Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Road Safety for Children

Similar presentations


Presentation on theme: "Road Safety for Children"— Presentation transcript:

1 Road Safety for Children

2 Walkability Checks PAGLALAKAD
Habang naglalakad, bigyang pansin ang mga sumusunod: Walang bangketa, lakaran o shoulder Putol-putol na bangketa Basag-basag na semento o bangketa May mga bara ang bangketa Napakakitid ng bangketa para sa paglalakad Maraming tao sa bangketa Napaka-traffic

3 Walkability Checks PAGTATAWID
Habang tumatawid, tignan kung nandiyan ang mga sumusunod na problema: Walang traffic signals Walang nakatakda o nakapinturang tawiran Ang traffic light ay di nagbibigay ng sapat na oras para tumawid May mga sagabal kaya’t di nakikita ang traffic Sagabal ang mga sasakyan sa tawiran Kapag sa may eskwela, walang tanod o katulong tumawid sa oras ng pagpasok at paglabas

4 Walkability Checks Habang naglalakad, tumingin sa paligid. Nakikita mo ba ang mga sumusunod na problema? Madumi, maraming basura Madilim, di sapat ang ilaw Kahina-hinalang mga gawain sa paligid Kailangan ng mas maraming damo, mga puno, mga bulaklak, atbp Nakakaramdam na di ligtas ang kapaligiran habang naglalakad.

5 Pre-test Kapag walang bangketa, saan ka ligtas maglakad?
Anong direksyon titingin bago tumawid? Kapag walang takdang tawiran, saan tatawid?

6 Pre-test Ano ang hugis ng STOP na karatula?
Anong ang bagong background color ng mga karatula para sa mga pedestrians ? Ano ang takdang lugar na sumasaklaw sa kinatatayuan ng paaralan kung saan dapat bumagal ang mga sasakyan at nagbababa ng maraming bata?

7 TRAPIKO: Mga Terminolohiya
Aralin TRAPIKO: Mga Terminolohiya TRAPIKO - ang pagdaan o paggalaw ng mga tao o/ at sasakyan sa daan. KARATULANG PANTRAPIKO – ang mga tanda o sagisag na ginagamit sa daan, upang maging ligtas at maayos ang pagdaloy ng trapiko. PEDESTRIANS - mga taong tumatawid o naglalakad sa kalsada.

8 TRAPIKO: Mga Terminolohiya
Aralin TRAPIKO: Mga Terminolohiya PEDESTRIAN LANE - takdang tawiran ng mga taong nakamarka sa kalye upang maging maayos ang daloy ng trapiko. ILAW TRAPIKO - mga ilaw sa kalye na naghuhudyat ng galaw ng mga tao at sasakyan habang nasa daan. STOP - karatula o babala na naghuhudyat ng paghinto o pagtigil

9 TRAPIKO: Mga Terminolohiya
Aralin TRAPIKO: Mga Terminolohiya SPEED LIMIT – pinakamabilis na maaarng itakbo ng mga sasakyan sa daan. SCHOOL ZONE –takdang lugar na sumasaklaw sa kinatatayuan ng paaralan kung saan dapat bumagal ang mga sasakyan. Nagbababala na maraming bata dito. BANGKETA – takdang lakaran sa gilid ng kalye

10 Ligtas na Pagtawid Aralin Pabuyang Pangkaligtasan Gumamit ng bangketa.
Maglakad na pasalubong sa mga sasakyan kapag walang bangketa. Gumamit ng mga traffic at pedestrian signs kapag tumatawid.

11 Ligtas na Pagtawid Aralin Pabuyang Pangkaligtasan
Umiwas sa paglalakad o pagbibisikleta sa gabi. Hwag maglalaro sa mga driveway, kalye, parking lot o mga lugar na di nakabakod o masyadong malapit sa daan. Kilalanin ang senyal ng mga sasakyang gagalaw (mga ilaw sa likod, usok sa tambutso, tunog ng makina, pag-ikot ng gulong).

12 Ligtas na Pagtawid Aralin Pabuyang Pangkaligtasan
Gumamit ng karagdagang pag-iingat kapag tumatawid sa mga daang malalapad at mabibilis ang takbo ng mga sasakyang dumadaan. Himukin ang mga batang maglakad ng kumpol-kumpol.

13 Mga Ilaw at Senyales Aralin Mga Ilaw Pantrapiko
Pulang Ilaw – pinahihinto ang mga sasakyan para patawirin ang kabilang dadaan, sasakyan man at tao. Ang mga taong tumatawid ay may “right of way”. Patay-sinding kulay pulang ilaw - katulad ito ng stop sign, ibig sabihin maaaring tumawid ang mga tao ng may pag-iingat. Nangangahulugan din itong delikado ang interseksyon.

14 Mga Ilaw at Senyales Aralin Mga Ilaw Pantrapiko
Dilaw - “Humanda ka na”, sapagkat malapit nang sumindi ang ilaw na pula. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay ng pagkakataong mahinto ng maayos ang isang direksiyon ng trapiko. Patay - sinding dilaw na ilaw- ibig sabihin ang mga sasakyan ay maaaring umabante ng may pag-iingat.

15 Mga Ilaw at Senyales Aralin Mga Ilaw Pantrapiko
Berdeng Ilaw - ito ay signal upang patakbuhin nang tuloy-tuloy ang mga sasakyan kung walang sagabal sa daan. Ang mga pedestrians ay kailangang huminto lamang sa kanilang pwesto. Berdeng Arrow - ay naghuhudyat na maaaring pumasok ang sasakyan sa interseksyon ng pakanan o pakaliwa (depende sa turo ng arrow). Dapat magbigay daan ang mga motorista sa mga naglalakad.

16 Mga Karatula sa Daan Aralin Hugis Ang OCTAGON
ay nakareserba para sa STOP sign lamang.

17 Mga Karatula sa Daan Aralin Hugis EQUILATERAL TRIANGLE
na nakaturong pababa ay nakareserba sa GIVE WAY o YIELD lamang.

18 Mga Karatula sa Daan Aralin Hugis
BILOG - kadalasang ginagamit upang ihudyat ang mga batas pantrapiko na dapat sundin. Ang paglabag ng mga ito ay kinikilalang kasalanan na may kalakip na parusa sa batas.

19 Mga Karatula sa Daan Aralin Kulay ITIM
ginagamit na panletra sa mga karatulang puti, dilaw, orange, flourescent orange, flourescent yellow-green ang likod

20 Mga Karatula sa Daan Aralin Kulay DILAW
ginagamit bilang pang-background ng mga karatulang nagsasaad na may nagtatrabaho sa daanan.

21 Mga Karatula sa Daan Aralin Kulay FLOURESCENT YELLOW GREEN
ginagamit bilang background sa mga karatulang angkop sa mga naglalakad o pedestrians, mga lugar ng mga paaralan At sa mga karatulang nagsasaad na may nagtatrabaho sa daan upang magbigay ng karagdagang babala at paggabay sa mga nagmamaneho FLOURESCENT YELLOW GREEN ginagamit bilang background sa mga karatulang angkop sa mga naglalakad o pedestrians, mga lugar ng mga paaralan At sa mga karatulang nagsasaad na may nagtatrabaho sa daan upang magbigay ng karagdagang babala at paggabay sa mga nagmamaneho

22 Senyales ng Pulis Aralin Bilisan ang pagtawid Hinto
Tuloy tuloy ang takbo

23 Aralin Senyales ng Pulis Kaliwa Kanan

24 Aralin Senyales ng Tsuper Kaliwa Kanan Hinto

25 Senyales para sa Tumatawid
Aralin Senyales para sa Tumatawid Tumawid Huwag Tatawid

26 Paglalakad sa Di-Ligtas na Kalagayan
Aralin Paglalakad sa Di-Ligtas na Kalagayan Kapag Madilim Kapag Umuulan Kapag Kumukurba o Zigzag Mga halimbawa ng aksidente

27 Mga Gawaing Pagsasanib
Aralin Mga Gawaing Pagsasanib Malabong Paningin Pumreno Tayo Sa Paningin ng Tsuper

28 Mga Katanungan sa Bata Aralin
Ano ang 3 kulay sa ilaw trapiko at anu-ano ang ibig sabihin ng mga nito? Magbigay ng 6 na kasamang bansa sa SKW. Magbigay ng dalawang halimbawa ng signs sa daan . Magbigay ng paraan upang maiwasan ang aksidente sa daan.

29 Post test Ikaw ba ay nakaranas ng aksidente sa daan a. Oo b. Hindi
Kung Oo, anong sasakyan: a. bisikleta b. motorsiklo c. tricycle d. jeepney e. kotse f. van g. truck h. iba pa. Ano ito _______

30 The Philippine College of Physicians wishes to acknowledge the following for their invaluable efforts in the preparation of this module Safe Kids Philippines


Download ppt "Road Safety for Children"

Similar presentations


Ads by Google