Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Inihanda ni Mary Krystine P

Similar presentations


Presentation on theme: "Inihanda ni Mary Krystine P"— Presentation transcript:

1 MODYUL 2: Lipunang pampolitika, prinsiplyo ng subsidiarity at prinsipyo ng pagkakaisa
Inihanda ni Mary Krystine P. Olido para sa Unang Markahan ng Edukasyon sa Pagpapakatao Baitang 9

2 Mga tanong na inaasahang masagot:
Paano matutugunan o makakamit ng tao ang kaniyang pangangailangang pangkabuhayan, pangkultura at pangkapayapaan? Bakit mahalaga ang pag-iral ng Prinsipyo ng Subsidiarity at Prinsipyo ng Pagkakaisa?

3 Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 2.1 Naipaliliwanag ang: Dahilan kung bakit may lipunang pulitikal/pampolitika Prinsipyo ng Subsidiarity Prinsipyo ng Pagkakaisa 2.2 Natataya ang pag-iral o kawalan sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan o lipunan/bansa ng

4 Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 2.3 Naipaliliwanag ang Batayang Konsepto 2.4 Nakapagtataya o nakapaghuhusga kung ang Prinsipyo ng Subsidiarity at Pagkakaisa ay umiiral o nilalabag sa pamilya, paaralan, pamayanan (baranggay), at lipunan/bansa

5 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Madali ba ang gawain? Bakit?

6 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Ano ang opinyon ninyo nung nalaman ninyong ako lamang ang mamumuno sa lipunang ito?

7 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Bakit kaya pinapiringan ko ang mga mata ninyo? Ano kaya ang sinisimbolo nito?

8 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Ano ang naging epekto sa gawain noong nagkaroon na ng mga iba pang namumuno sa ating lipunan?

9 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Paano nakatulong ang pagkakakilanlan ninyo bilang isang komunidad noong pinagsama-sama ko ulit kayong lahat noong huli?

10 Paglinang ng Kaalaman, Kakayahan at Pag-unawa:
Ano ang natutunan mo mula sa ating gawain?

11

12 Kultura Nabuong gawi ng pamayanan
Tradisyon, nakasanayan, pamamaraan ng pagpapasya at mga hangarin na pinagbahaginan sa paglipas ng panahon Iniukit sa awit, sining at ritwal upang huwag makalimutan

13 paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkaroon ng maayos na pamumuhay at makamit ang pansariling mithiin sabay ang kabutihang panlahat pinangungunahan ng pamahalaan Pampolitika

14 Tungkuling isatitik ang pagpapahalaga at adhikain ng mga mamamayan
Mukha ng estado sa international na larangan Nagpapatupad ng batas upang matiyak ang soberanya at mapanatili ang seguridad at kapayapaan Pamahalaan

15

16 Hindi mula “itaas” patungo sa “baba” ang prinsipyo ng mahusay na pamamahala. Kailangan ang pakikipagtalaban ng nasa “itaas” sa mga nasa “ibaba”. Hindi mula itaas

17 Prinsipyo ng pagkakaisa (solidarity)
Ang gagawin ng pinuno ay ang gusto ng mga pinamumunuan at ang pinamumunuan naman ay susumunod din sa giya ng kanilang pinuno.

18

19 Prinsipyo ng subsidiarity
Tutulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang makapagpapaunlad sa kanila Tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan, at ng pamahalaan ang magtayo ng akmang estruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan.

20 “May kailangan kang gawing hindi mo kayang mag-isa, tungkulin ko ngayong tulungan ka sa abot ng makakaya ko. Ako naman ay may kailangang gawin nang mag-isa, tungkulin mo ngayon na tulungan ako sa abot ng makakaya mo.”

21 Lipunang Pampolitika Ugnayang naka-angkla sa pananagutan-ang pananagutan ng pinuno na pangalagaan ang nabubuong kasaysayan ng pamayanan. Iginagawad sa kanila ng buong pamayanan ang tiwala na pangunahan ang grupo patungo sa pupuntahan, paglingap sa pangangailangan ng bawat kasapi, at pangangasiwa sa pagsasama-sama ng grupo. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-aambag ng talino at lakas ng mga kasapi sa kabuuang pagsisikap ng lipunan.

22

23 Ninoy aquino Isang tinig lamang noong diktatura ni Marcos

24 Malala yousafzai Isang tinig ng musmos na nanindigan para sa karapatan ng mga kababaihan na makapag-aral sa Pakistan sa kabila ng pagtatangka sa kaniyang buhay

25 Martin luther king jr. Isang tinig lamang ng African- American na sumisigaw ng pagkilala sa tao lagpas sa kulay ng balat

26

27 Lipunang pampolitika Proseso ng paghahanap sa kabutihang panlahat, at pagsasaayos ng sarili at ng pamayanan upang higit na matupad ang layuning ito.

28 “Ang tunay na BOSS ay ang kabutihang panlahat – ang pag- iingat sa ugnayang pamayanan at ang pagpapalawig ng mga tunguhin ng lipunan.”


Download ppt "Inihanda ni Mary Krystine P"

Similar presentations


Ads by Google