Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

In Moments Like These.

Similar presentations


Presentation on theme: "In Moments Like These."— Presentation transcript:

1 In Moments Like These

2 I sing out a love song to Jesus
In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus In Moment Like These: Verse 1

3 I lift up my hands to the Lord
In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord In Moment Like These: Verse 2

4 Singing, I love You, Lord. I Love You! In Moment Like These: Chorus

5 在这时刻, 我向主欢唱 唱首爱的诗歌给耶稣 zai zhe shi ke, wo xiang zhu huan chang
chang shou ai di shi ge gei ye su In Moment Like These: Verse 1

6 在这时刻,我高举双手 我向主高举我双手 zai zhe shi ke wo gao ju shuang shou
Wo xiang zhu gao ju wo shuang shou In Moment Like These: Verse 2

7 欢唱,我爱你,主 我爱你! Huan chang, wo ai ni, zhu wo ai ni
In Moment Like These: Chorus CN

8 In Moments Like These


Download ppt "In Moments Like These."

Similar presentations


Ads by Google