Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

May the Love of the Lord.

Similar presentations


Presentation on theme: "May the Love of the Lord."— Presentation transcript:

1 May the Love of the Lord

2 May the love of the Lord, rest upon your soul. May God’s love dwell in you, throughout every day.

3 May God’s countenance shine upon you,
and be gracious to you. May God’s Spirit be upon you, as you leave this place.

4 惟愿神的爱 抚慰你的灵, 他的爱每时刻 住在你心里。 Wei yuan shen de ai Fu wei ni de ling
Ta de ai mei shi ke 住在你心里。 Zhu zai ni xin li.

5 他的荣光照耀你 慈爱伴随你, 无论何处他的灵都 永远伴随你 Ta de rong guang zhao yao ni
Ci ai ban sui ni 无论何处他的灵都 Wu lun he chu ta de ling dou 永远伴随你 Yong yuan ban sui ni

6 May the love of the Lord, rest upon your soul. May God’s love dwell in you, throughout every day.

7 May God’s countenance shine upon you,
and be gracious to you. May God’s Spirit be upon you, as you leave this place.

8 May the Love of the Lord


Download ppt "May the Love of the Lord."

Similar presentations


Ads by Google