Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Ang mga Batas Panteritoryo at Pangkalikasan

Similar presentations


Presentation on theme: "Ang mga Batas Panteritoryo at Pangkalikasan"— Presentation transcript:

1 Ang mga Batas Panteritoryo at Pangkalikasan

2 Bakit kailangan ng Batas Pangkapaligiran?
Upang lubos na mapangalagaan ang kapakanan ng mga likas na yaman ng bansa.

3 Nakasaad sa panimula ng Saligang-Batas ang katarunagng panlipunan at karapatang pantao,mga konsiderasyong pangekolohikal at ibang mga batas na tumatalakay sa pangangalaga nating mga Pilipino sa yamang taglay ng ating bansa. Artikulo II, Sek. 15 at 16 Artikulo XII, Sek 2

4 Pangkalahatang mga Batas Pangkapaligiran
Presidential Decree (P.D.) 1115 o Philippine Environmental Policy na itinadhana upang magakaroon, mapaunlad, mapanatili, at mapabuti ang mga katayuan kung saan ang tao at kalikasan ay mabubuhay nang produktibo at magkaayon.

5 Pangkalahatang mga Batas Pangkapaligiran
P.D. 1152 The Philippine Environmental Code) pinagtutuunan ng pansin ang kalidad ng hangin, tubig, gamit ng lupa, pamamahala ng mga likas na yaman, pamamahala sa basura, balanse ng kapaligiran, populasyon at pangangalaga ng mga ito. (1)Preserbasyon ng paligid, (2)Environmental Education, at (3)tax incentives sa mga gumagawa ng kagamitang laban sa polusyon

6 Mga Batas Pangkagubatan
P.D. 705 Binagong Forestry Code ng 1975 Binigyang kahulugan ang kagubatan, ang paggamit, kontrata, lisensya, Atbp. Kasama na ang mga Illegal Loggers DENR Administrative Order No pangangalaga at pamamahala sa mga malumot na kagubatan

7 Mga Batas Pangkagubatan
Executive Order No. 263 Itinadhana ang paggamit ng community-based forest management bilang pambansang estratehiya upang masiguro ang pananatila ng mga kagubatan sa bansa. Republic Act (R.A.) 7586 (NIPAS Act) Kinikilala ang mga bahaging tubig at lupa na may kakaibang anyo at kahalagahang biyolohiko

8 Mga Batas Pangkagubatan
R.A (Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001) pagpaparami ng iba’t ibang uri ng buhay-ilang, ang pag-aaral, pangongolekta, at paggamit ng mga biyolohiko at genetik na mapagkukunan.

9 Mga Batas sa Pagmimina R.A. 7942 (Mining Act of 1995)
nakasaad na lahat ng mga yamang-mineral sa pampubliko at pambribadong lupa, at kagubatan ay bukas sa mga usaping pinansyal o teknikal R.A (Peoples Small Scale Mining Law of 1991) tuon sa mas maraming trabaho sa industriya ng pagmimina Executive Order 2870 (Revitalization of the Mineral Industries) Responsableng pagmimina

10 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Tubig
R.A (Clean Water Act of 2004) inaalagaan ang katubigan ng bansa laban sa mga polusyon mula sa industriya at mga komunidad. Fisheries Administrative Order No. 155 Pagbabawal sa paggamit ng pinong lambat Fisheries Administrative Order No. 144 regulasyon sa komersyal na pangingisda

11 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Tubig
Fisheries Administrative Order No. 164 pagbabawal sa muro-ami Executive Order No. 704, Section 33 pagbabawal sa paggamit ng dinamita, nakalalasong bagay, kuryente, at iba pang hindi legal na paraan ng pangingisda.

12 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Tubig
P.D. 1328 nagbabawal sa paggamit ng komersyal na trawl sa lugar na may layong 7-kilometro mula dalampasigan.

13 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Tubig
Executive Order No at 1688 nagbabawal sa pagbibili at paglalabas ng mga korales. Executive Order No. 2151 Ipinagbabawal ang anumang gawain sa mga pook na may tanim na bakawan bilang tirahan ng mga buhay-ilang.

14 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Lupa
P.D. 856 Code on Sanitation in the Philippines Tapat ko, linis ko… P.D. 865 multa sa maling pagtatapon ng basura. R.A (Ecological Solid Waste Mangement Act of 2004) Segregasyon (Nabubulok, Di-nabubulok, resiklo)

15 Mga Batas sa Pangangalaga ng Yamang-Lupa
R.A 6969 ( Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990) ninanais na mapangalagaan ang kalusugan at kapaligiran laban sa banta ng kemikal na mula sa Pilipinas o sa labas nito.

16 Mga Isyung Pangkapaligiran


Download ppt "Ang mga Batas Panteritoryo at Pangkalikasan"

Similar presentations


Ads by Google