sa paglikha ng mga gawaing sosyo- pulitikal, ekonomikal at cultural sa pamayanan/bansa (Mapanuring pag-iisip ) Interpretation Nakabubuo ng sariling paliwanag ng ugnayan ng likas na kapaligiran at kaugalian o pagkilos ng mga Pilipino(Mapanuring pag-iisip ) Application Naipapakita ang mga halimbawa kung paano ayusin ang isang pamayanan na may likas kayang pag-unlad Nakapaghihikayat ng mga kamag-aral at kapamilya upang mapaunlad ang pamayanan at ang bansa (Mapanagutang pakikilahok , Pagkamalikhain) Mahusay na paggawa ng isang replica o diorama na nagpapakita ng pagpapayabong ng kabihasnang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang yamang likas

31 Stage 2: Assessment Product/Perfor mance Tools/Criteria At the level of Understanding Performance Replica o diorama Perspective Nakabubuo ng isang pananaw kung paano pauunlarin ang sariling pamayanan at bansa Empathy Nakagagawa ng mga Gawain na makatutulong sa wastong paggamit ng likas na yaman Self-Knowledge Nakabubuo ng isang kaisipan kung paano pagyamanin ang likas na yaman bilang kontribusyon sa pagpapayabong ng gawaing sosyo-pulitikal, ekonomikal at cultural sa pamayanan/bansa (Matalinong pagpapasya , Pagsasaliksik)

32 Stage 3: Learning Plan Instructional Activities Resources or materials Paglalahad ng mga ginawa ng mga sinaunang tao sa pagpapayabong ng kapaligiran tulad ng Banawe Rice Terraces, Mga pagkaing Pilipino, mga kagamitang Pilipino Pag-uugnay ng talino ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng kanilang mga nilikha ng mga gawaing sosyo-pulitikal, ekonomikal at cultural sa pamayanan/bansa Nakapagpapaliwanag ng ginawang replica o diorama na nagpapakita ng pagpapayabong ng kabihasnang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang yamang likas Nakapagsusuri ng mga mabubuting ginawa ng mga sinaunang Pilipino Nakapipili ng mga maaring gawin pa ang mag- aaral batay sa likas kayang pag-unlad na ipinakita ng mga sinaunang Pilipino Nakabubuo ng isang konseptong papel ng maari pang gawing proyekto sa pamayanan Basic Textbook References Materials: Pictures Diorama Philippine products Materials for recycling Local materials (grasses, flowers, trees, shells, etc)

33 Maraming Salamat Po!


Download ppt "Understanding By Design in Social Studies"

Similar presentations


Ads by Google