Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

May the Love of the Lord. May the love of the Lord, rest upon your soul. May Gods love dwell in you, throughout every day.

Similar presentations


Presentation on theme: "May the Love of the Lord. May the love of the Lord, rest upon your soul. May Gods love dwell in you, throughout every day."— Presentation transcript:

1 May the Love of the Lord

2 May the love of the Lord, rest upon your soul. May Gods love dwell in you, throughout every day.

3 May Gods countenance shine upon you, and be gracious to you. May Gods Spirit be upon you, as you leave this place.

4 Wei yuan shen de ai Fu wei ni de ling Ta de ai mei shi ke Zhu zai ni xin li.

5 Ta de rong guang zhao yao ni Ci ai ban sui ni Wu lun he chu ta de ling dou Yong yuan ban sui ni

6 May the love of the Lord, rest upon your soul. May Gods love dwell in you, throughout every day.

7 May Gods countenance shine upon you, and be gracious to you. May Gods Spirit be upon you, as you leave this place.

8 May the Love of the Lord


Download ppt "May the Love of the Lord. May the love of the Lord, rest upon your soul. May Gods love dwell in you, throughout every day."

Similar presentations


Ads by Google