Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

MGA LAYUNIN Nakapaglalahad ng batayang kaalaman ukol sa wika;

Similar presentations


Presentation on theme: "MGA LAYUNIN Nakapaglalahad ng batayang kaalaman ukol sa wika;"— Presentation transcript:

1 MGA LAYUNIN Nakapaglalahad ng batayang kaalaman ukol sa wika;
Natutukoy ang mga katangian/ kalikasan ng wika; Nakapagbibigay ng mga kahalagahan ng wika bilang indibidwal,lipunan, o pandaigdig; Nakapagtatanghal nang buong husay ng gawaing itatalaga sa pangkat.

2 ANO ANG WIKA?

3 WEBSTER (1974,536) Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasalitang simbolo.

4 ARCHIBALD A. HILL Sa kanyang papel na What is Language? Ang wika ang pangunahin at pinakaelaboreyt na simbolikong gawain ng tao.

5 HENRY GLEASON Ayon sa kanya, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.

6 KATANGIAN/ KALIKASAN NG WIKA

7 ANG WIKA AY MASISTEMANG BALANGKAS

8 ANG WIKA AY SINASALITANG TUNOG
Bababa ba? Baba.

9 Dehins na ako mag-engeng! Promise yan ng lola mo! Hmp!
ANG WIKA AY ARBITRARYO Chakadoll siya! Dehins na ako mag-engeng! Promise yan ng lola mo! Hmp!

10 ANG WIKA AY PINIPILI AT ISINASAAYOS
Hey! Am having trouble finding the office. Can you help me with this? Diak a mo awatan!

11 ANG WIKA AY GINAGAMIT

12 ANG WIKA AY NAKABATAY SA KULTURA
Eh, ano naman ang katumbas sa Ingles ng palay, bigas, at kanin? Anong katumbas ng Ingles na snow, iceberg, hailstorms, at glaciers sa Filipino? Yelo? Nyebe?

13 ANG WIKA AY DINAMIKO/ NAGBABAGO
BATA

14 KAHALAGAHAN NG WIKA

15 PANGKATANG GAWAIN Bumuo ng 5 pangkat.
Isadula ang mahalagang kaisipang nakuha mula sa talakayan ng katuturan,katangian, at kahalagahan ng wika. Mag-ensayo ng 20 minuto. Ilahad ang presentasyon nang di-bababa at di-lalampas ng 3-5 minuto.

16 MAGANDANG ARAW SA INYONG LAHAT!!!


Download ppt "MGA LAYUNIN Nakapaglalahad ng batayang kaalaman ukol sa wika;"

Similar presentations


Ads by Google