Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Click to edit Master title style Ang Sining ng Pakikipanay am.

Similar presentations


Presentation on theme: "Click to edit Master title style Ang Sining ng Pakikipanay am."— Presentation transcript:

1 Click to edit Master title style 1 1

2 2 Ang Sining ng Pakikipanay am

3 Click to edit Master title style 3 Panayam 3 Isang pormal na pakikipagkita at pakikipag-usap sa isang tao upang makakuha ng karagdagang impormasyon o kaalaman

4 Click to edit Master title style 4 Panayam 4

5 Click to edit Master title style 5 5

6 6 6 Pamimiling Panayam Ginagamit para sa pagpili, pag-upa at pagbibigay- trabaho sa mga aplikante, kawani at mga kasapi ng isang organisasyon HALIMBAWA: pag-utang sa bangko paghiling ng visa

7 Click to edit Master title style 7 7

8 8 8 Panayam Upang Mangalap ng Impormasyon Naghahangad ito na makakuha ng pangyayari, opinyon, damdamin, gawi at kadahilanan para sa mga piling pagkilos

9 Click to edit Master title style 9 9 Panayam Upang Mangalap ng Impormasyon Ito ay kadalasan ginagamit ng mga mamamahayag sa pagtatanong sa mga opisyal ng pamahalaan upang magsalita ukol sa isang partikular na isyu.

10 Click to edit Master title style 10 Panayam Upang Mangalap ng Impormasyon HALIMBAWA: pananaliksik (survey) pagboto (kung eleksyon) eksit interbyu (kung ang tao ay aalis na sa kasalukuyan niyang trabaho) pananaliksik na panayam (ng mga mag-aaral) pampulisyang panayam.

11 Click to edit Master title style 11

12 Click to edit Master title style 12 Paghihikayat na Panayam isinasagawa kung mayroon kang nais baguhin sa pag-iisip, damdamin o kilos ng isang tao. HALIMBAWA: pakikipanayam para sa pangangalap ng pondo pananaliksik para sa isang kandidato sa eleksiyon pangangalap ng tauhan ng isang organisasyon

13 Click to edit Master title style 13 Panayam 13

14 Click to edit Master title style 14 PANIMULA O PAMBUNGAD KATAWAN PAGWAWAKAS TAGAPANAYAM 3 BAHAGI KINAKAPANAYAMAN

15 Click to edit Master title style 15 PANIMULA O PAMBUNGAD Ang tagapanayam ay bumabati sa kinakapanayam, ipinakikilala ang sarili, at inilalahad ang layunin ng panayam KATAWAN Ang tagapanayam ay nagbibigay ng mga katanungan PAGWAWAKAS nangangahulugan ng pagtatapos ng pakikipanayam

16 Click to edit Master title style 16 Panayam 16

17 Click to edit Master title style 17 1.Mga bukas – sa – dulong katanungan Nagbibigay daan upang malayang makasagot ang isang kinakapanayam HALIMBAWA: Magsalita ka tungkol sa iyong sarili.

18 Click to edit Master title style 18 2.Mga saradong katanungan Nangangailangan lamang ng isang simpleng kasagutan. HALIMBAWA: Mayroon ka bang kaalaman tungkol sa aming kompanya? (OO o HINDI lamang)

19 Click to edit Master title style 19 3.Mga susing katanungan Nagpapakilala ng mga paksang maaaring pagusapan HALIMBAWA: Ano ang iyong mga karanasan sa mga nauna mong trabaho na maaaring magamit para sa bakanteng posisyon?

20 Click to edit Master title style 20 4.Mga panunod na katanungan Nangangailangan ng karagdagang pagpapaliwanag mula sa kinakapanayam HALIMBAWA: Sa iyong palagay, ano ang iyong kalamangan sa ibang aplikante?

21 Click to edit Master title style 21 5.Mga patapos na katanungan Ginagamit kung nakuha na ng tagapanayam ang lahat ng impormasyong kanyang kailangan HALIMBAWA: Mayroon ka pa bang nais sabihin tungkol sa iyong sarili?

22 Click to edit Master title style 22 6.Mga salaming katanungan Ginagamit kung kinakailangang linawin ang sagot ng kinakapanayam HALIMBAWA: Ang ibig mo bang sabihin, mas mahusay kang magtrabaho kapag nasasailalim sa pressure?

23 Click to edit Master title style 23 MGA GABAY SA PAKIKIPANAYAM Ito ay isang balangkas ng mga katanungang balak mong itanong sa oras ng panayam

24 Click to edit Master title style 24 Panayam 24

25 Click to edit Master title style 25 Tiyaking malinaw Tiyak at di paliguy-ligoy ang mga tanong Bukas ang isipan sa pagtatanong Gigising sa kawilihan ng kinapapapanayam at magbubunsod sa kanya sa malayang pagsasalita. Ihuli ang mga mahihirap at sensitibong mga katanungan.

26 Click to edit Master title style 26 KATANGIAN NG MAGANDANG TANONG Dapat obhektibo ang mga tanong WALANG PAGKILING Huwag magtanong ng hindi naaayon sa paksa MAY KINALAMAN Itanong ang mga tanong na makakapagbibigay ng mga karagdagang impormasyon hinggil sa paksa MALAYA Isaalang alang ang nararamdaman ng kapanayam (respeto) HINDI NAGBABANTA

27 Click to edit Master title style 27 KATANGIAN NG MAGANDANG TANONG MALITAMA Kaya mo bang bumiyahe ng kalahati ng iyong oras? Gaano ka kadalas bumiyahe sa nakaraan mong trabaho? May maliliit ka bang mga anak? Sa iyong nakaraang trabaho, ano ang mga dahilan kung bakit kailangan mong lumiban?

28 Click to edit Master title style 28 KATANGIAN NG MAGANDANG TANONG MALITAMA Gusto mo ba ang trabaho mo ngayon? Ano para sayo ang nagbibigay saya sayo sa trabaho mo ngayon? Bakit papalit palit ka ng trabaho? Tungkol sa 3 mong nakaraang trabaho, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo pinasok ang mga iyon at bakit ka umalis?

29 Click to edit Master title style 29 PAGSASANAY SA N4 Sumulat ng limang tanong batay sa paksang nais mo. Tandaan ang mga paraan at katangian ng magandang tanong.


Download ppt "Click to edit Master title style Ang Sining ng Pakikipanay am."

Similar presentations


Ads by Google